Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a vězeň z Azkabanu - Je Sirius Black opravdu tak zlý?

Harry Potter a vězeň z Azkabanu - Je Sirius Black opravdu tak zlý?

HP6
HP6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harry tra­dič­ně trá­ví prázd­ni­ny u Dursleyových, kde ztro­pí men­ší pozdvi­že­ní, když pro­ti před­pi­sům pou­ži­je kouz­la pro­ti nená­vi­dě­né tetič­ce Marge. Pak už se vydá­vá na dal­ší škol­ní rok do kou­zel­nic­ké ško­ly v Bradavicích. Bradavice už nepři­po­mí­na­jí Disneyland, ale jsou mno­hem tem­něj­ší, což fil­mu roz­hod­ně při­dá­vá na atmo­sfé­ře.

Harry Potter a vězeň z Azkabanu při­ná­ší opro­ti před­cho­zím dílům řadu změn. Asi nej­zá­sad­něj­ší byla výmě­na Chrise Columbuse, reži­sé­ra před­cho­zích dvou dílů, za Alfonsa Cuaróna (např. film Mexická Jízda). Smutnější změ­nou byla nut­nost náhra­dy zesnu­lé­ho Richarda Harrise, před­sta­vi­te­le Brumbála, kte­ré­ho od toho­to dílu bude hrát Michael Gambon. Další změ­nou je oble­če­ní stu­den­tů v Bradavicích. V tra­dič­ním hábi­tu už cho­dí jen na výu­ku, zatím­co ve vol­ném čase nosí dží­ny, trič­ka miki­ny apod. To sice, jinak tem­né, atmo­sfé­ře fil­mu moc nepři­dá, ale lépe se to hodí k dospí­va­jí­cím tee­nage­rům.

Zápletka fil­mu se točí kolem Siriuse Blacka (Gary Oldman), obá­va­né­ho čaro­dě­je a věz­ně, kte­ré­mu se nezná­mým způ­so­bem poda­ři­lo uprch­nout z věz­ni­ce Azkaban. Pro Harryho je to vel­mi špat­ná zprá­va. Za krát­ko se totiž dozví, že Sirius Black kdy­si údaj­ně dopo­mohl Voldemortovi zabít Harryho rodi­če a nyní se chys­tá i na něj. V této zále­ži­tos­ti sehra­je nako­nec vel­kou roli Ronova (Rupert Grint) kry­sa. Ač se to zdá neprav­dě­po­dob­né, kry­si nejsou tím, čím se zda­jí být. Ale zpět k Azkabanu. Útěk z Azkabanu je téměř nemož­ná věc, jeli­kož ho stře­ží mozko­mo­ři - veli­ce tem­né bytos­ti, kte­ré z člo­vě­ka doká­ží vysát veš­ke­ré pěk­né vzpo­mín­ky a násled­ně ho usmr­tit. Vzhledem k útě­ku Siriuse Blacka musí Brumbál, ač nerad, z bez­peč­nost­ních důvo­dů sou­hla­sit s pří­tom­nos­tí mozko­mo­rů v Bradavicích.

Ve fil­mu se něko­li­krát opa­ku­je veli­ce půso­bi­vý záběr na Bradavice obklo­pe­né vzná­še­jí­cí­mi se mozko­mo­ry. Ti jsou ve fil­mu vel­mi pěk­ně ztvár­ně­ni a prý neby­lo jed­no­du­ché je udě­lat tak, aby neby­li pří­liš podob­ní Nazghulům z Pána Prstenů. Dalším novým tvo­rem, kte­rý sehra­je důle­ži­tou roli, je hypo­grif Klofan, se kte­rým se Harry sezná­mí v hodi­ně péče o kou­zel­né tvo­ry. Nové jsou tu i někte­ré kou­zel­né před­mě­ty. Kromě novi­nek zůstá­vá také mno­ho věcí při starém. Draco Malfoy (Tom Felton) stá­le nemá Pottera rád a pře­je mu vše nej­hor­ší, což se mu něko­li­krát vymstí. Nechybí ani Famfrpál, bohu­žel jen jeden a ješ­tě krát­ký. Profesor obra­ny pro­ti čer­né magii nevy­dr­ží, jak zná­mo, učit déle než rok. Tentokrát je to pro­fe­sor Lupin (David Thewlis), kte­rý této „tra­di­ci“ dosto­jí a na kon­ci roku je okol­nost­mi donu­cen dát výpo­věď.

Vězeň z Azkabanu se ze všech nato­če­ných dílů nej­ví­ce, ale v tole­ro­va­tel­ných mezích, odchy­lu­je od kniž­ní před­lo­hy. Zároveň je však jed­no­znač­ně nej­lep­ší. Harry Potter tak koneč­ně zís­kal zaslou­že­ný spád.


Photo © 2004 Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a vězeň z Azkabanu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85218 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73141 KB. | 13.04.2024 - 07:24:33