Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1994 byl uveden film „Ace Ventura: Zvířecí detektiv“

V tento den roku 1994 byl uveden film „Ace Ventura: Zvířecí detektiv“

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmaři nej­pr­ve oslo­vi­li Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmí­tl. Poté zva­žo­va­li obsa­ze­ní Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uva­žo­va­li také o změ­ně Ace Ventury na ženu a obsa­ze­ní Whoopi Goldberg do role zví­ře­cí­ho detek­ti­va. Nakonec si pro­du­cen­ti všimli výko­nu Jima Carreyho ve ske­čo­vé kome­di­ál­ní show „In Living Color“ a obsa­di­li ho do role Ace Ventury.

Carrey pomá­hal pře­pi­so­vat scé­nář a fil­ma­ři mu umož­ni­li na pla­ce impro­vi­zo­vat. Carrey o svém pří­stu­pu řekl: „Věděl jsem, že tenhle film bude buď něco, na co lidé oprav­du půjdou, nebo mě to úpl­ně zni­čí. Od začát­ku své účas­ti jsem říkal, že ta posta­va musí být roc­k’­n’rollo­vá. Musel to být agent 007 mezi zví­ře­cí­mi detek­ti­vy. Chtěl jsem být neza­dr­ži­tel­ně směš­ný a oni mě necha­li vyřá­dit se.“ Řekl, že se sna­žil o kome­di­ál­ní momen­ty, kte­ré by pro něko­ho byly neu­cho­pi­tel­né: „Chtěl jsem, aby akce byla nesku­teč­ná a pře­hna­ná. Když při­šel čas na mou reak­ci na poli­bek s mužem, chtěl jsem, aby to byla ta nej­vět­ší, nej­od­por­něj­ší a nej­ho­mo­fob­něj­ší reak­ce, jaká kdy byla nato­če­na. Je to tak směš­né, že se to nedá brát váž­ně - i když to zaru­ču­je, že se někdo ura­zí.“

Jim Carrey v pořa­du „Inside the Actors Studio“ pro­zra­dil, že Venturu zalo­žil na chyt­rém ptá­ku. „Nějaký kaka­du nebo papou­šek. Oblečení, kte­ré jsem si vybral, bylo celé... jako barev­ný pták, tro­pic­ký pták. Chůze byla pta­čí. Všechno bylo o ptá­ko­vi, když jsem mlu­vil... Všechno bylo zalo­že­no na ptá­ko­vi, dokon­ce i účes.“

Hlas Ventury a způ­sob, jakým mlu­ví, dodal Carrey až po něko­li­ke­rém pře­čte­ní scé­ná­ře. Hlas byl něčím, co Carrey pou­ží­val ve svém stand up vystou­pe­ní. „All righ­ty then“ byla hláš­ka jed­né z jeho stand up postav a poté, co se mu hláš­ky ze scé­ná­ře nezdá­ly, při­dal ji do scé­ná­ře a pře­če­tl si ho zno­vu s pou­ži­tím toho­to hla­su pro všech­ny hláš­ky. Bylo to tako­vé zlep­še­ní, že se z toho stal hlav­ní rys osob­nos­ti Ace Ventury.

Podle Courteney Coxové muse­la být při natá­če­ní sexu­ál­ní scé­ny s Carreym všech­na zví­řa­ta v Aceově bytě při­vá­zá­na na řetěz. „Ale vever­ka se uvol­ni­la a sko­či­la na tuč­ňá­ka. Tučňák by kou­sl kaka­dua a za chví­li by se roz­pou­ta­lo peklo a já bych se ocit­la pod dekou s maka­kem.“ (Wikipedia/IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66689 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71754 KB. | 14.06.2024 - 21:18:53