Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pachuť pomsty | Cold in July [75%]

Pachuť pomsty | Cold in July [75%]

rp cold in july01.jpg
rp cold in july01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Snímek Pachuť pomsty se sice do čes­kých kin nedo­stal, nicmé­ně po del­ší době se do tuzem­ské dis­tri­buce dostá­vá rov­nou na Bluray a DVD. Stojí za to se na tuto dra­ma­tic­kou zále­ži­tost v hlav­ní roli se seri­á­lo­vým Dexterem Michaelem C. Hallem podí­vat, nebo je to jen dal­ší béč­ko­vá výpl­ňov­ka nabíd­ky pro nená­roč­né.  

Richard Dane (Michael C. Hall) žije běž­ným živo­tem v malo­měs­tě, kde má pro­dej­nu dře­vě­ných rámů. Jeho život se ale razant­ně změ­ní v momen­tě, kdy se do jeho domu během noci vlou­pe lupič, kte­ré­ho náho­dou Richard v sebe­obra­ně zastře­lí. Zdánlivě uza­vře­ná udá­lost má ale pro Richarda a jeho rodi­nu doce­la nepřed­ví­da­tel­né násled­ky. Otec zastře­le­né­ho kri­mi­nál­ní­ka, kte­rý byl nedáv­no pro­puš­těn na svo­bo­du, se roz­hod­ne pomstít Richardovi za usmr­ce­ní syna tím, že začne tero­ri­zo­vat jeho i jeho rodi­nu. Situace se ovšem vyost­řu­je, když všech­no kolem Ricka pře­stá­vá dávat smy­sl a lidé kte­ří by mu měli být opo­rou se začí­na­jí cho­vat div­ně...
Musím se při­znat, že to co reži­sér Jim Mickle v prv­ní půli v rám­ci fil­mu vykouz­lil, ve mě zane­cha­lo sil­ný dojem. Silná, až noi­ro­vě mra­zi­vá atmo­sfé­ra s per­fekt­ním a pod­ma­ni­vým soun­d­trac­kem, dopl­ně­ná o špič­ko­vé vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, při­po­mí­na­jí­cí ty řeme­sl­ně nej­líp zpra­co­va­né fil­my, to neby­lo něco co bych čekal od nená­pad­né­ho a téměř nezná­mé­ho sním­ku. O to více pře­kva­pi­vé bylo, když tahle aura výteč­ně zpra­co­va­né­ho thrille­ru vza­la v půli sním­ků za své a její vytří­be­nost zača­ly naru­šo­vat napros­to odliš­né prv­ky, kte­ré dohro­ma­dy s pev­ně nasta­ve­nou atmo­sfé­rou úpl­ně nefun­go­va­ly, což je něco, co se pro­mít­lo i do dvou hlav­ních postav v podá­ní Michaela C. HallSama Sheparda, kte­ré jako­by ztra­ti­ly svo­ji při­ro­ze­nost a zača­ly svůj dra­ma­tic­ký vývoj v dru­hé půli odví­jet strikt­ně dle žán­ro­vých pra­vi­del. 
Podobná frag­men­ta­ce dra­ma­tic­ky mění­cí celou atmo­sfé­ru sním­ku a jeho pre­zen­ta­ci však při­chá­zí ješ­tě jed­nou v závě­reč­né tře­ti­ně. Naštěstí však ani jed­na z těch­to změn nepři­ná­ší nic vylo­že­ně ruši­vé­ho či špat­né­ho, ve všech třech polo­hách film půso­bí sebe­jis­tě a jas­ně jdou­cí si za svým cílem, byť úvod­ní tře­ti­na a její pre­ciz­ně vysta­vě­ná chlad­ná atmo­sfé­ra bodu­je nej­ví­ce. Dost ovšem celé­mu tem­né­mu vyzně­ní sním­ku a jeho správ­ně old­scho­o­lo­vé­mu zpra­co­vá­ní napo­má­há špič­ko­vý hudeb­ní dopro­vod v režii Jeffa Grace, kte­rý stří­dá elek­tro­nic­ké moti­vy s hudeb­ním dopro­vo­dem, což ve výsled­ku má za násle­dek nesku­teč­ně osm­de­sát­ko­vý pocit, kte­rý vám film při­ná­ší.  Jediným pro­blé­mem tak zůstá­vá vývoj samot­né­ho pří­bě­hu a jeho postav, kte­rý při­nej­lep­ším skří­pe. 
Pokud jste ovšem ochot­ni sle­vit na svých poža­dav­cích na uvě­ři­tel­nost pří­bě­hu a logic­ký pro­gres postav, pak vám s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nic nebrá­ní v tom užít si  nezá­vis­lou žánrov­ku, kte­rá svým zpra­co­vá­ním zdat­ně kon­ku­ru­je áčko­vé pro­duk­ci. Pachuť pomsty je tak i přes své nedo­stat­ky beze­spo­ru sním­kem, kte­rý by vám unik­nout neměl, zvláš­tě máte-li jako já sla­bost pro hut­nou atmo­sfé­ru a zpra­co­vá­ní ote­vře­ně citu­jí­cí léta dáv­no minu­lá.  
Pachuť pomsty je v prv­ní tře­ti­ně téměř doko­na­lým atmos­fe­ric­kým thrille­rem, kte­rý se ve zby­lé čás­ti pro­mě­ní v lehce naiv­ní a vykon­stru­o­va­né dra­ma, kte­ré však osl­ní i nadá­le jako řeme­sl­ný skvost, sta­ví­cí na parád­ní vizu­ál­ní strán­ce a per­fekt­ním hudeb­ním dopro­vo­du, kte­ří dohro­ma­dy tvo­ří jeden z nej­lep­ších retro fee­lin­gů posled­ní doby.  
 

 Koktejl: 

30% Retro
30% Temná atmo­sfé­ra
30% Thriller
10% Neuvěřitelnost

Pachuť pomsty
(Cold in July)
Drama / Thriller
USA / Francie, 2014, 110 min

Režie: Jim Mickle
Scénář: Jim Mickle, Nick Damici
Kamera: Ryan Samul
Hudba: Jeff Grace
Hrají: Michael C. Hall, Don Johnson, Sam Shepard, Vinessa Shaw, Nick Damici, Wyatt Russell, Kristin Griffith, Lanny Flaherty, Rosemary Howard, Zoe Hunter

Francie V kinech od: 31.12.2014 The Jokers/Le Pacte
USA V kinech od: 23.05.2014 IFC Films
Česko Na DVD od: 29.04.2015 Bontonfilm
Česko Na Blu-ray od: 29.04.2015 Bontonfilm

http://www.csfd.cz/film/344340-pachut-pomsty/
http://www.imdb.com/title/tt1179031/


Podívejte se na hodnocení Pachuť pomsty na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41935 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71571 KB. | 25.06.2024 - 17:22:14