Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%

Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%

HuraNaFotbal1
HuraNaFotbal1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Poněkud neduži­vý a nesmě­lý chla­pík jmé­nem Amadeo je už od dět­ství pře­bor­ní­kem ve stol­ním fot­bál­ku (resp. v hos­pod­ském fot­bál­ku, chcete-li). Do jeho malé­ho měs­teč­ka se jed­no­ho dne vrá­tí mezi­ná­rod­ně slav­ný super-fotbalista Ace, kte­rý se při­šel Amadeovi pomstít za to, že ho jako malé­ho klu­ka před lety pora­zil ve fot­bál­ku. Unese mu kama­rád­ku a pře­de­vším plá­nu­je srov­nat cen­t­rum měs­ta se zemí a posta­vit na jeho mís­tě mega-stadion. Jediná šan­ce, jak jeho roz­hod­nu­tí zvrá­tit a vybo­jo­vat zpět dív­ku své­ho srd­ce, je pora­zit jeho tým pro­fe­si­o­nál­ních spor­tov­ců ve sku­teč­ném fot­ba­le…

Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze

Na ani­mo­va­ném fil­mu Hurá na fot­bal je nej­za­jí­ma­věj­ší to, že je argen­tin­ský, a že ho nato­čil Juan José Campanella, jenž je mimo jiné drži­te­lem dvou osca­ro­vých nomi­na­cí za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film, z nichž jed­nu dokon­ce pro­mě­nil. Tato sku­teč­nost se ale na výsled­ném fil­mu (kte­rý Campanella i spo­luna­psal) vůbec nijak nepro­je­vu­je a sní­mek je asi tak fád­ní, jak to zní z výše uve­de­né­ho popi­su jeho děje. Kromě jed­né drob­nos­ti, kte­rou jsem neu­ve­dl – něja­kým zázra­kem či kouz­lem totiž oži­jí panáč­ci z Amadeova oblí­be­né­ho fot­bál­ku a začnou mu pomá­hat v dosa­že­ní jeho cíle a dodá­vat mu kuráž.
Problém je v tom, že kdy­by tam ti panáč­ci neby­li, tak by se vůbec nic nesta­lo a pří­běh by dokodr­cal ke zhru­ba stej­né­mu výsled­ku i bez nich. Jeho nej­lep­ší­mi část­mi jsou úvod, kdy dojde k pove­de­né­mu sou­bo­ji ve fot­bál­ku, a závě­reč­ných dva­cet minut, kdy jsme svěd­ky reál­né­ho zápa­su, v němž se Amadeo pro­ti nepřá­tel­ské­mu týmu posta­ví s těmi nej­vět­ší­mi out­si­de­ry a ubo­žá­ky, jaké si jen dove­de­te před­sta­vit. Oboje je nato­če­né vel­mi dyna­mic­ky, má to grá­dy a je to zába­va. Prostředních při­bliž­ně pade­sát minut je ale prak­tic­ky nedě­jo­vých, pod­stat­ně méně zají­ma­vých a zábav­ných a jde v nich více­mé­ně jen o to, že oživlí panáč­ko­vé porůz­nu hláš­ku­jí, skan­du­jí, han­dr­ku­jí se, pošťu­chu­jí se, osed­lá­va­jí potka­ny ze sklád­ky, lezou po pou­ťo­vých atrak­cích a děla­jí obli­če­je. A moc vtip­né to není.
Řada věcí je navíc poně­kud zma­te­ná a nevy­chy­ta­ná:
  • Obyvatelé měs­teč­ka boju­jí za to, aby se nesta­věl sta­di­on, avšak ten se stej­ně posta­ví, pro­to­že ten závě­reč­ný zápas, kte­rý má o všem roz­hod­nout, se pře­ce musí někde ode­hrá­vat.
  • K čemu to je, že Ace ve své výzkum­né labo­ra­to­ři pěs­tu­je zví­ře­cí mutan­ty (tře­ba pštro­sy s kopač­ka­mi mís­to hla­vy)? Ve fil­mu je to dva­krát uká­zá­no a dál neroz­ví­je­no.
  • Proč v jed­nu chví­li panáč­ci osla­vu­jí, že jsou zase všich­ni pohro­ma­dě, když Aceovy posko­ci mají v kra­bi­ci nejmé­ně dal­ší půl­tu­cet jejich kama­rá­dů?
  • Proč nikdo kro­mě Amadea vůbec nere­a­gu­je na pří­tom­nost mlu­ví­cích a hýba­jí­cích se mužíč­ků z fot­bál­ku (pří­le­ži­tos­tí by bylo hod­ně)? Zprvu jsem si mys­lel, že Amadeo má halu­ci­na­ce a panáč­ci jsou jen výtvo­rem jeho fan­ta­zie, avšak finá­le fil­mu tomu moc nena­svěd­ču­je.
  • Animace na stan­dard­ní pomě­ry ujde, panáč­ci z fot­bál­ku jsou roz­to­mi­lí, ale živí lidé jsou až pře­hna­ně sty­li­zo­va­ní, tak­že vypa­da­jí jako stra­ši­del­né a odpor­né zrů­dy (vyjma hlav­ní­ho hrdi­ny).
Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze
Všechny posta­vy mají navíc veli­ce zjed­no­du­še­né cha­rak­te­ry a vět­ši­na by se jich dala popsat jed­nou krát­kou větou, pří­pad­ně krát­kým slov­ním spo­je­ním. Nejhůře je na tom ale Amadeo, kte­rý je zou­fa­le nevý­raz­ný a neza­jí­ma­vý. Jasně, má to být tuc­to­vý ostý­cha­vý třa­so­řit­ka, kte­rý nako­nec v ten správ­ný oka­mžik pro­ká­že odva­hu a odhod­lá­ní, tak­že s jis­tou mírou nevý­raz­nos­ti a neza­jí­ma­vos­ti se u něj počí­tat musí. Ale kdy­by ale­spoň udě­lal za celý ten film něco, čím by nám při­ros­tl k srd­ci a dal nám i jiný důvod, proč mu fan­dit, než ten, že hra­je pro­ti nesym­pa­tic­ké­mu a namyš­le­né­mu fra­jír­ko­vi…

Ani přes netra­dič­ní zemi své­ho půvo­du a pozo­ru­hod­né­ho reži­sé­ra se Hurá na fot­bal bohu­žel nevy­hne tomu, že po čase zmi­zí v zápla­vě podob­ně nevý­raz­né a cel­ko­vě zamě­ni­tel­né kon­ku­ren­ce. Pár nápa­dů a vtíp­ků vám z něj prav­dě­po­dob­ně v hla­vě utkví, avšak otáz­ka zní, na jak dlou­ho…

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Podívejte se na hodnocení Hurá na fotbal na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hurá na fotbal


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16727 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71735 KB. | 19.06.2024 - 22:02:38