Kritiky.cz > Recenze knih > J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi

J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi

Holub
Holub
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud trpí­te něja­kým chro­nic­kým one­moc­ně­ním a roz­hod­li jste se řešit ho alter­na­tiv­ním způ­so­bem léč­by, pak pro vás tato kni­ha jis­tě bude vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem.

Na začá­tek je nut­no podotknout, že se nejed­ná jen o pou­hý výčet pre­pa­rá­tů, kte­ré lze na to či ono one­moc­ně­ní pou­žít. Autor si kla­de za cíl čte­ná­ře nej­pr­ve zasvě­tit do celé pro­ble­ma­ti­ky a ale­spoň v zásad­ních bodech ho pou­čit o tom, jak fun­gu­je prin­cip léč­by chro­nic­kých one­moc­ně­ní. Porovnává způ­sob léč­by těch­to nedu­hů kla­sic­kou medi­cí­nou s léč­bou pomo­cí home­o­pa­tik, Bachových esen­cí a Schűsslerových solí. Ačkoliv by se na prv­ní pohled moh­lo zdát, že tato pro­ble­ma­ti­ka je pří­liš slo­ži­tá na to, aby ji pocho­pil i zce­la neza­svě­ce­ný čte­nář, autor je scho­pen vše veli­ce sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lit na jed­no­du­chých pří­kla­dech a pomo­cí lehce před­sta­vi­tel­ných při­rov­ná­ní. Čtenář by se tedy neměl zalek­nout cizích výra­zů jako miasma­ta, homo­to­xi­ny apod. Vše je totiž podá­no tak, aby oprav­du kaž­dý pocho­pil základ­ní prin­ci­py, o kte­rých kni­ha pojed­ná­vá.

Druhá část kni­hy se pak zabý­vá čis­tě prak­tic­ký­mi otáz­ka­mi ori­en­ta­ce v kni­ze, dáv­ko­vá­ní pre­pa­rá­tů a rych­los­ti nástu­pu jejich účin­ků. Čtenář zde nalez­ne také tolik pod­stat­ný výčet jed­not­li­vých chro­nic­kých one­moc­ně­ní od aftů přes leu­ké­mii až po žalu­deč­ní vře­dy a dopo­ru­če­ný způ­sob jejich home­o­pa­tic­ké léč­by pod­le kon­krét­ních pří­zna­ků. Seznam těch­to one­moc­ně­ní je řazen abe­ced­ně, což zajiš­ťu­je čte­ná­řo­vu rych­lou ori­en­ta­ci a prak­tic­ky bez­pro­blé­mo­vé vyhle­dá­ní kon­krét­ní nemo­ci. U jed­not­li­vých one­moc­ně­ní jsou veli­ce peč­li­vě vypsá­ny jejich mož­né pří­zna­ky, tak­že čte­nář si může sku­teč­ně lehce najít home­o­pa­tic­ký pre­pa­rát, kte­rý je vhod­ný pří­mo pro něj.

Ve tře­tí čás­ti této pub­li­ka­ce pak najde­me prak­tic­ký manu­ál pro vyhle­dá­vá­ní Bachových esen­cí a záro­veň jejich podrob­né popi­sy. I zde nej­pr­ve nara­zí­me na krát­ký úvod, kte­rý nás pou­čí o prak­tic­kých otáz­kách ohled­ně jejich uží­vá­ní a násle­du­je abe­ced­ní seznam jed­not­li­vých pro­blé­mů s dopo­ru­če­ný­mi Bachovými esen­ce­mi. Nutno dodat, že v této čás­ti kni­hy se jed­ná spí­še o pro­blémy psy­chic­ké­ho cha­rak­te­ru, jako jsou růz­né závis­los­ti, neschop­nost komu­ni­ka­ce, pesi­mis­mus, poru­chy pří­jmu potra­vy apod.

Velkou výho­dou této kni­hy je kro­mě její prak­tič­nos­ti také fakt, že autor pojí­má tuto léčbu tak nějak kom­plex­ně. Takže i v čás­ti o home­o­pa­tic­ké léč­bě se může­te dočíst s jakou Bachovou esen­cí je to či ono home­o­pa­ti­kum vhod­né kom­bi­no­vat a nao­pak. I díky tomu se s tou­to kni­hou dostá­vá čte­ná­ři do rukou celist­vý návod, jak se věno­vat vlast­ní­mu uzdra­ve­ní alter­na­tiv­ní ces­tou.


 • Autor:J. T. Holub
 • Žánr:zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
 • Nakladatelstvi:CPRESS

Kniha ke kou­pi na Albatros Media a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Titanic 666 (2022)21. prosince 2022 Titanic 666 (2022) Asylum nenechá na pokoji a bez povšimnutí ani mrtvé z Titanicu… 100 let po potopení Titaniku vyplouvá jeho nejmodernější replika Titanic III, jehož posádka a pasažéři […] Posted in Horory
 • Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%19. prosince 2016 Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91% Kniha, Charles Manson - život a doba, od novináře Jeffa Guinna, jde v Americe na dračku. Někde jsem četla, že je to zatím nejlépe napsaná kniha o tomto masovém vrahovi. Kdo byl vlastně […] Posted in Recenze knih
 • VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ1. října 2018 VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ Ve čtvrtek 4. října 2018 se na volném prostranství pasáže Platýz uskuteční veřejná přednáška na téma „Historie Platýzu a přilehlého okolí“. V překrásném prostředí nemovité kulturní památky […] Posted in Pozvánky na akce
 • Bratři – Mašíni míří na Západ5. listopadu 2023 Bratři – Mašíni míří na Západ Příběh bratří Mašínů, kteří v 50. letech utekli z Československa přes Východní Německo do západního Berlína a následně do USA snad není třeba představovat. Tohle téma totiž dělí český […] Posted in Filmové recenze
 • Non-Stop [80%]27. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. […] Posted in Filmové recenze
 • Titulky k American Housewife S03E22 - The Dance18. května 2019 Titulky k American Housewife S03E22 - The Dance Ve škole se koná Jarní ples a mají se ho zúčastnit všechny tři ratolesti Ottových. Katie a Gregovi se tím naskytne příležitost strávit jeden večer sami doma po velmi dlouhé době. Plánují […] Posted in Titulky
 • Menu17. listopadu 2022 Menu Mladý pár Margot a Tyler (Anya Taylor-Joy a Nicholas Hoult) cestují na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař Julian Slowik (Ralph Fiennes) připravil bohaté […] Posted in Filmové recenze, Filmy
 • Jian gui 10 (2005)5. března 2017 Jian gui 10 (2005) Bratři Pangové a jejich smysl pro humor... Pětice přátel se rozhodne okořenit svůj bezstarostný život a tak si začnou vykládat strašidelné historky. Většinou jde jen o nesmyslné […] Posted in Horory
 • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
 • Destiny26. listopadu 2020 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61495 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71523 KB. | 23.06.2024 - 06:33:58