Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Potvrzeno: Russell Crowe bude oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2023

Potvrzeno: Russell Crowe bude oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2023

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Russell Crowe vče­ra ozná­mil, že vystou­pí v Karlových Varech během Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2023, a dnes ráno orga­ni­zá­to­ři potvr­di­li, že osca­ro­vý herec bude sku­teč­ně ofi­ci­ál­ním hos­tem 57. roč­ní­ku fes­ti­va­lu.

Crowe bude na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary 30. červ­na při slav­nost­ním zahá­je­ní fes­ti­va­lu oce­něn Křišťálovým gló­bem za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Později vystou­pí na pódiu v rám­ci zaha­jo­va­cí­ho kon­cer­tu fes­ti­va­lu se svým tur­né Indoor Garden Party.

Místo a podrob­nos­ti o vstu­pen­kách na Croweovo vystou­pe­ní neby­ly potvr­ze­ny, ale zaha­jo­va­cí kon­cert fes­ti­va­lu se obvykle koná pod širým nebem a je na něj vstup zdar­ma; loň­ský zaha­jo­va­cí kon­cert se konal na pódiu před hote­lem Thermal. Karlovarský fes­ti­val by mohl být vzác­nou pří­le­ži­tos­tí vidět Croweovu Indoor Garden Party pod širým nebem.

Původně se Crowe naro­dil na Novém Zélandu a pro­sla­vil se na počát­ku 90. let účin­ko­vá­ním v aus­tral­ských kla­si­kách jako Proof nebo Romper Stomper. Později v téže deká­dě rych­le pře­šel do Hollywoodu, kde hrál ve fil­mech jako Virtuosity po boku Denzela Washingtona nebo Rychle a zbě­si­le se Sharon Stoneovou, Leonardem DiCapriem a Genem Hackmanem.

V roce 1997 Croweův sta­tus vel­ké hvězdy upev­nil film Curtise Hansona L.A. Confidential, za kte­rý byl o dva roky poz­dě­ji nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu Michaela Manna The Insider. Sice pro­hrál s výko­nem Kevina Spaceyho ve fil­mu Americká krá­sa, ale o rok poz­dě­ji zís­kal cenu za iko­nic­ké ztvár­ně­ní řím­ské­ho gene­rá­la Maximuse Decima Meridia ve fil­mu Gladiátor.

V roce 2001 si Crowe vyslou­žil dal­ší nomi­na­ci na nej­lep­ší­ho her­ce za ztvár­ně­ní mate­ma­ti­ka Johna Nashe ve fil­mu A Beautiful Mind. Připojil se tak k vzác­né­mu klu­bu her­ců, do něhož pat­ři­li Al Pacino, Marlon Brando, Jack Nicholson, Gregory Peck, Spencer Tracy, Paul Muni a Richard Burton se tře­mi nomi­na­ce­mi za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v řadě; v násle­du­jí­cím dese­ti­le­tí se do toho­to klu­bu při­dá i Bradley Cooper.

Počínaje Gladiátorem se Crowe těší dlou­hé spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Ridleym Scottem, pro kte­ré­ho si zahrál také ve fil­mech Dobrý roč­ník, Americký gan­gs­ter, Tělo lži a Robin Hood. Scott v sou­čas­né době pra­cu­je na pokra­čo­vá­ní Gladiátora, účast Crowea v něm však neby­la potvr­ze­na.

Crowea může­me v sou­čas­né době vidět v nábo­žen­ském thrille­ru Vymítač pape­že, kte­rý se nyní hra­je v praž­ských kinech, a v jeho dru­hém celo­ve­čer­ním fil­mu Poker Face, kte­rý v České repub­li­ce vysí­lá HBO Max.

Přes kon­tro­verz­ní pověst v médi­ích, kte­rá se datu­je od inci­den­tu s háze­ním tele­fo­nem v roce 2005, se Crowe v posled­ní době stal oblí­be­nou osob­nos­tí na Twitteru, kde zve­řej­ňu­je na význam­nou holly­wo­od­skou osob­nost odzbro­ju­jí­cí osob­ní aktu­a­li­za­ce na soci­ál­ních sítích. Své vystou­pe­ní na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech herec pro­zra­dil vče­ra ješ­tě před samot­ným fes­ti­va­lem.

Crowe je hudeb­ním uměl­cem stej­ně dlou­ho jako her­cem, vydal tři alba se svou kape­lou Thirty Odd Foot of Grunts a nedáv­no spo­lu­pra­co­val s kanad­ským hudeb­ní­kem Alanem Doylem v rám­ci sku­pi­ny Indoor Garden Party. Jejich spo­leč­ná sklad­ba The Musical se v roce 2017 dosta­la na prv­ní mís­to na iTunes a Amazonu ve Velké Británii.

Crowe v roce 2005 nato­čil film Master and Commander: The Far Side of the World, kte­rý si vyslou­žil deset nomi­na­cí na Oscara (dvě z nich zís­kal), bude pro­mí­tán v rám­ci letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, kde herec vystou­pí i na zaha­jo­va­cím kon­cer­tu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69640 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72299 KB. | 19.05.2024 - 19:13:41