Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje oficiální podobu 57. ročníku

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje oficiální podobu 57. ročníku

Oficiální plakát k 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
Oficiální plakát k 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary před­sta­vil ofi­ci­ál­ní podo­bu letoš­ní­ho 57. roč­ní­ku, kte­rý se bude konat od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce 2023 v his­to­ric­kém čes­kém lázeň­ském měs­tě. Po ruš­ném vzhle­du loň­ské­ho roč­ní­ku je letoš­ní podo­ba roz­hod­ně mini­ma­lis­tic­ká.

Vizuální podo­bu navrh­li dlou­ho­le­tí spo­lu­pra­cov­ní­ci Jakub Spurný a Aleš Najbrt z praž­ské­ho Studia Najbrt, kte­ré s Mezinárodním fil­mo­vým fes­ti­va­lem Karlovy Vary spo­lu­pra­cu­je již od 90. let.

„Po loň­ském ilu­stro­va­ném pla­ká­tu byl vizu­ál 57. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary kom­po­no­ván pomo­cí čtyř barev­ných linií, kte­ré roze­hrá­va­jí expe­ri­men­tál­ní hru s čitel­nos­tí a pohy­bem zahr­nu­jí­cí čís­lo 57,“ uvá­dě­jí Spurný a Najbrt v tis­ko­vé zprá­vě.

„Tento pří­stup umož­ňu­je řadu dal­ších vari­ant, sta­tic­kých i ani­mo­va­ných. Prásknutím biče může­me začít!“

Kromě desig­nu letoš­ní­ho fes­ti­va­lu orga­ni­zá­to­ři zve­řej­ni­li také něko­lik ozná­me­ní týka­jí­cích se pro­gra­mu letoš­ní­ho roč­ní­ku. V rám­ci 57. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se návštěv­ní­ci mohou těšit na poctu japon­ské­mu fil­ma­ři Yasuzo Masumurovi a sou­čas­nou írán­skou kine­ma­to­gra­fii.

„Masumura doká­zal, že main­stre­a­mo­vá kine­ma­to­gra­fie může být stej­ně odváž­ná, poli­tic­ká a vní­ma­vá jako její arto­vý pro­těj­šek,“ uve­dl v tis­ko­vé zprá­vě kurá­tor Masumurovy pocty Joseph Fahim.

„Filmy Yasuza Masumury, kte­ré neu­stá­le boří bari­é­ry a stí­ra­jí hra­ni­ce mezi umě­ním a komer­cí, nejsou o nic méně revo­luč­ní než to nej­lep­ší od Samuela Fullera, Nicolase Raye nebo Franka Tashlina. Tato retrospek­ti­va, pořá­da­ná v oče­ká­vá­ní jeho sté­ho výro­čí naro­ze­ní v příš­tím roce, si kla­de za cíl nejen před­sta­vit divá­kům z celé­ho svě­ta Masumurovu divo­kou kine­ma­to­gra­fii, ale také upev­nit jeho ros­tou­cí pověst jed­no­ho z nej­vět­ších japon­ských fil­mo­vých mis­trů.“

V rám­ci letoš­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary.

Na letoš­ním fes­ti­va­lu se bude pro­mí­tat také devět írán­ských fil­mů nato­če­ných v posled­ních čtyřech letech, mezi nimiž jsou i díla někte­rých mla­dých vychá­ze­jí­cích fil­ma­řů této země.

„Tento film bychom nemě­li číst běž­ný­mi nástro­ji, kte­ré pou­ží­vá­me k dekó­do­vá­ní vět­ši­ny fil­mů. Tato kine­ma­to­gra­fie nás nutí zno­vu obje­vit naše nástro­je, zno­vu obje­vit způ­sob, jakým vidí­me a inter­pre­tu­je­me film, abychom se moh­li zabý­vat zámě­ry těch­to tvůr­ců,“ říká Lorenzo Esposito, kurá­tor pocty írán­ské kine­ma­to­gra­fii.

„Jak zní název bás­nic­ké sbír­ky Forougha Farrokhzada: “

Na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary bude uve­de­na také nově zrestau­ro­va­ná ver­ze kla­sic­ké­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu Každý den odva­hu (Každý den odva­hu), celo­ve­čer­ní­ho debu­tu reži­sé­ra Evalda Schorma z roku 1964. Film zís­kal Velkou cenu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Locarnu v roce 1966 a stal se klí­čo­vým dílem počát­ků rodí­cí se čes­ké nové vlny 60. let.

Každodenní kuráž byla letos digi­tál­ně restau­ro­vá­na praž­ský­mi stu­dii UPP a Soundsquare ve spo­lu­prá­ci s Národním fil­mo­vým archi­vem a bude uve­de­na na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary v rám­ci pro­jek­tu KVIFF Classics.

První z mno­ha hos­tů, kte­ří budou na letoš­ním fes­ti­va­lu oce­ně­ni, byl také odha­len: Daniela Kolářová, kte­rá si po boku Zdeňka Svěráka zahrá­la napří­klad ve fil­mech Jiřího Menzela Na samo­tě u lesa (Na samo­tě u lesa) nebo Jana Svěráka Vratné lah­ve (Vratné lah­ve).

Kolářová obdr­ží Cenu pre­zi­den­ta KVIFF během slav­nost­ní­ho zakon­če­ní letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary a v rám­ci fes­ti­va­lu se bude pro­mí­tat i kla­sic­ká kome­die Kulový blesk (Kulový blesk), v níž si rov­něž zahrá­la po boku Svěráka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96775 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71822 KB. | 29.02.2024 - 11:59:04