Kritiky.cz > Horory > Battery, The (2012)

Battery, The (2012)

rp Battery cover.jpg
rp Battery cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I upro­střed zom­bie apo­ka­ly­psy se dá zažít sran­da…

Ben a Mickey jsou dva přá­te­lé, kte­ré nepo­jí pou­ze „lás­ka“ k base­ballu, ale i fakt, že Zemi postih­la zom­bie apo­ka­ly­psa a oni jsou teď nuce­ni puto­vat zpus­to­še­nou Novou Anglií. Snaží se vyhý­bat vel­kým měs­tům kvů­li vel­ké­mu počtu nemrtvých, ale i na svých toul­kách pří­ro­dou sem tam nara­zí na něja­ké­ho toho zom­bí­ka. Oba jsou dia­me­t­rál­ně odliš­ní, ale tou­ha po pře­ži­tí je pros­tě sil­něj­ší než mali­cher­né hád­ky a roz­díl­ný pohled na jejich osud. Zatímco Ben rád zabi­jí zom­bie a vyho­vu­je mu cho­ze­ní z mís­ta na mís­to, tak Mickey by se nej­ra­dě­ji vrá­til k nor­mál­ní­mu živo­tu. Jednoho dne zaslech­nou ve vysí­lač­ce roz­ho­vor dvou nezná­mých lidí a když se je poku­sí kon­tak­to­vat, jsou varo­vá­ni, aby je nehle­da­li a hle­dě­li si své­ho. Mickey je roz­hod­nu­tý najít ukry­tou komu­ni­tu lidí a to i přes Benův nesou­hlas…

Režie: Jeremy Gardner
Rok výro­by: 2012
Délka: 101 min
Země: USA
Hrají:
Jeremy Gardner …(Ben)
Adam Cronheim …(Mickey)
Alana O’Brien …(Annie)
Niels Bolle …(Jerry)
…a dal­ší

Od sním­ku za 6000 dola­rů a navíc se zom­bie téma­ti­kou jsem oprav­du moc neče­kal. Jeremy Gardner však doká­zal nato­čit oprav­du pra­po­div­nou ama­tér­skou podí­va­nou, kte­rá ve mně vyvo­la­la hod­ně roz­po­ru­pl­né poci­ty. Po horo­ro­vé strán­ce na mě film neza­pů­so­bil sko­ro vůbec, ale jeli­kož jde pře­de­vším o „horo­ro­vou kome­dii“, tak se to nako­nec tak nějak vyvá­ži­lo. Dá se tu nara­zit na něko­lik oprav­du úsměv­ných situ­a­cí (ono „honě­ní v autě“ se váž­ně jen tak nevi­dí), ovšem nešlo si nevšim­nout, že pře­mrš­tě­ná sto­páž nabí­zí spous­tu zby­teč­ně dlou­hých a hlav­ně nezá­živ­ných pasá­ží. 

Přitom onen nápad o puto­vá­ní svě­tem zamo­ře­ným zom­bí­ka­ma, ve kte­rém jich „naštěs­tí“ moc k vidě­ní není a když už tak se u jejich likvi­da­ce divák doce­la nasmě­je – nebyl vůbec špat­ný. Jelikož zom­bie moc nemu­sím, tohle mi napros­to vyho­vo­va­lo. Navíc se mi líbi­lo ono puto­vá­ní pří­ro­dou – kra­ji­na byla pěk­ná, hudeb­ní dopro­vod byl vel­mi dob­ře zvo­le­ný a jak vid­no, tak i samot­ní her­ci se u natá­če­ní dob­ře poba­vi­li. Gardner však kro­mě dob­rých „hlo­dů“ uká­zal, že je i sluš­ným reži­sé­rem se spous­tou nápa­dů a vytvo­řit depri­mu­jí­cí atmo­sfé­ru mu nedě­lá žád­ný pro­blém. Jedinou jeho sla­bi­nou je to, že pros­tě nedo­ká­že zavčas říct DOST a zby­teč­ně děj nata­hu­je. Jednoho dne urči­tě dozra­je (nebo v to spíš dou­fám), ale kdy­by tady byla sto­páž tak o pět­a­dva­cet minut krat­ší, bylo by to mno­hem lep­ší.  

Nízkorozpočtové sním­ky nej­víc trpí prá­vě na špat­ných efek­tech a vět­ši­nou sla­bých herec­kých výko­nech, ale tady se ani jed­no neko­na­lo. Tvůrce vědom si chyb svých před­chůd­ců až moc dob­ře se tady moc neu­chy­lo­val k něja­kým krva­vým láz­ním a i samot­né zom­bie nechal pohy­bo­vat ve vel­mi poklid­ném tem­pu. Občas se i dost netra­dič­ně cho­va­ly, ale tak co bylo na tom­to vele­dí­le tra­dič­ní­ho že. Černý humor ovšem pánům nechy­běl, to se musí nechat a i díky tomu jsem u vlaž­né­ho tem­pa neu­snul. Některé situ­a­ce či hláš­ky mi ješ­tě na dlou­ho uvíz­nou v pamě­ti. Určitě neli­tu­ji toho, že jsem ten­to film viděl.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17227 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71785 KB. | 18.07.2024 - 16:02:37