Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Indiana Jones a nástroj osudu: odvážné dobrodružství vrací čas zpět

Indiana Jones a nástroj osudu: odvážné dobrodružství vrací čas zpět

Photo © Lucasfilm / Amblin Entertainment
Photo © Lucasfilm / Amblin Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Indiana Jones musí zabrá­nit nacis­tic­ké­mu věd­ci, aby zís­kal sta­ro­vě­ký řec­ký arte­fakt a změ­nil tak běh dějin ve fil­mu Indiana Jones a nástroj osu­du kte­rý se po pre­mi­é­ře na fes­ti­va­lu v Cannes obje­ví ten­to víkend v praž­ských kinech a po celém svě­tě.

Tento pátý a poten­ci­ál­ně závě­reč­ný díl série má nejis­tý začá­tek, ale nako­nec si najde ces­tu k něko­li­ka sku­teč­ně napí­na­vým akč­ním a dob­ro­druž­ným scé­nám a při­nejmen­ším se zařa­dí po bok neprá­vem haně­né­ho Indiana Jonese a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky.

Indiana Jones a nástroj osu­du je prv­ním fil­mem ze série, kte­rý nere­ží­ro­val Steven Spielberg, ale James Mangold (Logan, Ford pro­ti Ferrari) legen­dár­ní­ho tvůr­ce zdat­ně zastou­pil, i když mu chy­bí cit pro kom­po­zi­ci zábě­rů. Číselník osu­du však vra­cí osm­de­sá­ti­le­té­ho Harrisona Forda do jeho iko­nic­ké titul­ní role a hvězd­ný výkon je důvo­dem, proč film fun­gu­je v tako­vé míře, v jaké fun­gu­je.

Skicovitá úvod­ní sek­ven­ce vás však může nechat na pochy­bách, kolik z Forda se sku­teč­ně vrá­ti­lo. Odehrává se ve Francii ke kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, kde se Indiana Jones a jeho kole­ga Basil (Toby Jones) sna­ží zachrá­nit vzác­ný arte­fakt před tím, aby padl do rukou nacis­tic­ké­ho plu­kov­ní­ka (Thomas Kretschmann) a věd­ce Jürgena Vollera (Mads Mikkelsen).

Ale počkat... je to Indiana Jones? Ani ne: je to digi­tál­ní fak­si­mi­le, zestár­lý Ford s bez­du­chý­ma oči­ma a nablýska­ným leskem. Efekt je sice tech­nic­ky zdat­ný (vzpo­meň­te si na Keanu Reevese v Cyberpunku 2077), ale Fordův výkon se ztrá­cí a zábě­ry ani­mo­va­né posta­vy poska­ku­jí­cí na kor­bě vla­ku nejsou o nic pře­svěd­či­věj­ší než ve fil­mu o Spider-Manovi. I Mikkelsen byl pro tyto scé­ny digi­tál­ně zestár­lý, což má o něco lep­ší efekt.

Nyní se hlav­ní udá­los­ti Indiana Jonese a Číselníku osu­du ode­hrá­va­jí zhru­ba o 25 let poz­dě­ji, během při­stá­ní Apolla 11 na Měsíci 20. čer­ven­ce 1969, kdy Indiana oslo­ví Basilova dospě­lá dce­ra Helena (Phoebe Waller-Bridge). Vidíme retrospek­tiv­ní scé­ny, v nichž vystu­pu­je dva­nác­ti­le­tá Helena a Indiana, při­čemž roli hra­je sku­teč­ný Harrison Ford s pou­ži­tím tra­dič­ních mas­kér­ských efek­tů.

Vzhledem k tomu, že Waller-Bridgeové je 37 let, může­me usu­zo­vat, že se tyto scé­ny ode­hrá­va­jí zhru­ba 25 let v minu­los­ti, což zna­me­ná, že film nevy­svět­li­tel­ně vyu­ží­vá digi­tál­ní­ho Harrisona Forda i sku­teč­né­ho Harrisona Forda pro scé­ny, kte­ré se ode­hrá­va­jí zhru­ba ve stej­né době.

Aby toho neby­lo málo, jako dvoj­ník posta­vy byl v úvod­ních scé­nách pou­žit Fordův dvoj­ník a herec Anthony Ingruber, kte­rý dří­ve hrál mla­dou ver­zi her­ce ve fil­mu Věk Adeline. Ingruber je více než schop­ný podat pře­svěd­či­vý výkon mlad­ší­ho Forda, ale i jeho výkon se ztrá­cí v nepři­ro­ze­ném údo­lí, kte­ré nám nako­nec Indiana Jones a nástroj osu­du poskyt­ne.

Efekt je drá­sa­vý, a pro­to­že to tvůr­ci vědí, celá úvod­ní sek­ven­ce se ode­hrá­vá za noč­ní tmy a zaha­le­ná v kou­ři a mlze a počí­ta­čem gene­ro­va­ných explo­zích. Celá dva­ce­ti­mi­nu­to­vá scé­na je výplach a sdě­lu­je jen ome­ze­né množ­ství potřeb­ných dějo­vých infor­ma­cí a z výsled­né­ho fil­mu měla být oprav­du vyškrt­nu­ta.

Je to ško­da, pro­to­že zbý­va­jí­cí dvě hodi­ny fil­mu Indiana Jones a nástroj osu­du jsou z vel­ké čás­ti úžas­né. Je pře­hled­něj­ší než před­cho­zí díly:

Indiana Jones má polo­vi­nu arte­fak­tu a Helenin otec vypá­t­ral dru­hou polo­vi­nu, což zna­me­ná, že dvo­ji­ce musí spo­jit síly, aby nacis­ty zasta­vi­la. Je zde tro­chu pro­blém s moti­va­cí postav - Helena chce arte­fakt pou­ze pro­dat a Indy nevě­ří, že by to sku­teč­ně moh­lo fun­go­vat (přes­to­že v před­cho­zích fil­mech viděl účin­ky Archy úmlu­vy, Svatého grá­lu a Křišťálové leb­ky) - ale oba se bez ohle­du na to pouš­tě­jí do dob­ro­druž­ství.

V čem Indiana Jones a nástroj osu­du oprav­du vyni­ká, jsou dechbe­rou­cí akč­ní a dob­ro­druž­né scé­ny. V jed­né z počá­teč­ních sek­ven­cí během pře­hlíd­ky na Den měsí­ce v New Yorku Indiana uhá­ní na koni do met­ra a rekon­struk­ce Manhattanu z roku 1969 i třesku­tá akce jsou dechbe­rou­cí zále­ži­tos­tí. Následná scé­na honič­ky tuk-tukem v Tangeru se řadí ved­le Poslední kří­žo­vé výpra­vy k nej­lep­ším pro­dlou­že­ným akč­ním scé­nám v sérii.

V poz­děj­ších scé­nách se Indy a Helena potá­pě­jí na dno oce­á­nu u řec­ké­ho pobře­ží spo­lu se sta­rým pří­te­lem v podá­ní Antonia Banderase a pro­chá­ze­jí hrob­kou plnou pas­tí na Sicílii a obno­vu­jí vzru­šu­jí­cí pocit nebez­peč­né­ho dob­ro­druž­ství z Chrámu zká­zy.

Po ces­tě se obje­ví někte­ré zná­mé tvá­ře, včet­ně těch, kte­ré hra­jí John Rhys-Davies a Karen Allen. Marion a Indyho syn Mutt, znač­ně neob­lí­be­ná posta­va z Křišťálové leb­ky, byl zabit ješ­tě před udá­lost­mi v Čísle osu­du. Jeho nepří­tom­nost je však spí­še než glo­so­vá­ním posta­vy hlav­ním dějo­vým bodem, kte­rý Indianu vel­mi tíží.

Ford je zde vyni­ka­jí­cí a scé­nář si dává pozor, aby nikdy nepře­hrá­val a neztra­til smy­sl pro lid­skost; je tu moment, kdy Indy kárá Helenu za leh­ko­váž­nou poznám­ku po váž­né udá­los­ti, a oprav­du to rezo­nu­je. Také Wallerová-Bridgeová hra­je plno­hod­not­nou posta­vu s chy­ba­mi a sla­bost­mi, kte­rá Indianu během dob­ro­druž­ství pří­jem­ně dopl­ňu­je, mís­to aby půso­bi­la jako navr­ho­va­ná náhra­da.

Pro odpůr­ce Křišťálové leb­ky, kte­ří měli námit­ky pro­ti neho­ráz­né­mu vyvr­cho­le­ní toho­to fil­mu, nuže, Indiana Jones a nástroj osu­du to pla­tí dvoj­ná­sob: je to nejdi­vo­čej­ší finá­le v celé sérii, kte­ré se stá­vá pří­mo surre­a­lis­tic­kým. Poselství se sice tro­chu zamo­tá­vá, stej­ně jako logi­ka ústřed­ní­ho dějo­vé­ho zaří­ze­ní, ale je to oprav­du odváž­ná zále­ži­tost a v bloc­kbus­te­ru z roku 2023 je to oprav­do­vá pec­ka.

Váhavá úvod­ní sek­ven­ce roz­jíž­dí Indiana Jonese a nástroj osu­du, ale vydrž­te: od té chví­le se to jen zlep­šu­je. Během léta, kdy se spous­ta vel­kých fran­ší­zo­vých fil­mů regis­tru­je jako zkla­má­ní, ten­to vyni­ká jako kva­lit­ní pří­růs­tek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Indiana Jones a nástroj osudu na Kinoboxu.


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95754 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72537 KB. | 24.02.2024 - 21:42:31