Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Photo © Focus Features
Photo © Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je rok 1989 a v Evropě prá­vě pro­bí­há stu­de­ná vál­ka, kde na jed­né stra­ně sto­jí Sovětský svaz a jeho sate­lit­ní stá­ty, na stra­ně dru­hé Spojené stá­ty ame­ric­ké a jejich spo­jen­ci. Toto obdo­bí trvá od roku 1947 a v roce 1989 nikdo netu­ší, jak dlou­ho ješ­tě trvat bude. Mezi zúčast­ně­ný­mi je i Lorraine Broughton, mla­dá a krás­ná žena, ale hlav­ně agent­ka brit­ské taj­né služ­by MI6. Jejím úko­lem je chrá­nit svou zemi, podob­ně jako její „kole­ga“ James Bond. Po spl­ně­né misi se Lorraine vždy vra­cí do Londýna. Tam musí infor­mo­vat své nad­ří­ze­né, jak se mise poda­ři­la, a pře­dat důvěr­né infor­ma­ce. Tentokrát je ale vše tro­chu jinak. Při výsle­chu Lorraine vzpo­mí­ná na svůj posled­ní úkol: zjis­tit, proč zemřel agent taj­né služ­by, najít a pře­dat seznam taj­ných agen­tů a odha­lit totož­nost dvo­ji­té­ho špi­o­na. Lorraine detail­ně popi­su­je, co vše pro­ži­la, ale je to oprav­du vše?

Režisér David Leitch (Dannyho par­ťá­ci, V Jako Vendeta), si vybral k nato­če­ní fil­mu scé­nář od Kurta Johnstada (300: Bitva u Thermopyl, Povinnost a čest), kte­rý se ode­hrá­vá na sklon­ku roku 1989  v Berlíně v Německu. Do toho­to obdo­bí Johnstad zasa­dil pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá na hra­ni­ci mezi výcho­dem a zápa­dem, mezi stá­ty, ale hlav­ně mezi lid­mi. Leitch pak ten­to pří­běh nato­čil, a to za účas­ti zná­mých holly­wo­od­ských jmen. Agentku Lorraine hra­je Charlize Theron (Zvíře, Pravidla moštár­ny) a její­ho kole­gu, a mož­ná i kon­ku­ren­ta, Davida Percivala hra­je James McAvoy (Vášeň a cit, Wanted). Role drs­né a nekom­pro­mis­ní agent­ky byla pro Theron nároč­ná hlav­ně po fyzic­ké strán­ce, na akč­ní scé­ny se při­pra­vo­va­la s něko­li­ka osob­ní­mi tre­né­ry po dobu něko­li­ka měsí­ců.

Pro her­ce a reži­sé­ra Davida Leitche je to prv­ní film, kte­rý nato­čil samo­stat­ně. Na před­cho­zím sním­ku John Wick totiž pra­co­val s Chadem Stahelskim. Ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi tvůr­ci pra­co­val i na dal­ších fil­mech, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je akč­ní hrdi­na. Přestože se jed­ná o jeho samo­stat­nou prvo­ti­nu, film je nato­čen v rych­lém tem­pu, s jas­ně daným dějem, ale s pře­kva­pi­vým kon­cem. Škoda jen, že akč­ní strán­ka pře­vá­ži­la nako­nec samot­ný pří­běh. V někte­rých pří­pa­dech bylo totiž vyzně­ní scé­ny spí­še komic­ké než akč­ní, tak­že pla­tí to, že méně je někdy více.

Téma stu­de­né vál­ky je i po něko­li­ka dese­ti­le­tích zají­ma­vé a inspi­ra­cí pro fil­mo­vé tvůr­ce. Je to doba, kdy na obou stra­nách byli agen­ti, kte­ří pra­co­va­li ve pro­spěch své země. Nejznámějším agen­tem ve fil­mo­vé tvor­bě je jis­tě James Bond, kte­rý je nejen schop­ný a úspěš­ný, ale také má své kouz­lo a cha­rizma pro ženy. Filmů, kde figu­ro­va­li agen­ti, je také mno­ho, např. Mr. & Mrs. Smith, Mission: Impossible, Muži v čer­ném, ad. Charakteristika agen­tů je také jas­ná, jsou rela­tiv­ně mla­dí, fyzic­ky zdat­ní, komu­ni­ka­tiv­ní, mají šarm a jsou schop­ni se z jaké­ko­liv nebez­peč­né situ­a­ce dostat. To pla­tí i pro film Atomic Blonde: Bez lítos­ti, kde je ale nej­schop­něj­ší hlav­ní hrdin­ka.

Film se ode­hrá­vá v roce 1989 v Berlíně, ale natá­če­lo se na růz­ných mís­tech. Jako divák jsem byla ráda, že se můžu opět podí­vat do toho­to měs­ta, čas­to ale i do jeho tem­ných uli­ček a zákou­tí. Líbila se mi i hud­ba, kte­rá ve fil­mu zazně­la. Díky Tyleru Batesovi může divák poslou­chat pís­ně Killer Queen, 99 Luftballons, Under Pressure, Voices Carry, ad.

Film pat­ří do žán­ru akč­ních sním­ků, kte­ré nabíd­nou divá­ko­vi jas­ný pří­běh, skvě­lou hrdin­ku, sil­né pro­tiv­ní­ky a poli­tic­kou záplet­ku. Vzhledem k pří­bě­hu, drs­nos­ti scén a poli­tic­ké­mu zamě­ře­ní není film vhod­ný pro mlá­dež do 15 let.


Podívejte se na hodnocení Atomic Blonde: Bez lítosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48086 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71933 KB. | 20.07.2024 - 15:44:54