Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Kámen mudrců - Jako každý rok začíná maraton Harry Pottera

Harry Potter a Kámen mudrců - Jako každý rok začíná maraton Harry Pottera

HarryPotter1
HarryPotter1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

V prv­ním díle budou­cí sed­mi­díl­né ságy pozná­vá­me hlav­ní­ho hrdi­nu ve věku jede­nác­ti let, kdy zjiš­ťu­je kým vlast­ně je, nalé­zá přá­te­le a po letech útrap také mís­to, kam pat­ří. Jo, a taky se popr­vé utká (i když zatím spí­še nepří­mo) s moc­ným čer­nok­něž­ní­kem, kte­rý dra­ma­tic­ky pozna­me­nal a ješ­tě pozna­me­ná jeho život.

Co se týká obli­gát­ní­ho odsta­več­ku o ději, mys­lím, že bude sta­čit krát­ké shr­nu­tí. Harry Potter a Kámen mudr­ců je o jede­nác­ti­le­tém sirot­ko­vi žijí­cím u pří­šer­ných pří­buz­ných, kte­rý se jed­no­ho dne dozví, že je čaro­dě­jem a že jeho rodi­če zemře­li rukou straš­li­vé­ho Voldemorta. Nato se Harry vydá­vá do čaro­děj­nic­ké ško­ly v Bradavicích, kde nalé­zá přá­te­le, cítí se tam jako doma a pro­ži­je dob­ro­druž­ství, kte­ré má co do čině­ní se zmí­ně­ným čer­nok­něž­ní­kem.

1.díl Harryho Pottera je pře­de­vším dob­ro­druž­ný pří­běh o dětech pro děti, jeho dětin­skost vynik­ne zvláš­tě teh­dy, kdy již může­me srov­ná­vat s dal­ší­mi díly série, kdy již víme, jak se budou posta­vy roz­ví­jet a pří­běh zamo­tá­vat. Kámen mudr­ců tvo­ří uza­vře­ný jed­no­du­chý pří­běh, kte­rý však trpí mno­hý­mi ste­re­o­ty­py dět­ských vyprá­vě­ní, čímž může odra­dit nejed­no­ho dospě­lé­ho divá­ka. Jde pře­de­vším o to, že ústřed­ní trio vyře­ší všech­ny záha­dy samo, doká­že pře­ko­nat veš­ke­ré obtí­že a vůbec neu­stá­le str­ká nos do věcí, do kte­rých mu sice nic není, ale nako­nec díky tomu zachrá­ní něco vel­mi důle­ži­té­ho. Dále se jed­ná ješ­tě napří­klad o to, že zlo­duch na kon­ci dob­ro­vol­ně vyje­ví svůj plán, nebo o to, že ten, kdo na prv­ní pohled vypa­dá jako pro­rad­ný šmejd a strůj­ce vše­ho zla, chce ve sku­teč­nos­ti jen pomo­ci, zatím­co pra­vé zlo se ukrý­vá tam, kde bys­te ho neče­ka­li. K těm­to ste­re­o­ty­pům bychom moh­li zařa­dit i vze­zře­ní někte­rých postav. Konkrétně se jed­ná o to, že všich­ni zmi­j­o­zel­ští jsou zlí, zba­bě­lí, pro­rad­ní a zkrát­ka nema­jí hez­ké vlast­nos­ti a pro­to do jed­no­ho vypa­da­jí tupě a drs­ně, aby dět­ský divák nebyl na pochy­bách, že je to ošk­li­vá posta­va, kte­ré se nefan­dí. K tomu vše­mu se navíc při­po­ju­jí didak­tic­ká pou­če­ní o správ­ných hod­no­tách typu „důle­ži­té je přá­tel­ství a sta­teč­nost“ nebo o tom, že bychom si měli vážit své milu­jí­cí rodi­ny, kte­rou siro­tek Harry nemá.

Kámen mudr­ců nabí­zí tedy pros­tý dět­ský pří­běh, při kte­rém dospě­lým hro­zí nuda, pro­to­že všech­ny pou­ži­té postu­py pro­kouk­nou, a kte­rý se tepr­ve časem roz­ros­tl do kom­plex­něj­ší­ho pro­pra­co­va­něj­ší­ho díla. Je však nut­no při­po­me­nout, že je jed­ná o adap­ta­ci kni­hy, a to adap­ta­ci vel­mi otrockou, v níž scé­náris­ta ješ­tě neměl pří­liš prá­ce a bez vět­ších úprav pře­psal kni­hu kapi­to­lu po kapi­to­le, tak­že všech­ny výtky k ději jsou v prvé řadě smě­řo­vá­ny na kniž­ní před­lo­hu. Co se týče samot­né­ho vizu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, tak to je vel­mi solid­ní. Setkáte se tu s dob­ře vytvo­ře­ný­mi duchy, s tříhla­vým psem i malým dra­kem, najde­te tu také něko­lik zají­ma­vých obra­zů, např. čas­to se opa­ku­jí­cí­mi pod­hle­dy na dospě­lé, díky nimž vypa­da­jí veli­cí a moc­ní, ale nena­jde­te tu nic výji­meč­né­ho, abys­te se poza­sta­vi­li a řek­li si, že tohle se tvůr­cům oprav­du poved­lo.

Film má však ješ­tě jeden trumf v ruká­vu a ten vyplý­vá z toho, že Kámen mudr­ců byl pros­tě prv­ní. Ačkoli má děj své mou­chy, nemů­že­me mu upřít pou­ta­vost v tom, jak nás vta­hu­je do úpl­ně nové­ho svě­ta. V Kameni mudr­ců obje­vu­je­me ukry­tý čaro­děj­nic­ký svět, jeho pra­vi­dla a záko­ni­tos­ti, jeho kaž­do­den­ní život a je to obje­vo­vá­ní veli­ce pří­jem­né. Pokud bych se ješ­tě měla krát­ce zmí­nit o herec­kých výko­nech, tak věz­te, že dospě­lí jsou ve svých rolích sebe­jis­tí a děla­jí, co se od nich v rám­ci žán­ru oče­ká­vá, a děti mají onu dět­skou bez­pro­střed­nost, s níž to až na drob­né odchyl­ky jde prak­tic­ky samo. A také si asi uvě­do­mí­te, jak ty děti hroz­ně rych­le ros­tou, zvlášť před­sta­vi­tel­ka Hermiony neu­vě­ři­tel­ně zkrás­ně­la.

Verdikt: Dětské začát­ky čaro­děj­nic­ké­ho učně. Solidní rodin­ná podí­va­ná, kte­rá vás nezne­chu­tí (pokud jste tedy ochot­ní zkous­nout pár těch dětin­sky prů­hled­ných ste­re­o­ty­pů) ani neu­nu­dí, ale také ničím nepře­kva­pí.

Hodnocení: 3/5

(Mé hod­no­ce­ní je ale v tom­to pří­pa­dě tro­chu schi­zofren­ní. Třemi body hod­no­tím z dneš­ní­ho pohle­du, kdy se už nedo­ká­ži vyhnout srov­ná­ní dal­ší­mi díly. Pokud bych film měla posu­zo­vat jako před lety, kdy jsem ješ­tě nezna­la kniž­ní sérii a pocho­pi­tel­ně ani násle­du­jí­cí fil­mo­vá zpra­co­vá­ní, kdy jsem nevě­dě­la, jak a jest­li vůbec se budou osu­dy dále roz­ví­jet, a šla jsem na ten­to film pou­ze jako na jakousi nená­roč­nou rodin­nou podí­va­nou, bylo by mé hod­no­ce­ní vyš­ší.)


Photo © 2001 Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Kámen mudrců na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84536 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73454 KB. | 24.05.2024 - 11:38:34