Kritiky.cz > Recenze knih > Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu

Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu

antibio2 140
antibio2 140
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Antibiotika mají svou neza­stu­pi­tel­nou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devas­tu­jí nejen původ­ce infek­cí, ale také naše trá­ve­ní. Jsou tak tro­chu ato­mo­vou bom­bou pro stře­va, žalu­dek a mik­roflóru v našem trá­vi­cím trak­tu žijí­cí. Co s tím? Osobně jsem si ově­ři­la, že když zane­dbá­te rege­ne­ra­ci po uží­vá­ní anti­bi­o­tik, mini­mál­ně si sní­ží­te imu­ni­tu na půl roku či až celý rok poté. A něja­kou dobu trpí také  žalu­dek, trá­ve­ní, nevol­nost, střev­ní potí­že. Tohle vše je zřej­mé a vidi­tel­né. Ověřitelné. To, co se doo­prav­dy děje v našem těle, nám osvět­lí tito tři auto­ři. David Frej, lékař, Josef Jonáš, lékař a léči­tel, Jiří Kuchař, pub­li­cis­ta. Kniha je ency­klo­pe­dií a prů­vod­cem léče­ním a polé­čeb­nou fází při uží­vá­ním anti­bi­o­tik tak, abys­te z toho vyšli s co nejmé­ně poško­ze­ním trá­ve­ním a imu­ni­tou.

Je s podi­vem, kolik pro­bi­o­tik máme kolem sebe

Ne, oprav­du nemu­sí­te do lékár­ny pro pro­bi­o­ti­ka, pro­bi­o­ti­ka a podob­né nesmys­ly, i když v jis­tých pří­pa­dech své mís­to mají. A to zejmé­na u agre­siv­ních léče­ní anti­bi­o­ti­ky, ale pro oby­čej­nou angí­nu nebo podob­ný neduh si úpl­ně v poho­dě vysta­čí­te s tím, co máte doma nebo co najde­te v obcho­dě. Kyselé zelí, kom­bucha, miso, tama­ri, kva­še­ná zele­ni­na, kim­chi, kefír, chle­bo­vý kvá­sek a mno­ho dal­ších, při­čemž když tyto potra­vi­ny sem tam zařa­dí­te kaž­dý den do jídel­níč­ku, tak si zajis­tí­te při­ro­ze­ně boha­té defi­lé pro­bi­o­tic­kých bak­te­rií, kte­ré jsou lid­ské­mu tělu při­ro­ze­né.

To se s těmi suše­ný­mi z lékár­ny nedá srov­ná­vat, pro­to­že ne vždy obsa­hu­jí přes­ně to, co potře­bu­je­te vy, a ne vždy všech­ny bak­te­rie v tom­to sta­vu pře­ží­va­jí. Každý lid­ský orga­nis­mus je totiž úpl­ně jiný a jiné slo­že­ní trá­vi­cích a střev­ních bak­te­rií máte vy, jiné někdo jiný. Každý z nás má pros­tě ve svém těle svou vlast­ní zoo.

Co všech­no pro­spí­vá trá­ve­ní?

Byla jsem pře­kva­pe­na, co všech­no tato doko­na­lá ency­klo­pie nabí­zí jako rege­ne­rač­ní potra­vi­ny, byli­ny, doplň­ky pro náš orga­nis­mus. Nejen trá­ve­ní, ale cel­ko­vě vás to ozdra­ví, pod­po­ří imu­ni­tu. Že kro­mě již zmí­ně­ných kla­sik jako je kyse­lé zelí nebo kefír, sem pat­ří také tře­ba růz­né ole­je, šal­věj, mrkev, čočka, topi­nam­bu­ry nebo feny­kl – a proč ne? To všech­no má své účin­ky na náš orga­nis­mus a pomá­há ho opět dát do rov­no­váhy!

Například jsem nevě­dě­la, co všech­no obsa­hu­je čaj Yerba Maté:

O auto­rech:

MUDr. Josef Jonáš vystu­do­val lékař­skou fakul­tu v Plzni a jako začí­na­jí­cí psy­chi­atr půso­bil pod vede­ním MUDr. Miroslava Plzáka v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně v Horních Beřkovicích. Později se v Chomutově stal nejmlad­ším pri­má­řem psy­chi­at­ric­ké­ho oddě­le­ní v teh­dej­ším Československu. V osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí pro­slul svo­jí metodicko-psychologickou spo­lu­pra­cí s Ivanem Hlinkou v lit­ví­nov­ském hoke­jo­vém klu­bu a také prů­kop­nic­kou kni­hou Křížovka živo­ta, kte­rá vyšla popr­vé roku 1988. Od té doby se věnu­je celo­st­ní medi­cí­ně a vlast­ní meto­dě říze­né deto­xi­ka­ce. Je auto­rem nebo spo­lu­au­to­rem desít­ky odborně-populárních knih a sto­vek člán­ků.

Jiří Kuchař absol­vo­val Stavební fakul­tu ČVUT. Od začát­ku deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí půso­bí jako nezá­vis­lý žur­na­lis­ta a spi­so­va­tel. Kromě svých knih o léči­te­lích a čes­kém léči­tel­ství pro­slul pub­li­ka­ce­mi, v nichž při­blí­žil svět jiho­a­me­ric­ké aya­hu­asky, u nás vůbec prv­ní­mi na toto téma. Na začát­ku 21. sto­le­tí odha­lil část umě­lec­ké sbír­ky Adolfa Hitlera, kte­rá se nachá­zí na našem úze­mí. Po sérii knih na téma sebe­po­zná­ní se v sou­čas­né době věnu­je populárně-zdravotnickým téma­tům. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace.

MUDr. David Frej pra­co­val po stu­diu na lékař­ské fakul­tě v Praze něko­lik let jako inter­nis­ta. Východní a funkč­ní medi­cí­nu a výži­vu stu­do­val v Albuquerque v Novém Mexiku (USA), v Rakousku a v indic­ké Puně. V pra­xi se zabý­vá vlast­ním sys­té­mem holis­tic­ké medi­cí­ny zamě­ře­né na léčbu záně­tu a s ním sou­vi­se­jí­cích chro­nic­kých civi­li­zač­ních nemo­cí, na výži­vu, bio­lo­gic­ké rytmy a deto­xi­ka­ci orga­nis­mu. Přednáší a pra­vi­del­ně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62536 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72280 KB. | 18.05.2024 - 17:53:40