Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

Minority
Minority
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti. Do této doby se z dua S+L Sci-fi zabý­val pou­ze Lucas se svý­mi Hvězdnými vál­ka­mi (I,II, IV,V,VI) a Steven Spielberg se věno­val pou­ze natá­če­ní buď­to komerč­ních pro­duk­tů - tro­jdíl­ná série Indiana Jones (I. J. a Dobyvatelé ztra­ce­né archy, I. J. a Chrám zká­zy a zatím to nej­lep­ší Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va). Nebo jiných fil­mo­vý umě­lec­kých děl, kte­ré nemě­li zas dob­ré výsled­ky u divá­ků, ale recen­zen­ti tyto fil­my oce­ni­li. K těm­to fil­mům pat­ří tře­ba Schindlerův seznam, nebo tře­ba i vojen­ský film Zachraňte Vojína Ryana.
Nesmíme zapo­me­nou i na A.I. umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rou nato­čil Spielberg na památ­ku Stanleyho Kubricka. A. I. nepat­ří mezi typic­ké Spielbergovské fil­my, pro­to­že z něj čiší památ­ka na Kubricka.
Pro mě nej­lep­ší film od S.S. byl Jutsky park, kte­rý byl na svou dobu dost nová­tor­ský a hlav­ně byla pou­ži­ta dost dob­rá digi­tál­ní tech­no­lo­gie, kte­rá se postup­ně zlep­šu­je a zlepšuje.A teď k fil­mu, řek­ne se dob­ře odve­de­ná prá­ce od reži­sé­ra. A je to prav­da, slav­ný to Spielberg svou prá­ci umí a hlav­ně je na něm vidět neu­stá­lé zlep­šo­vá­ní už dost kva­lit­ní­ho řemes­la. John Anderton pra­cu­je ve fir­mě Prekrim, kte­rá vlast­ní 3 tři tuši­te­le, kte­ří v koma­tóz­ním sta­vu před­po­ví­da­jí budou­cí vraž­dy, a John A. jejich před­tu­chy ana­ly­zu­je a tím­to je neu­stá­le před vra­hy, kte­ří ani nema­jí vůbec poně­tí o svém vra­žed­ném sklo­nu a hlav­ně nema­jí ani tuše­ní, že něko­ho zabi­jí. To ani nemá samot­ný J. A. kte­rý je ozna­čen za vra­ha, a pro­to začne utí­kat a hle­dat svou domně­lou oběť, kte­rou vůbec nezná. A teď začí­ná hon na vra­ha a na oběť. Jestli jej zaměst­nan­ci Prekrimu najdou dřív, než něko­ho zabi­je, nebo jest­li to vůbec není lež a mani­pu­lo­vá­ní s fak­ty. Samozřejmě něko­ho zabi­je a tím se nic nevy­ře­ší, postup­ně zjiš­ťu­je, že nemů­že věřit niko­mu ze svých blíz­kých ani nad­ří­ze­ným a něko­lik chvil je i svým způ­so­bem mrt­vý, kdy ho v Prekrimu uspí, aby mohl v pořád­ku nic zlé­ho nedě­lat. Všechno nako­nec vyře­ší a všech­ny zlé lidi zabi­je, jak je to správ­né ve správ­ném ame­ric­kém fil­mu. I když, sami uvi­dí­me, jak naše budouc­nost bude vypa­dat. Třeba i jinak, než nám S. S. nabí­dl. Jenom mož­ná se stej­ný­mi auty, když ze do toho fil­mu zapo­ji­li i auto­mo­bil­ky.


  • Pokud je mi zná­mo, ope­ra­ce očí se pro­vá­dě­jí s dez­in­fek­ci a je potře­ba napros­to čis­té pro­stře­dí
  • Po ope­ra­ci se ste­hy či něja­ký zákrok nelé­čí pou­ze 12 hodin, i sebe­men­ší zra­ně­ní se léčí mno­ho déle
  • pokud jsem v továr­ně na auta, měla by tam být něja­ká ochra­na
  • v kaž­dé auto­vé továr­ně pra­cu­je se těž­ko pra­cu­je, a jakmi­le se obje­ví něja­ký vetře­lec, měla by ochran­ka zakro­čit, nebo ale­spoň pře­stat fun­go­vat stro­je
  • Myslím, že nelze „oční bul­vy“ jen tak nechat v plas­to­vém sáč­ku, že na ně budou půso­bit vněj­ší vli­vy, tak by se jejich stav měl neu­stá­le zhor­šo­vat

Recenze sepsá­na: 18. 10. 2002


Podívejte se na hodnocení Minority Report na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29470 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72224 KB. | 18.04.2024 - 05:58:07