Kritiky.cz > Festivaly > Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy

Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy

eské stopy v mezinárodních k. Úkryt v zoo
eské stopy v mezinárodních k. Úkryt v zoo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finále Plzeň, kte­ré odstar­tu­je již 20. dub­na v zápa­do­čes­ké met­ro­po­li, zve­řej­ni­lo kom­plet­ní pro­gram. Přestože je fes­ti­val zejmé­na sou­těž­ní pře­hlíd­kou 40 nomi­no­va­ných čes­kých a slo­ven­ských fil­mů a tele­viz­ních a inter­ne­to­vých pro­jek­tů, nabíd­ne rov­něž 92 dal­ších celo­ve­čer­ních a krát­kých fil­mů z cel­kem 21 zemí. Vedle mezi­ná­rod­ní poro­ty se tak pře­sah do zahra­ni­čí obje­ví i v nesou­těž­ních fil­mo­vých sek­cích. Sekce Festival ZOOM před­sta­ví na Finále Plzeň vítěz­né fil­my z evrop­ských fes­ti­va­lů jako jsou Filmový fes­ti­val v Pule v Chorvatsku, Diagonále v Rakousku a Festival slo­vin­ské­ho fil­mu v Portoroži. Sekce s názvem České sto­py v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích obsáh­ne sním­ky, kte­ré se v České repub­li­ce natá­če­ly nebo mají mino­rit­ní čes­kou kopro­duk­ci. Díky pod­po­ře Česko-němec­ké­ho kul­tur­ní­ho jara vznik­la pou­ze pro letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu spe­ci­ál­ní sek­ce Německé kino. Budou zde uve­de­ny čty­ři celo­ve­čer­ní a pět krát­kých fil­mů. FP_logo

České sto­py v meziná­rod­ních kopro­duk­cích

“Na pro­gra­mu jsou opět i zahra­nič­ní sním­ky, pro­to­že náš fil­mo­vý prů­my­sl pře­ce není uza­vře­ný. Čím dál čas­tě­ji se obje­vu­jí zahra­nič­ní kopro­duk­ce a spo­lu­prá­ce, mno­ho fil­mů se natá­čí u nás a podí­lí se na nich čeští pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Letos se v sek­ci České sto­py v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích obje­ví napří­klad čas­to dis­ku­to­va­ný thriller Agnieszky Holland Přes kos­ti mrtvých, kte­rý získalStříbrného med­vě­da na Berlinale a v němž hra­je jed­nu z hlav­ních rolí Miroslav Krobot,“ komen­tu­je dra­ma­turgický výběr ředi­tel­ka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová. V této sek­ci budou letos uve­de­ny žánro­vě pes­t­ré titu­ly z Číny, Indonésie, Norska, Velké Británie a Německa, kte­ré mají mino­rit­ní čes­kou kopro­duk­ci,nebo se natá­če­ly v České repub­li­ce. Indonéské drama Dopisy z Prahy se ode­hrá­vá v našem hlav­ním měs­tě a stej­ně tak Praha hra­je důle­ži­tou roli i v čín­ském roman­tic­kém melod­ra­ma­tu To mís­to zná­me jen my. Jako dal­ší budou pro­mí­tá­ny dra­ma­tic­ký britsko-ame­ric­ký film Úkryt v zoo, v hlav­ní roli s Jessicou Chastain, ode­hrá­va­jí­cí se ve Varšavě za dru­hé svě­to­vé vál­ky, nor­ská pohád­ka o zlém čaro­dě­ji Údolí rytí­řů – kou­zel­né Vánoce a Anthropoid s hvězd­ným obsa­ze­ním Jamieho Dornana a Cilliana Murphyho.

Festival ZOOM

„Chceme, aby divá­ci moh­li porov­nat úro­veň kine­ma­to­grafie z kul­tur­ně podob­ných zemí. To umož­ňu­je sek­ce Festival ZOOM s vítěz­ný­mi sním­ky z národ­ních pře­hlí­dek a fes­ti­va­lů z Rakouska, Slovinska a Chorvatska. Jsou to fil­my, kte­ré se vět­ši­nou do čes­ké kino­dis­tri­buce vůbec nedo­sta­nou,“ uvá­dí sek­ci pro­gra­mo­vý ředi­tel Peter Badač. Nesoutěžní sek­ce Festival ZOOM před­sta­ví nej­lep­ší chor­vat­ský film roku 2016. Psychologické dra­ma Na dru­hé stra­ně reži­sé­ra Zrinka Ogresta zís­ka­lo na fes­ti­va­lu v Pule hned osm oce­ně­ní včet­ně hlav­ní ceny za režii a bylo chor­vat­skou nomi­na­cí na letoš­ních Oscarech.

Herecky a vizu­ál­ně vytří­be­ný komor­ní sní­mek s neče­ka­ným kon­cem sle­du­je Vesnu, jejíž man­žel byl před dva­ce­ti lety odsou­zen za váleč­né zlo­či­ny. Netradiční doku­fik­ce Houstone, máme pro­blém slo­vin­ské­ho reži­sé­ra Žiga Virce zís­ka­la v září 2016 hlav­ní cenu na Festi­va­lu slo­vin­ské­ho fil­mu v Portoroži. Snímek, kte­rý se věnu­je jugo­sláv­ské­mu vesmír­né­mu pro­gra­mu, stí­rá hra­ni­ce mezi sku­teč­nos­tí a fik­cí a obrat­ně kom­bi­nu­je archiv­ní mate­ri­á­ly a roz­ho­vo­ry s filo­zo­fem Slavojem Žižekem.

Festival ZOOM uzavírá vítěz­ný film jubi­lej­ní­ho 20. roč­ní­ku Festivalu rakous­ké­ho fil­mu Diagonále Počestná žena, kte­rý posbí­ral oce­ně­ní i na Mezinárodním fil­movém fes­ti­va­lu v Torontu. Snímek reži­sé­ra Lukase Valenta Rinnera se ode­hrá­vá v luxus­ní čtvr­ti Buenos Aires, kde se uklí­zečka Belén vydá­vá na ces­tu sexu­ál­ní­ho a psy­chic­ké­ho osvo­bo­ze­ní do nudis­tic­kého klu­bu v sou­sed­ství.

Německé kino

Díky pod­po­ře Česko-německého kul­tur­ní­ho jara, kte­ré se koná k 20. výro­čí pode­psá­ní Českoněmecké dekla­ra­ce, vznik­la pou­ze pro letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu spe­ci­ál­ní sek­ce Německé kino. Budou zde uve­de­ny čty­ři celo­ve­čer­ní a pět krát­kých fil­mů vybra­ných ve spo­lu­prá­ci s Berndem Buderem, pro­gra­mo­vým ředi­te­lem fes­ti­va­lu v Cottbusu. Diváci se mohou těšit na kome­di­ál­ní rumunsko-německou road movie Cesta s tátou ode­hrá­va­jí­cí se v létě 1968 nebo na váleč­né dra­ma Běž, chlap­če běž o deví­ti­le­tém chlap­ci Srulikovi, kte­rý v roce 1942 ute­če z var­šav­ské­ho ghet­ta. Mezi dal­ší­mi celo­ve­čer­ní sním­ky budou uve­de­ny psy­cho­lo­gic­ké dra­ma nomi­no­va­né na Německé fil­mo­vé ceny 2016 s názvem 4 krá­lo­vé a thriller Žena za zdí. Součástí blo­ku krát­kých němec­kých fil­mů bude napří­klad Na kon­ci lesa - kri­mi­nál­ní sní­mek Felixe Ahrense, jež byl fina­lis­tou Studentských Oscarů roku 2016 v kate­go­rii Zahraniční hra­ný film.

Atraktivní fil­my se na pro­gra­mu fes­ti­va­lu obje­vu­jí i v dal­ších sek­cích. Zde se jed­ná o čes­ké a slo­ven­ské pro­jek­ty, napří­klad v sek­ci Na vlně se před­sta­ví nej­no­věj­ší fil­my s pre­mi­é­rou od led­na do dub­na 2017 jako jsou Bába z ledu, Strnadovi, Špína či Pátá loď. První úlo­vek nabíd­ne čes­ké a slo­ven­ské fil­my a seri­á­ly v pre­mi­é­ře či před­pre­mi­é­ře. Nejočekávanější před­pre­mi­é­rou bude zaha­jo­va­cí film Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný pří­tel.

30. roč­ník fes­ti­va­lu Finále Plzeň se koná od 20. do 26. dub­na.

Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu je k dis­po­zi­ci na: https://film.festivalfinale.cz/

Předprodej vstu­pe­nek odstar­to­val 6. dub­na 2017.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu zís­ká­te na webo­vé strán­ce http://www.festivalfinale.cz nebo na Facebooku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67166 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72189 KB. | 22.04.2024 - 15:29:07