Kritiky.cz > Speciály > Predátor 2

Predátor 2

Pred2
Pred2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Predátor 2 je ame­ric­ký akč­ní sci-fi horor z roku 1990, jehož scé­nář napsa­li brat­ři Jim a John Thomasovi, reží­ro­val ho Stephen Hopkins a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Danny Glover, Ruben Blades, Gary Busey, María Conchita Alonso, Bill Paxton a Kevin Peter Hall. Jedná se o dru­hý díl série Predátor, kte­rý slou­ží jako pokra­čo­vá­ní fil­mu Predátor z roku 1987 a v němž si hlav­ní roli Predátora zopa­ko­val Kevin Peter Hall. Děj fil­mu se ode­hrá­vá deset let po udá­los­tech prv­ní­ho fil­mu v Los Angeles a zamě­řu­je se na Predátora, tech­no­lo­gic­ky vyspě­lé­ho mimo­zem­ské­ho lov­ce, a na sna­hu nespo­ko­je­né­ho poli­cis­ty a jeho spo­jen­ců pora­zit zlo­vol­né­ho tvo­ra.

V době uve­de­ní do kin se film dočkal vesměs nega­tiv­ních recen­zí. V poklad­nách kin si při­psal mír­ný zisk, když celo­svě­to­vě vydě­lal 57 mili­o­nů dola­rů, zatím­co před­cho­zí film při men­ším pro­dukč­ním roz­počtu vydě­lal 98 mili­o­nů dola­rů. Postupem času byl film hod­no­cen pozi­tiv­ně­ji a stal se kul­tov­ní kla­si­kou.

Tento film byl posled­ním fil­mo­vým vystou­pe­ním Predátora až do cros­so­ve­ro­vé­ho fil­mu Vetřelec vs. Predátor z roku 2004, po němž v roce 2007 násle­do­val sní­mek Vetřelci vs. Predátor: V roce 2007 se obje­vil film Predátoři a Predátoři: Rekviem. V roce 2010 bylo do kin uve­de­no pokra­čo­vá­ní Predátoři a v roce 2018 film Predátor.

Děj

V roce 1997 trpí Los Angeles vlnou veder a záro­veň vál­kou o úze­mí mezi těž­ce ozbro­je­ný­mi kolum­bij­ský­mi a jamajský­mi dro­go­vý­mi kar­te­ly. Predátor sle­du­je pře­střel­ku mezi poli­cií, Jamajčany a Kolumbijci a pozo­ru­je, jak poru­čík Michael R. Harrigan vyrá­ží do pře­střel­ky, aby zachrá­nil dva zra­ně­né poli­cis­ty a zahnal Kolumbijce zpět do jejich úkry­tu.

Predátor napad­ne Kolumbijce a způ­so­bí roz­ruch, kte­rý při­mě­je Harrigana a detek­ti­vy Leonu Cantrellovou a Dannyho Archuletu, aby se vze­pře­li roz­ka­zům a vstou­pi­li do úkry­tu. Zjistí, že všich­ni Kolumbijci byli zabi­ti. Harrigan na stře­še zastře­lí šíle­né­ho vůd­ce gan­gu a zahléd­ne mas­ko­va­né­ho Predátora, ale odmít­ne to jako důsle­dek extrém­ní­ho hor­ka a své akro­fo­bie. Na sta­ni­ci je Harrigan za svou nepo­sluš­nost pokárán nad­ří­ze­ný­mi. Seznámí se se zvlášt­ním agen­tem Peterem Keyesem, veli­te­lem zása­ho­vé jed­not­ky vyšet­řu­jí­cí kar­te­ly, a detek­ti­vem Jerrym Lambertem, nej­no­věj­ším čle­nem Harriganova týmu.

Později téhož veče­ra Jamajčané vnik­nou do apart­má kolum­bij­ské­ho dro­go­vé­ho bos­se a zavraž­dí ho, ale vzá­pě­tí je zma­sa­kru­je Predátor. Harriganův tým spat­ří tělo dro­go­vé­ho bos­se a mrt­vo­ly Jamajčanů sta­že­né z kůže zavě­še­né na trá­mech a všim­ne si podob­nos­ti s před­cho­zím kolum­bij­ským masa­krem. Přichází Keyes a vykop­ne Harriganův tým. Danny se poz­dě­ji vra­cí, aby pokra­čo­val ve vyšet­řo­vá­ní, ale hned poté, co najde jed­nu z Predátorových zbra­ní s hro­tem kopí ve ven­ti­la­ci kli­ma­ti­za­ce, ho číha­jí­cí Predátor zabi­je. Rozzuřený Harrigan pří­sa­há, že Dannyho vra­ha dopad­ne. Forenzní ana­lý­za odha­lí, že hrot kopí není slo­žen z žád­né­ho zná­mé­ho prv­ku z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků. Při hle­dá­ní odpo­vě­dí se Harrigan setká­vá s jamajským dro­go­vým bos­sem Kingem Williem, kte­rý vyzná­vá voo­doo. Král Willie Harriganovi řek­ne, že vrah je nad­při­ro­ze­ný a že by se měl při­pra­vit na boj s ním. Harrigan odchá­zí dří­ve, než Predátor zabi­je Krále Willieho a vez­me si jeho hla­vu jako tro­fej.

Harrigan se vydá­vá po sto­pě, kte­rá nazna­ču­je, že Dannyho vrah byl nedáv­no na jat­kách, a domlu­ví si se svým týmem schůzku v jed­né skla­dišt­ní čtvr­ti, aby ji pro­šet­řil. Cantrell a Lambert jedou na schůzku met­rem, když na ně náh­le zaú­to­čí Predátor, kte­rý loví Harriganovy pod­ří­ze­né. Lambert a řada ozbro­je­ných ces­tu­jí­cích jsou zabi­ti, ale Cantrell je ušet­ře­na poté, co Predátor při ske­no­vá­ní její­ho těla zjis­tí, že je těhot­ná. Po pří­jez­du na mís­to Harrigan pro­ná­sle­du­je prcha­jí­cí­ho Predátora, ale je zadr­žen Keyesovými muži. Keyes odha­lí, že mon­strum je mimo­zem­ský lovec s infra­čer­ve­ným vidě­ním, kte­rý pou­ží­vá aktiv­ní mas­ko­vá­ní a loví lidi pro sport během ozbro­je­ných kon­flik­tů, napo­sle­dy před dese­ti lety ve Střední Americe. Keyes a jeho tým nastra­ži­li past v neda­lekých jat­kách a pomo­cí tepel­ně izo­lo­va­ných oble­ků s namon­to­va­ný­mi ultra­fia­lo­vý­mi svět­ly a kry­o­gen­ní­mi zbra­ně­mi ho chy­ti­li ke stu­diu.

Když Predátor dora­zí, je past sklap­la. Podezřívavý Predátor však pomo­cí své mas­ky ske­nu­je růz­né elek­tro­mag­ne­tic­ké vlno­vé dél­ky, aby iden­ti­fi­ko­val bater­ky týmu, a snad­no muže přelstí a zma­sa­kru­je. Harrigan na Predátora zaú­to­čí a těž­ce ho zra­ní, než se vzpa­ma­tu­je, zni­čí jeho zbraň a při­blí­ží se k němu. Harrigana zachrá­ní náh­lé zje­ve­ní Keyese, kte­rý se poku­sí tvo­ra zmra­zit, ale je roz­pů­len jeho vrha­cím dis­kem. Predátor pro­ná­sle­du­je Harrigana až na stře­chu, kde se oba nepřá­te­lé střet­nou a zůsta­nou viset na řím­se. Tvor akti­vu­je auto­de­strukč­ní zaří­ze­ní na svém před­lok­tí, kte­ré Harrigan pře­říz­ne vrha­cím dis­kem, čímž zaří­ze­ní zne­škod­ní. Predátor pro­pad­ne oknem bytu, ošet­ří si zra­ně­ní a ute­če.

Harrigan ho sle­du­je výta­ho­vou šach­tou a v pod­zem­ní komo­ře najde vesmír­nou loď. Uvnitř lodi, po obje­ve­ní míst­nos­ti s tro­fe­je­mi růz­ných lebek, včet­ně leb­ky Xenomorfa, se Harrigan utká s Predátorem v závě­reč­ném sou­bo­ji a zabi­je ho vrha­cím dis­kem. Náhle se obje­ví celá sku­pi­na Predátorů, kte­ří si vyzved­nou své­ho mrt­vé­ho dru­ha, zatím­co jeden z nich daru­je Harriganovi jako tro­fej sta­ro­žit­nou kře­sadlo­vou pis­to­li. Harrigan unik­ne z lodi, kte­rá vzlé­tá, a dosta­ne se na povrch prá­vě ve chví­li, kdy dora­zí zby­tek Keyesova týmu. Zatímco Keyesův pod­ří­ze­ný Garber pro­klí­ná jejich pro­mar­ně­nou pří­le­ži­tost k dopa­de­ní tvo­ra, Harrigan v sou­kro­mí pře­mí­tá o tom, že se tvo­ro­vé vrá­tí.

Obsazení

Další infor­ma­ce: Dany Glover jako poru­čík Mike Harrigan, důstoj­ník losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rý vyšet­řu­je kon­ku­renč­ní jamajský a kolum­bij­ský dro­go­vý kar­tel. Je tvr­do­hla­vý a čas­to je nad­ří­ze­ný­mi kri­ti­zo­ván za to, že nepl­ní roz­ka­zy.

-Kevin Peter Hall jako City Hunter / Predátor, pří­sluš­ník mimo­zem­ské váleč­nic­ké rasy, kte­rý loví agre­siv­ní pří­sluš­ní­ky jiných dru­hů pro sport, pou­ží­vá aktiv­ní mas­ko­vá­ní a plazmo­vou zbraň a vidí v infra­čer­ve­ném spek­tru. Hall si zahrál také Staršího Predátora, vůd­ce Predátorů na kon­ci fil­mu.

oHal Rayle pro­půj­čil Predátorovi hlas a nahra­dil Petera Cullena z prv­ní­ho fil­mu.

-Gary Busey jako zvlášt­ní agent Peter Keyes, vydá­va­jí­cí se za agen­ta DEA, kte­rý vede spe­ci­ál­ní jed­not­ku vyšet­řu­jí­cí dro­go­vé spik­nu­tí jako zástěr­ku pro poku­sy o dopa­de­ní Predátora. Tato posta­va je náhra­dou za „Dutche“, hlav­ní­ho hrdi­nu prv­ní­ho fil­mu, poté, co Arnold Schwarzenegger odmí­tl svou roli zopa­ko­vat.

-Ruben Blades jako detek­tiv Danny Archuleta, člen Harriganovy sku­pi­ny a jeho dlou­ho­le­tý pří­tel.

-María Conchita Alonso jako detek­tiv Leona Cantrellová, poli­cist­ka losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rá se anga­žu­je ve vál­kách jamajsko-kolumbijských gan­gů.

-Bill Paxton jako detek­tiv Jerry Lambert, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie, pře­ve­le­ný z jiné­ho okrsku na veli­tel­ství met­ra. Jeho role je čas­to komic­ká.

-Lilyan Chauvinová jako Dr. Irene Edwardsová, hlav­ní soud­ní lékař­ka a forenz­ní pato­lož­ka Los Angeles. Ta Harriganovi pomá­há, přes­to­že je Keyesovým týmem zce­la vyřa­ze­na z ofi­ci­ál­ní­ho vyšet­řo­vá­ní.

-Robert Davi jako zástup­ce náčel­ní­ka Phil Heinemann.

-Adam Baldwin jako agent Adam Garber, člen Keyesovy pra­cov­ní sku­pi­ny.

-Kent McCord jako kapi­tán Brent Pilgrim, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie a Harriganův pří­mý nad­ří­ze­ný.

-Steve Kahan jako ser­žant Neil Reeger, ser­žant zása­ho­vé jed­not­ky losan­ge­les­ké poli­cie.

-Henry Kingi jako „El Scorpio“, násil­nic­ký člen kolum­bij­ských Škorpionů.

-Morton Downey Jr. jako Tony Pope, novi­nář, kte­rý infor­mu­je o hrůz­ných a vra­žed­ných vraž­dách, jež po sobě Predátor zane­chal. Je neu­stá­le kri­ti­zo­ván poli­cií za zasa­ho­vá­ní do vyšet­řo­vá­ní.

-Calvin Lockhart jako Willie „King Willie“, šéf jamajské Voodoo Posse. Zdá se, že je kvů­li své voo­doo víře jas­no­vi­dec.

-Sylvia Kaudersová jako Ruth Albrightová, star­ší dáma.

-Billy „Sly“ Williams jako Jackson, záchra­nář.

-Jsu Garcia (uvá­děn jako Nick Corri) jako Dvorkin, detek­tiv losan­ge­les­ké poli­cie.

-Michael Wiseman jako Zinck, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie.

-Teri Weigel jako Mary, kolum­bij­ská milen­ka Ramona Vegy.

-Thomas Rosales Jr. jako člen gan­gu El Scorpio

-Michael Papajohn jako člen gan­gu v met­ru.

-Casey Sander jako člen OWLFP

-Pat Skipper jako člen OWLFP

-Jim Ishida jako repor­tér

Elpidia Carrillo si v epi­zod­ní roli zopa­ku­je roli Anny Gonsalves z prv­ní­ho fil­mu. Je vidět, jak pomá­há vlád­ním agen­tům na video­zá­zna­mu, kte­rý uka­zu­je niči­vé násled­ky auto­de­strukč­ní­ho zaří­ze­ní prv­ní­ho Predátora ame­ric­ké armá­dě. Carrillo nato­či­la doda­teč­nou scé­nu, ve kte­ré mlu­ví na kame­ru a popi­su­je udá­los­ti z prv­ní­ho fil­mu, ale tato scé­na byla vystři­že­na.

Produkce

Když spo­leč­nost 20th Century Fox oslo­vi­la sce­náris­ty Predátora Jima a Johna Thomasovy, aby napsa­li pokra­čo­vá­ní, před­lo­ži­li šest nápa­dů, z nichž jeden byl „umís­tit tvo­ra do měst­ské džun­gle“, kte­rý se stu­diu líbil. Nakonec se dějiš­těm sta­lo Los Angeles, vylí­če­né jako měs­to zni­če­né vál­kou gan­gů upro­střed sil­né vlny veder, což vytvá­ří ide­ál­ní „hor­ké mís­to“, v němž by Predátor hle­dal lovec­ké cíle. Scénář pak vzni­kl za pou­hé tři týd­ny. Cílem pokra­čo­vá­ní mělo být roz­ší­ře­ní infor­ma­cí o Predátorově půvo­du a moti­vech, uká­zat, že tvor navště­vu­je pla­ne­tu už po sta­le­tí, není psy­cho­pa­tic­ký, ale zají­má se jen o lov, a zob­ra­zit na plát­ně jeho vesmír­nou loď.

Producent Joel Silver při­zval reži­sé­ra Stephena Hopkinse, kte­rý ho zau­jal při reží­ro­vá­ní Noční můry v Elm Street 5: Dítě snů. Protože se Hopkins při­po­jil k pro­duk­ci ješ­tě před dokon­če­ním scé­ná­ře, úzce spo­lu­pra­co­val s Thomaseovými na úpra­vách scé­ná­ře a sto­ry­bo­ar­din­gu jimi napsa­ných sek­ven­cí. Pro hlav­ní roli poli­cis­ty Harrigana z losan­ge­les­ké poli­cie si Hopkins původ­ně před­sta­vo­val Patricka Swayzeho, kte­rý by se v této roli spo­jil s vra­ce­jí­cím se Arnoldem Schwarzeneggerem, jenž si v prv­ním fil­mu zahrál Dutche. Hopkins se kvů­li roli sešel také se Stevenem Seagalem; přes­to­že herec měl o účin­ko­vá­ní ve fil­mu zájem a měl o posta­vě vlast­ní před­sta­vy, chtěl ji ztvár­nit jako psy­chi­at­ra CIA a exper­ta na bojo­vá umě­ní, Hopkins se nako­nec roz­ho­dl pro­ti, pro­to­že chtěl, aby posta­va byla typem Průměrného Joea. Kvůli spo­rům o plat se Schwarzenegger odmí­tl do pokra­čo­vá­ní vrá­tit a Silver nako­nec při­ve­dl tři her­ce, s nimiž spo­lu­pra­co­val na Smrtonosné zbra­ni: Garyho Buseyho, Steva Kahana a Dannyho Glovera, kte­rý nako­nec ztvár­ní roli Harrigana. Produkce byla roz­dě­le­na mezi natá­če­ní v loka­cích, vět­ši­nou v noci, a natá­če­ní ve zvu­ko­vých kuli­sách.

Hlavní Predátor měl vypa­dat více měst­sky a moder­ně­ji než jeho před­chůd­ce. Designové změ­ny zahr­no­va­ly kme­no­vé orna­men­ty na čele, kte­ré byly pro­ve­de­ny str­měj­ší a měl­čí, svět­lej­ší zbar­ve­ní kůže a vět­ší počet tesá­ků. Stan Winston při popi­su desig­nu nové­ho Predátora řekl: „Široký kon­cept je stej­ný. Rozdíl je v tom, že jde o jiné­ho jedin­ce. Jiný jedi­nec stej­né­ho dru­hu. Jako že had je had, ale růz­ní hadi jsou růz­ní. Mají jiné zbar­ve­ní, jiné čás­ti cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků, jinou struk­tu­ru obli­če­je, jem­né roz­dí­ly.“ Scénograf Lawrence Paull uve­dl, že se v pří­pa­dě lodi Predátor poku­sil o „vesmír­né vozi­dlo, kte­ré se nepo­do­bá niče­mu, co bylo kdy před­tím navr­že­no“, pla­vi­dlo ve tva­ru hle­mýž­dě, jehož inte­ri­ér je „tech­no­lo­gic­ký i pla­zí, kde tvor a jeho loď splý­va­jí a spo­lu­pra­cu­jí“. Vzhledem k tomu, že série Vetřelec byla rov­něž dílem spo­leč­nos­ti Fox a podí­lel se na ní Winston svý­mi efek­ty, roz­ho­dl se štáb při­dat mezi tro­fej­ní leb­ky v lodi Predátora i hla­vu Vetřelce.

Scénáristé se roz­hod­li zasa­dit děj Predátora 2 deset let po původ­ním fil­mu, tedy do teh­dej­ší budouc­nos­ti roku 1997, což ved­lo k někte­rým novin­kám, jako je nová video­tech­no­lo­gie a teh­dy nee­xis­tu­jí­cí met­ro v Los Angeles (losan­ge­leská pod­zem­ní drá­ha zača­la fun­go­vat ve stej­ném roce, kdy se film dostal do kin). V pří­pa­dě scé­no­gra­fie se Paul zamě­řil na „jakousi retro­grád­ní budouc­nost, kte­rá je stej­nou měrou Brazílií a Blade Runnerem smí­cha­ným s moder­ní tech­no­lo­gií“, s „vel­ký­mi a pobu­řu­jí­cí­mi“ stav­ba­mi, ale jed­no­duš­ším designem rekvi­zit, jako jsou kra­bi­co­vé a bez­bar­vé vozy.

MPAA původ­ně udě­li­la Predátorovi 2 rating NC-17, tak­že bylo pro­ve­de­no něko­lik škr­tů, aby se sní­žil na rating R.

Ke kon­ci natá­če­ní byl nato­čen krát­ký neo­fi­ci­ál­ní video­klip; je v něm vidět Dannyho Glovera, jak tan­čí s Predátorem a dal­ší­mi.


Photo © 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36211 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72119 KB. | 14.07.2024 - 12:33:42