Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Underworld - Kdo je nejvíce sexy Upírka?

Underworld - Kdo je nejvíce sexy Upírka?

Photo © 2003 Screen Gems
Photo © 2003 Screen Gems
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už po něko­lik sta­le­tí zuří na zemi vál­ka mezi upí­ry a vlkodla­ky (lyka­ny). Upírka Selene pat­ří mezi nej­lep­ší a nej­schop­něj­ší upír­ské bojov­ní­ky a ví dob­ře na čí stra­ně v této leti­té vál­ce sto­jí. Tedy až do chví­le, kdy se zami­lu­je do lid­ské­ho dok­to­ra Michaela, kte­rý se po vlkod­la­čím kous­nu­tí mění v její­ho odvě­ké­ho nepří­te­le…

S tím­to vcel­ku zají­ma­vým námě­tem při­šel v roce 2003, teh­dy debu­tu­jí­cí reži­sér Len Wiseman, kte­rý se do té doby živil jako reži­sér reklam a fil­mo­vý výtvar­ník (sto­jí napří­klad za vizu­ál­ní strán­kou Emmerichova Dne Nezávislosti a Godzillou). A na sním­ku je to vidět.

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v dob­ře vypa­da­jí­cích kuli­sách věč­ně setmě­lé­ho měs­ta, smá­če­né­ho neu­ti­cha­jí­cím deš­těm, kte­ré slou­ží jako bojiš­tě dvou zne­přá­te­le­ných ras. Upíři si prak­tic­ky vysta­čí s kli­šo­vi­tý­mi špi­čá­ky, barev­ný­mi kon­takt­ní­mi čočka­mi a late­xo­vý­mi obleč­ky. O něco více si tvůr­ci dali zále­žet na zevnějš­ku jejich chlu­pa­tých pro­tiv­ní­ků. Vlkodlaci jsou sice oka­tě digi­tál­ní, nicmé­ně půso­bí doce­la pře­svěd­či­vě a dočká­me si i ori­gi­nál­ní­ho pohle­du do těl­ních dutin člo­vě­ka, prá­vě se mní­cí­ho ve vlkodla­ka.

Wisemanovi se tak poved­lo stvo­řit doce­la atrak­tiv­ní a líbi­vý svět s boha­tou his­to­rií. Jakkoli jsou ale akč­ní scé­ny pro­maka­né a dob­ře nato­če­né, pořád je tu jas­ná inspi­ra­ce Matrixem nebo Bladem. V něko­li­ka scé­nách je to vykrá­dá­ní milé, vět­ši­nou však půso­bí doce­la trap­ně. Hlavní řez­ni­ce Selena s tvá­ří Kate Beckinsaleové je po celou dobu děs­ně cool a sexy, ale na dru­hou stra­nu půso­bí hroz­ně chlad­ně a nepří­stup­ně.
Podobně je na tom i Scott Speedman, kte­rý je na roz­díl od své latexem odě­né kole­gy­ně i doce­la otrav­ný. Z her­ců potě­ší hlav­ně vete­rán Bill Nighy, coby upír­ský sta­ře­ši­na nebo teh­dy začí­na­jí­cí Wentworth Miller (Útěk z Vězení) a Sophia Myles (Tristan a Isolda). Celý sní­mek je potom jako titul­ní dvo­ji­ce. Navenek vypa­dá dob­ře a líbi­vě, uvnitř je však prázd­ný a stu­de­ný…

To nicmé­ně neva­di­lo divá­kům, kte­rých se do kina dosta­vi­lo úcty­hod­né množ­ství a Underworld si vel­mi dob­ře vedl i v pro­de­ji na dvd nosi­čích. A tak se v roce 2005 vrá­ti­la naše sta­rá zná­má Selene i její mile­nec Michael, ze kte­ré­ho se stal hyb­rid mezi upí­rem a vlkodla­kem (jak jsme se dozvě­dě­li na kon­ci prv­ní­ho dílu), v pokra­čo­vá­ní s podti­tu­lem Evolution. Děj se poně­kud nepo­cho­pi­tel­ně pře­su­nul z tem­ně gotic­ké­ho pro­stře­dí ano­nym­ní­ho měs­ta do pro­stře­dí ska­lis­tých hor (?) a zdej­ších neo­byd­le­ných čás­tí. Na čem ale Wiseman a scé­náris­ta série Danny McBride výraz­ně zapra­co­va­li jsou cha­rak­te­ry postav.

Postavy jsou sice pořád vesměs jed­no­roz­měr­né, ale opro­ti prv­ní­mu dílu jsou o něco sym­pa­tič­těj­ší a při­ro­ze­něj­ší. Občas se dočká­me i něja­ké­ho toho vtíp­ku a dojde i na vel­mi intim­ní sblí­že­ní milen­ců v krko­lom­né sou­lo­ží­cí scé­ně. Z dal­ších postav pak zaujme hlav­ní zápo­rák Tony Currana obda­ře­ný párem kří­del a lehce při­po­mí­na­jí­cí léta­jí­cí­ho šev­ce z Troškovy pohád­ky, nebo záhad­ný Derek Jacobi coby muž zahla­zu­jí­cí sto­py po upírsko-vlkodlačích mor­dech.

Na fil­mu je taky vidět, že měl reži­sér ten­to­krát k dis­po­zi­ci o něco vět­ší roz­po­čet než u dílu jed­na. Akční scé­ny jsou udě­la­né zatra­ce­ně dob­ře a někte­ré jsou i ori­gi­nál­ní. Dialogových scén tu i ten­to­krát mno­ho nena­lez­ne­me a děj tak uhá­ní ve zbě­si­lém tem­pu kupře­du. Pravda, děj je o pozná­ní zamo­ta­něj­ší a mís­ty i dost nelo­gic­ký, ale konec kon­ců u Underworldu nikdy nešlo o nic víc než o něco důmy­sl­něj­ší béč­ko­vou zába­vu. Wisemanovi fil­my před­sta­vu­jí skvě­lou pop­cor­no­vou zába­vu, u kte­ré je sice lep­ší vypnout mozek, ale oči si uži­jí měrou vrcho­va­tou (tedy hlav­ně pokud pat­ří­te mezi horo­ro­vé fan­dy).

Takže pokud se vám prv­ní dva díly této béč­ko­vé jízdy líbi­li, už teď může­te vyhlí­žet tře­tí pokra­čo­vá­ní Underworld: Rise of the Lycans. Natáčení je prá­vě v plném prou­du a pre­mi­é­ra je ohlá­še­na na začá­tek příští­ho roku. Jenom na reži­sér­skou sto­lič­ku use­dl tri­kař prv­ních dvou dílů Patrick Tatopoulos a hlav­ní posta­vou nebu­de Selena, ale upír­ka Sonja, kte­rou si vystřih­ne brit­ská číča Rhona Mitra. Wiseman se podí­lí pou­ze na scé­ná­ři a pro­duk­ci.

Nadupaná béč­ko­vá jíz­da, kte­rá zřej­mě skvě­le poba­ví hema­to­lo­gy ale hlav­ně i vás tedy pokud dáte sérii Underworld šan­ci. První díl sta­ví na doce­la solid­ním pří­bě­hu a vizu­ál­ní strán­ce. Díl dru­hý zase na zbě­si­lých akč­ních scé­nách a pří­bě­hu jako od Jirky Kulhánka. K tomu si ješ­tě při­hoď­te sami­ci Kate Beckinsale v late­xu a cha­rak­ter­ní ang­lic­ké her­ce ve ved­lej­ších rolích a máte doko­na­lou zába­vu na víken­do­vé veče­ry.


Podívejte se na hodnocení Underworld na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68977 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71723 KB. | 14.07.2024 - 06:38:36