Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Stopařův průvodce po Galaxii (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)

Stopařův průvodce po Galaxii (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)

n200905131056 1
n200905131056 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stopařův průvodceFilm je nato­čen pod­le stej­no­jmen­né kni­hy ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le Douglase Adamse, kte­rá vznik­la pře­pra­co­vá­ním původ­ní Adamsovy roz­hla­so­vé hry vysí­la­né BBC od roku 1978.

 

 

Stanice BBC zařa­di­la do své­ho pro­gra­mu The Hitchhiker’s Guide to Galaxy bez vět­ších oče­ká­vá­ní a jed­no­du­še pro­to, že bylo nut­né vypl­nit pro­stor ve vysí­lá­ní. Posluchači ale doká­za­li Stopařova prů­vod­ce nále­ži­tě oce­nit, pro­to bylo Douglasovi navrh­nu­to upra­vit roz­hla­so­vé hry do kniž­ní podo­by a poz­dě­ji pod­le díla nato­čit seri­ál. S fil­mo­vou ver­zí, kte­rou Douglas Adams zkou­šel uvést do živo­ta ješ­tě počát­kem 80. let, byly samé potí­že a tepr­ve v roce 2005 spat­řil svět­lo svě­ta popi­so­va­ný film. Autor se toho bohu­žel nedo­žil, umřel v roce 2001.

VogonNa začát­ku sním­ku je divák sezná­men s napros­to oby­čej­ným a ničím nevy­ni­ka­jí­cím Britem Arthurem Dentem, kte­rý řeší nepří­jem­nost se sta­veb­ním úřa­dem, neboť jed­no­ho stej­ně ničím nevy­ni­ka­jí­cí­ho dne se před jeho domem zasta­ví bul­do­ze­ry s úmys­lem zbou­rat Dentovo obyd­lí kvů­li výstav­bě dál­ni­ce. Nechápajícímu a roz­či­le­né­mu hrdi­no­vi je vysvět­le­no, že ozná­me­ní o výstav­bě dál­ni­ce bylo už něja­kou dobu vyvě­še­né v budo­vě pří­sluš­né­ho úřa­du, nyní je poz­dě na jaké­ko­liv námit­ky. Hned na to se na zem­ské orbi­tě obje­vu­je sta­veb­ní flo­ti­la mimo­zemš­ťa­nů Vogonů. Nechápajícím a roz­čí­le­ným pozemš­ťa­nům je ozná­me­no zahá­je­ní výstav­by mezi­ga­lak­tic­ké dál­ni­ce, jež pro­bí­há v sou­la­du s před­cho­zím ozná­me­ním o její výstav­bě, kte­ré je už přes pade­sát let vyvě­še­né na nástěn­ce sta­veb­ní­ho úřa­du na Alfa Centauri.

S eva­ku­a­cí lid­stva se nepo­čí­tá, pro­to je Arthurův neklid víc než na mís­tě. Naštěstí má kama­rá­da Forda Prefecta, kte­rý je půvo­dem mimo­zemšťan z Betelgeuse a na Zemi žil v přestro­je­ní, jenž ho zachrá­ní a spo­leč­ně se vyda­jí napříč gala­xií - jak jinak než autos­to­pem. V násle­du­jí­cí hodi­ně a půl zjis­tí­te, proč kaž­dý sto­pař musí mít ruč­ník, zjis­tí­te odpo­věď na otáz­ku živo­ta a vesmí­ru a vůbec (jed­ná se o odpo­věď čís­lo 42 - mimo­cho­dem zkus­te si zadat do Googlu „answer to life, uni­ver­se and eve­ry­thing“, uvi­dí­te, co všech­no nalez­ne­te...), potká­te depre­siv­ní­ho robo­ta, bláz­ni­vé­ho pre­si­den­ta dob­ro­dru­ha, jeden oso­bi­tý palub­ní počí­tač, něko­lik mimo­zem­ských ras, zjis­tí­te, kdo a na kom ve sku­teč­nos­ti pro­vá­dí expe­ri­men­ty, zda lidé na myších, nebo myši na lidech, a to všech­no v rych­lém tem­pu se stří­da­jí­cí­mi se posta­va­mi, pro­stře­dím a sviž­ně ply­nou­cím dějem.

TýmDefinice ruč­ní­ku: Ručník je sku­teč­ně kolosál­ně uži­teč­ná sou­část výba­vy hvězd­né­ho sto­pa­ře. Především má znač­nou prak­tic­kou cenu může­te se napří­klad do něj zaba­lit, aby vám neby­la zima, když poska­ku­je­te napříč chlad­ný­mi měsí­ci pla­ne­ty Jaglan Beta. Můžete na něm ležet na záři­vých, mra­mo­ro­vým pís­kem vystla­ných plá­žích Santraginu 5 a vde­cho­vat opoj­né výpa­ry z jeho moří. Můžete na něm spát pod hvězda­mi, jež tak rudě září na pla­ne­tě pouš­tí Kakrafúnu. Můžete ho taky pou­žít jako plach­tu, až poplu­je­te na malič­kém voru po prou­du drs­né řeky Moth, může­te ho namo­čit pro boj zblíz­ka nebo si jím zaha­lit hla­vu, abys­te necí­ti­li jedo­va­té pachy žra­vé oblu­dy blá­totlač­ky z Traalu a nestřet­li se s jejím pohle­dem. Když jste v úzkých, může­te jím sig­na­li­zo­vat o pomoc. No a samo­zřej­mě se jím také může­te utřít, pokud vám po tom všem ješ­tě při­pa­dá dost čis­tý.

Co je však ješ­tě důle­ži­těj­ší, je obrov­ský psy­cho­lo­gic­ký význam ruč­ní­ku. Z jaké­ho­si záhad­né­ho důvo­du, když něja­ký paďour (paďour = ten, kdo není sto­pař) zjis­tí, že sto­pař má při sobě ruč­ník, auto­ma­tic­ky před­po­klá­dá, že vlast­ní rov­něž kar­tá­ček, na zuby, žín­ku, mýdlo, kra­bi­ci suše­nek, čuto­ru, kom­pas, mapu, klub­ko pro­váz­ku, sprej pro­ti mra­ven­cům, výba­vu do deš­tě, ska­fan­dr atd. apod. A nejen to. Rád sto­pa­ři půj­čí kte­rý­ko­liv ze jme­no­va­ných před­mě­tů nebo coko­liv jiné­ho, co sto­pař nešťast­nou náho­dou „ztra­til“.

Ten - RobotHranice Adamsovy fan­ta­zie jsou v nedo­hled­nu! Charakteristickým prv­kem kni­hy jsou dia­lo­gy. Dokonce roz­ho­vor o jed­no­znač­ně neza­jí­ma­vé bana­li­tě se v poje­tí auto­ra jeví v novém svět­le. Jedná se o absurd­ní humor, kte­ré­mu se ale jen málo­kdo ubrá­ní. Pokud vás napa­dá sku­pi­na Monty Python a léta­jí­cí cir­kus, uho­di­li jste hře­bík na hla­vič­ku! Douglas Adams udr­žo­val s čle­ny sou­bo­ru přá­tel­ské vzta­hy.

Scénář k fil­mu rov­něž dělal Adams, tudíž v daném pří­pa­dě nejde žehrat na roz­díl­nost před­lo­hy a výsled­ku. I s prů­měr­ným roz­poč­tem se poved­lo nato­čit vizu­ál­ně poměr­ně zají­ma­vé dílo, ve kte­rém spe­ci­ál­ní efek­ty nevy­pa­da­jí špat­ně. Herecké obsa­ze­ní rov­něž nezkla­me, a tak zbý­vá jedi­né minus. K plno­hod­not­né­mu zážit­ku z fil­mu je dob­ré znát kni­hu, pro­to­že někte­rá téma­ta jsou ve fil­mu pou­ze v názna­ku, tudíž divák nezna­lý před­lo­hy se může cítit lehce zma­ten a nechá­pat „proč to...“.

Máte-li čas, obsta­rej­te si kni­hu a zbude-li nála­da, pusť­te si film.


Podívejte se na hodnocení Stopařův průvodce po Galaxii na Kinoboxu.

  • Název: Stopařův prů­vod­ce po Galaxii (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
  • Žánr: Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi
  • Délka: 110 minut
  • Rok: 2005
  • Země: USA / Velká Británie
  • Režie: Garth Jennings
  • Hrají: Martin Freeman, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, Bill Nighy, Anna Chancellor, Warwick Davis, John Malkovich, Mos Def, Alan Rickman, Helen Mirren, Bill Bailey, Edgar Wright, Ben Uttley

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32684 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71642 KB. | 14.06.2024 - 02:31:32