Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 1: Cizinec v cizí zemi

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 1: Cizinec v cizí zemi

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison) se spo­leč­ně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) sna­ží pře­vzít úze­mí, kte­ré­mu kdy­si vlá­dl Jabba Hutt.....

Boba Fett se stal slav­ný již dáv­no před svým debu­tem ve Star Wars: Epizoda V- Impérium vra­cí úder, kdy se obje­vil na tri­ku s Darthem Vaderem, kte­ré bylo sou­čás­tí mer­chen­da­sin­gu. Boba Fett se při­tom násled­ně v Impériu vra­cí úder a pokra­čo­vá­ní Návrat Jediho obje­vil dohro­ma­dy na 5 minut, řekl při­tom pět vět a v úvo­du Návratu Jediho byl rych­le odkli­zen z ces­ty. I díky své­mu výraz­né­mu vzhle­du ovšem Boba Fett utkvěl v pamě­ti a stal se hrdi­nou mno­ha knih, kte­ré nava­zo­va­li na udá­los­ti Návratu Jediho a kte­ré po odkou­pe­ní stu­di­em Disney pře­sta­li být canon. Boba Fett si přes­to i po letech doká­zal udr­žet popu­la­ri­tu a minu­lý rok se ve vel­kém vrá­til v 2. sérii Mandaloriana. Právě ta uká­za­la, že legen­dár­ní sta­tus toho­to údaj­ně nej­lep­ší­ho námezd­ní­ho lov­ce v pře­da­le­ké gala­xii neza­čal sko­mí­rat a dáva­lo tedy smy­sl, aby se Boba Fett ješ­tě vrá­til. Již pár let nazpá­tek se při­tom špi­ta­lo, že by se měl Boba Fett dočkat vlast­ní­ho fil­mu, rea­li­ta je ovšem ve finá­le zce­la jiná. A dostá­vá se mís­to fil­mu sed­mi­díl­né­ho seri­á­lu na Disney+!

Za seri­á­lem The Book of Boba Fett sto­jí stej­ný tvůr­čí tým jako za Mandalorianem a i pro­ducti­on valu­es zůstá­va­jí na stej­né úrov­ni. Režie prv­ní epi­zo­dy s názvem Stranger in a Strange Land se poté ujmul Robert Rodriguez, kte­rý prá­vě 14. epi­zo­dou seri­á­lu Mandalorian s názvem The Tragedy vrá­til Bobu Fetta do akce. A nyní Rodriguez nato­čil parád­ní roz­jezd, kte­rý na zby­lých 6 epi­zod nemohl nalá­kat víc.

Nad oblí­be­nos­tí Boby Fetta za ta léta spous­ty lidí krou­ti­li hla­vou, pře­de­vším i pro­to, že ve fil­mech toho vlast­ně zase tolik nepřed­ve­dl a z ve Star Wars: Epizoda II- Klony úto­čí byl vlast­ně degra­do­ván na pou­hé­ho klo­na. Pilot The Book of Boba Fett ovšem doka­zu­je, že je Fett zají­ma­vou posta­vou, kte­rá vlast­ní seri­ál bez pro­blé­mů utáh­ne. A kdo se bojí, že The Book of Boba Fett je v pod­sta­tě pře­jme­no­va­ný Mandalorian může být bez obav. Již po-titulková scé­na 2. série nazna­čo­va­la, že se Fett poku­sí vysta­vět své vlast­ní kri­mi­nál­ní impé­ri­um a na to poma­lu seri­ál začí­ná při­pra­vo­vat. Nejdřív se ovšem musí vyře­šit jiné věci.

Tvůrci dopře­du sli­bo­va­li, že The Book of Boba Fett vypl­ní jis­té díry v rám­ci Fettova živo­ta. A to sku­teč­ně plní. Už úvod při­po­me­ne moment, kte­rý Fetta v jeho živo­tě zfor­mo­val dost mož­ná nej­ví­ce, pře­de­vším ovšem dojde na ukáz­ku toho, co Fett dělal mezi Návratem Jediho a prá­vě 2. sérii Mandaloriana. A Boba Fett při­tom doká­že před­vést, že pověst jed­no­ho z nej­o­bá­va­něj­ších lidí v pře­da­le­ké gala­xii nemá pro sran­du krá­lí­kům.

Temuera Morrison mož­ná nepřed­vá­dí žád­ný osca­ro­vý výkon, roli Boby Fetta si ovšem oči­vid­ně nadá­le uží­vá. Největší udá­los­ti a trum­fy si pocho­pi­tel­ně The Book of Boba Fett šet­ří pro dal­ší epi­zo­dy, prá­vě start jeho nové­ho dob­ro­druž­ství ovšem fun­gu­je v tom, že doká­že solid­ně nastí­nit Fettův cha­rak­ter a víc pro­sto­ru pro syna Janga Fetta mož­ná koneč­ně doká­že roz­ře­šit otáz­ku, zda si Fett svůj kul­tov­ní sta­tus sku­teč­ně zaslou­ží.

Ming-Na Wen se vra­cí jako Fennec Shand a i ona pocho­pi­tel­ně dostá­vá více pro­sto­ru než v Mandalorianovi. Ze Shand se vykres­lu­je zají­ma­věj­ší posta­va a Wen tahle role též nesku­teč­ně sedí.

Po Mandalorianovi i k The Book of Boba Fett hud­bu slo­žil Ludwig Göransson a opět doká­že před­vést, že je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších tvůr­ců fil­mo­vé hud­by sou­čas­nos­ti. Nespokojí se totiž s vari­a­ce­mi na Mandaloriana a tře­ba ústřed­ní hudeb­ní motiv k The Book of Boba Fett je napros­tá pará­da.

Robert Rodriguez za kame­rou poté doka­zu­je, že když ho někdo hlí­dá, je to jen k pro­spě­chu věci. Specifický pří­stup Rodrigueze k akč­ním sek­ven­cím je zde poznat stej­ně jako u 14. epi­zo­dy Mandaloriana a to pře­de­vším ve finál­ní kon­fron­ta­ci, kte­rá doká­že, že Fett není respek­to­va­ný pro nic za nic. Zároveň se ovšem při­tom všem nemů­že utrh­nout ze řetězů, což je po vidě­ní toho, co Rodriguez za posled­ní deká­du před­ve­dl jen k pro­spě­chu věci. Rodriguez je při­tom pořád šiku­la, je ovšem sku­teč­ně dob­ře, že má u The Book of Boba Fett pořád tak tro­chu ´´ ruce v pou­tech ´´.

Dá se vel­mi snad­no argu­men­to­vat, že se toho v pilo­tu The Book of Boba Fett moc nesta­ne. Už jen kvů­li dél­ce, kte­rá nepře­sáh­ne 40 minut. Přesto jde ovšem o ukáz­ku toho, že se o seri­á­ly ze svě­ta Star Wars peču­je, což je poznat i na výpra­vě či kos­tý­mech. Především jde o parád­ní start, kte­rý na zby­tek série nalá­ká solid­ně. A začne doka­zo­vat, že Boba Fett svou pověst nemá pro nic za nic......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85500 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72120 KB. | 16.04.2024 - 18:17:24