Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vyproštění: Sympatický zabiják Chris Hemsworth v brutální akční jízdě

Vyproštění: Sympatický zabiják Chris Hemsworth v brutální akční jízdě

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tyler Rake (Chris Hemsworth) je zlo­me­ný váleč­ný vete­rán, kte­rý se živí jako žol­dák pro zámož­né. Po posled­ní akci už je něja­kou dobu mimo služ­bu když dosta­ne úkol, kte­rý nikdo z jeho kole­gů vzít nechtěl. Vůdce pod­svě­tí v Bangladéši une­sl nác­ti­le­té­ho syna své­mu indic­ké­mu kon­ku­ren­to­vi, kte­rý je v sou­čas­nos­ti za mří­že­mi. Nebezpečnou misi tak zaři­zu­je jeho pra­vá ruka Saju (Randeep Hooda). Tayler a jeho tým se mají vydat do Dháky, syna vysvo­bo­dit ze zaje­tí únosců a dopra­vit zpět do Indie. Ani jeden z čle­nů týmu ovšem neví, že jejich plán nikdy vyjít neměl... 

Je zatra­ce­ně fajn vidět, že se Netflix nebo­jí finan­co­vat i náklad­něj­ší akč­ňá­ky. Vyproštění, kte­ré si pod pro­dukč­ní dohled vza­li brat­ři Russovi zod­po­věd­ní za posled­ní Avengers, je totiž přes­ně něčím, po čem je teď hlad. Ono kva­lit­ní akč­ní fil­my jsou v posled­ních letech doce­la žáda­ným zbo­žím, jen málo­kte­rý ovšem dove­de napl­nit oče­ká­vá­ní. Tady debu­tu­jí­cí kaska­dér Sam Hargrave sli­bo­val poměr­ně nekom­pro­mis­ní akci, hut­nou atmo­sfé­ru a Chrise Hemswortha jako sym­pa­tic­ké­ho zabi­já­ka, kte­rý si jako neú­nav­ný lovec­ký pes jde za svým. A přes­ně to taky spl­nil.

Photo © Netflix

Pokud totiž v něčem tahle novin­ka vyni­ká, tak je to akce. Ta tu hra­je prim a pokaž­dé, když na ni dojde, sto­jí to za to. Režisér spo­leč­ně s kame­ra­ma­nem Newtonem Thomasem Sigelem totiž ser­ví­ru­jí hod­ně sym­pa­tic­ky nasní­ma­né akč­ní sek­ven­ce, kte­rým nechy­bí nápa­di­tost a zají­ma­vost. Ba co více, díky hra­vé kame­ře divák nikdy neztra­tí pře­hled o pro­bí­ha­jí­cí akci a může si tak napl­no užít onu hro­ma­du nápa­dů a suro­vos­ti, se kte­rou film ope­ru­je.

Když pak dojde na kon­takt­ní sou­bo­je, film těží hlav­ně z parád­ní cho­re­o­gra­fie. Inspirace fil­my jako John Wick je zna­tel­ná, nicmé­ně v tomhle pří­pad­ně roz­hod­ně ne na ško­du. Chris Hemsworth je v roli za his­to­rií str­ha­né­ho sym­paťá­ka, kte­ré­ho bys­te roz­hod­ně nechtě­li potkat a stát mu v ces­tě. Padouchy si podá­vá jak na běží­cím páse, kaž­dá rána bolí a film si toho je zatra­ce­ně vědom. Funguje to na výbor­nou a akce je díky tomu hlav­ní deví­zou celé­ho fil­mu.

Photo © Netflix

 

Kde film nao­pak tro­chu ztrá­cí je pří­bě­ho­vá strán­ka. Samotný nos­ný pří­běh Vyproštění je vari­a­cí na sto­krát vidě­né, kte­rou svým způ­so­bem ozvlášt­ňu­jí jen exo­tic­ké loka­ce a neo­kou­ka­né tvá­ře. Dějové zvra­ty pří­liš nepře­kva­pí a hlav­ní hrdi­na se svý­mi trau­ma­ty je také poměr­ně pří­mo­ča­ré opi­so­vá­ní ze šab­lon. Jistě, sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní dost věci zachra­ňu­je, fak­tem ale je, že je film v tom­to ohle­du poměr­ně tuc­to­vou zále­ži­tos­tí. Navíc, někte­ré dějo­vé zvra­ty jsou zna­tel­né od prv­ní minu­ty a jejich šoku­jí­cí hod­no­ta se tak nako­nec nedo­sta­ví.

I když bych to ovšem chtěl mít fil­mu za zlé, tyhle nedo­stat­ky pros­tě ani zda­le­ka nepřed­čí všech­no to pozi­tiv­ní co film nabíd­ne. Trocha umě­los­ti, pro­ta­ho­va­né váž­né sek­ven­ce kte­ré tro­chu naru­šu­jí tem­po i výraz­né opi­so­vá­ní od žánro­vé kon­ku­ren­ce pros­tě neza­stí­ní jinak solid­ní, suro­vý a výteč­ně nato­če­ný akč­ní nářez s parád­ní atmo­sfé­rou ve kte­rém si to Chris Hemsworth hod­ně dává.

 

Photo © Netflix

 

Nakonec je to tedy hlav­ně o tom, jak moc klad­ný máte vztah k akč­ním fil­mům. Vyproštění je nápa­di­tý a moder­ní akč­ní film, ve kte­rém je zna­tel­ná vel­ká por­ce dob­ře odve­de­né­ho řemes­la a jas­ná inspi­ra­ce v tom nej­lep­ším co žánr za posled­ních dva­cet let nabí­dl. Legendární kou­sek kte­rý bude bořit žeb­říč­ky z toho sice není díky slab­ší pří­bě­ho­vé strán­ce, vyda­ře­ný akč­ní sní­mek ke kte­ré­mu se rádi vrá­tí­te ovšem ano.

Chris Hemsworth coby trau­ma­ti­zo­va­ný váleč­ný hrdi­na, kte­rý se vydá­vá s týmem na sebe­vra­žed­nou misi, kte­rá se mění v boj o holý život. Příběhově slab­ší a doce­la dost tuc­to­vé, včet­ně jed­not­li­vých akté­rů, ovšem s napros­to parád­ně vymyš­le­nou a nasní­ma­nou akcí, kte­rá si pro suro­vost nejde dale­ko. Inspirace v žánro­vé kon­ku­ren­ci je zna­tel­ná, v takhle poved­né žánrov­ce to ovšem není na ško­du. 


Podívejte se na hodnocení Vyproštění na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39098 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71809 KB. | 14.07.2024 - 12:35:26