Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och.

Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och.

332 umelecky reditel karel och
332 umelecky reditel karel och
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karel Och je umě­lec­ký ředi­tel Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, kte­rý letos nabíd­ne 200 fil­mů téměř z celé­ho svě­ta. Vedle osob­nos­tí čes­ké­ho fil­mu se ho letos zúčast­ní napří­klad scé­náris­ta Charlie Kaufman, her­ci Willem Dafoe, Ulrich Tukur, Sergi López, Emma Suárez, Jamie Dornan či reži­sér Vitalij Manskij. Zahajovacím sním­kem fil­mo­vé­ho mara­to­nu je sní­mek Anthropoid.

Být umě­lec­kým ředi­te­lem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu je zod­po­věd­ná úlo­ha, zvláš­tě pro ty masy návštěv­ní­ků, kte­ří kaž­do­roč­ně při­jíž­dě­jí na fes­ti­val. Kolik fil­mů jste letos viděl?

Umělecký ředi­tel by nebyl ničím bez pro­gra­mo­vé­ho týmu. Je nás celá řada, kte­ří se na fil­my dívá­me. Letos se při­hlá­si­lo zhru­ba 1800 fil­mů, ale mi mimo to samo­zřej­mě navště­vu­je­me celou řadu fil­mo­vých fes­ti­va­lů a dívá­me se  na fil­my, kte­ré poté vybí­rá­me. Zhlédnutých fil­mů jsou stov­ky a stov­ky a z těch všech jsme nako­nec vybra­li 200 do Karlových Varů.

Vedete dlou­hé dis­ku­ze s kole­gy, když si chce­te urči­tý film pro­sa­dit?

Naštěstí nemu­sím tolik dis­ku­to­vat s kole­gy o výbě­ru fil­mů, respek­ti­ve nemá­me zase tak odliš­né názo­ry, což usnad­ňu­je moji prá­ci a mám radost že nemu­sím umoc­ňo­vat svo­jí moc...smích. Nerad bych zná­sil­ňo­val názo­ry svých kole­gů …smích. Chci aby všich­ni z pro­gra­mo­vé­ho týmu bojo­va­li za své fil­my s nad­še­ním.

Loni byl na fes­ti­va­lu před­sta­vi­tel hlav­ní role Anthropoidu, herec Jamie Dornan. Věděl jste už loni, že ten­to film bude letos zaha­jo­vat?

Nevěděl, o těch­to dis­tri­buč­ních a pre­mi­é­ro­vých stra­te­gi­ích se vět­ši­nou roz­ho­du­je až když je film hoto­vý, pro­to­že neví­me kdy film bude dokon­če­ný a zda se stih­ne včas při­hlá­sit. Ale k naše­mu vel­ké­mu štěs­tí se to u Anthropoidu stih­lo. Během dokon­čo­va­cích pra­cí se reži­sér Sean Ellis a také hlav­ní pro­du­cen­ti neta­ji­li tím, že by se jim líbi­lo, vzhle­dem k téma­tu a fak­tu, že se film natá­čel i u nás, kdy­by mohl být film uve­den v něja­kém veli­ce expo­no­va­ném mís­tě kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu, což nemů­že být lep­ší mís­to, než prá­vě jeho samot­né zahá­je­ní.

Hned na zahá­je­ní vel­mi těž­ké téma...

Ano, není to kome­die, jak všich­ni dob­ře víme. Atentát na Heydricha byla tragé­die, kte­rá násled­ně zavi­ni­la smrt mno­ha lidí, jako pomsta nacis­tů. Musí se neu­stá­le opa­ko­vat fakt, že Heydrich byl tře­tí nej­moc­něj­ší muž nacis­tic­ké říše…a jeden ze strůj­ců finál­ní­ho řeše­ní židov­ské otáz­ky. Jeho aten­tát byl jed­nou z nej­vět­ších akcí v his­to­rii dru­hé svě­to­vé vál­ky spácha­nou na nej­vý­še posta­ve­né­ho nacis­tic­ké­ho pohla­vá­ra za kte­rou sto­jí Československo a čes­ko­slo­ven­ští par­ty­zá­ni. Takže  z hle­dis­ka vzta­hů čes­ké­ho náro­da k vlast­ním hrdi­nům z naší minu­los­ti je to téma veli­ce důle­ži­té.

Letos jste do Hlavní sou­tě­že vybra­li také dva čes­ké fil­my, kte­ré budou uve­de­ny ve svě­to­vé pre­mi­é­ře. Čím Vás fil­my Učitelka a Vlk z Královských Vinohrad oslo­vi­li?

Samozřejmě v Karlových Varech,  jakož to Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val máme na pamě­ti, aby film fun­go­val a byl sděl­ný nejen pro čes­ké divá­ky, ale také ty pro ty zahra­nič­ní. A prá­vě reži­sé­ři Jan Hřebejk a dnes již zesnu­lý Jiří Němec toto doka­zu­jí. Jak Slovensko - čes­kým fil­mem Učitelka, tak Vlkem z Královských Vinohrad. Oba fil­my, byt“ kaž­dý jiným způ­so­bem, neboť to jsou dva odliš­né fil­my, inten­ziv­ně s divá­kem komu­ni­ku­jí. A to je věc na kte­ré nám vel­mi zále­ží. Jde nám o to vybí­rat fil­my s výraz­ným autor­ským ruko­pi­sem, kte­ré jsou zalo­že­ny na sil­ných pří­bě­zích a jsou něja­kým způ­so­bem nejen for­mál­ně zají­ma­vé, ale také umí vytvo­řit emo­ci­o­nál­ní kon­takt s divá­kem.

Vlk se točil mys­lím i loni o fes­ti­va­lu ve Varech, pod­le kni­hy Jiřího Němce?

Ano, jsou tam  tři povíd­ky kte­ré, poslou­ži­li jako námět k fil­mu a jed­na scé­na se tu loni během fes­ti­va­lu toči­la s Jiřím Mádlem a panem Jiřím Bartoškou.

Bude letos v nabíd­ce něja­ký film, kte­rý se vymy­ká všem ostat­ním?

Ano máme fili­pín­ský film Ukolébavka pro bolest­né tajem­ství,  kte­rý je dlou­hý  8 hodin. Režisér Lav Diaz  je kul­tov­ní oso­ba mezi inte­lek­tu­ál­ní­mi reži­sé­ry a jeho film vzhle­dem k jeho exse­civ­ní dél­ce, pro­mí­tá­me prv­ní a posled­ní den fes­ti­va­lu.

Těžký život umě­lec­ké­ho ředi­te­le. Viděl jste ten film?

No je to tak, …smích. Ne, já ho nevi­děl, ale viděl ho můj kole­ga, kte­rý dostal divo­kou kar­tu a byl z fil­mu nad­še­ný. Mimo jiné, ten­to film byl uve­den v Berlíně a dal­ších fes­ti­va­lech, což mlu­ví také o jeho kva­li­tě.

Jaké jsou reak­ce oslo­ve­ných osob­nos­tí když jsou pozvá­ní ? Jak se jim fes­ti­val líbí?

Samozřejmě pozva­ný hos­té jsou nej­růz­něj­ší úrov­ně a není vždy jed­no­du­ché se dostat k tak vel­kým lidem jako je tře­ba zná­mý ame­ric­ký herec Wiliem Dafoe nebo tře­ba scé­náris­ta Charlie Kaufman. Podle našich zku­še­nos­tí fil­mo­vý tvůr­ci o našem fes­ti­va­lu vědí, ale trvá tře­ba něko­lik let než při­je­dou, pro­to­že pra­cu­jí a mají plný diář. Nepamatuji si, že by něja­ký herec či reži­sér odjíž­děl z Karlových Varů nespo­ko­jen.  Naopak stá­va­jí se fanouš­ky naše­ho fes­ti­va­lu a čas­to se obje­vu­jí poslé­ze v našich zněl­kách, kte­ré děla­jí ve svém vol­ném čase a tím doka­zu­jí jak byli spo­ko­je­ni. A samo­zřej­mě pokud půjdu na úro­veň reži­sé­rů, tak ty v momen­tě kdy dosta­nou pozvá­ní do Varů, tak samo­zřej­mě jsou nad­še­ni. Protože pověst fes­ti­va­lu už od deva­de­sá­tých let je dob­rá a my se sna­ží­me si ji nadá­le udr­žet a stá­le na ní pra­co­vat.

Na kte­ré­ho z letoš­ních hos­tů se nej­ví­ce těší­te?

Osobně se těším na scé­náris­tu Charlieho Kaufmana. To je člo­věk, kte­rý napsal tak skvě­lý film jako je Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li, že si zaslou­ží být nese­ný na rukou po celý fes­ti­val, pro­to­že pokaž­dé když ten film vidím zno­vu tak jsem doja­tý, směju se... To že při­je­de Charlie Kaufman je pros­tě fan­tas­tic­ký.

Letos  popr­vé budou v  Neděli po skon­če­ní fes­ti­va­lu uve­de­ny někte­ré oce­ně­né fil­my, co Vás k tomu při­mě­lo?

Je to nová akce urče­ná pro divá­ky, kte­ří se chys­ta­jí při­jet na dru­hý víkend, či se podí­vat na zakon­če­ní a nebo budou zakon­če­ní sle­do­vat v tele­vi­zi a budou si říkat, že by zrov­na tyto oce­ně­né fil­my chtě­li vidět, tak budou mít čás­teč­ně mož­nost. V Neděli uve­de­me tři sou­těž­ní fil­my a jeden vítěz­ný.

Zdroj foto: Film Servis Festival Karlovy Vary.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72239 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72120 KB. | 25.04.2024 - 02:31:03