Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Russell Crowe přijede na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2023

Russell Crowe přijede na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2023

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako ofi­ci­ál­ní host se může, ale nemu­sí obje­vit, ale holly­wo­od­ská hvězda Russell Crowe (z fil­mů L.A. Confidential, Gladiátor a nej­no­vě­ji Vymítač ďáb­la slav­ný) při­je­de do měs­ta během Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2023, kte­rý v čes­kém lázeň­ském měs­tě začí­ná od 30. červ­na.

Herec zabo­do­val ve fes­ti­va­lo­vých médi­ích, když svou návště­vu osob­ně ozná­mil pro­střed­nic­tvím soci­ál­ních sítí. Crowe potvr­dil, že v Karlových Varech bude 30. červ­na v den zahá­je­ní fes­ti­va­lu v rám­ci své­ho tur­né „Indoor Garden Party“ spo­leč­ně se svou kape­lou The Gentlemen Barbers a ame­ric­kou zpě­vač­kou Marciou Hines.

Vzhledem k tomu, že Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary Croweovu účast ofi­ci­ál­ně neo­zná­mil, hvězda může být ve měs­tě jen sho­dou okol­nos­tí během zaha­jo­va­cí­ho veče­ra fes­ti­va­lu. Zdá se však prav­dě­po­dob­né, že se Crowe zúčast­ní slav­nost­ní­ho zahá­je­ní fes­ti­va­lu a mož­ná i pře­vez­me jed­nu z hlav­ních fes­ti­va­lo­vých cen.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary kaž­do­roč­ně udě­lu­je na zaha­jo­va­cím a závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu dvo­ji­ci cen mezi­ná­rod­ně uzná­va­ným hos­tům. Crowe by si klid­ně mohl vyzved­nout Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, když už je ve měs­tě. Mezi dal­ší­mi oce­ně­ný­mi z posled­ní doby jsou Geoffrey Rush z loň­ské­ho roku a Michael Caine a Johnny Depp z roku 2021.

Možná by herec na fes­ti­val při­ve­zl i někte­rý ze svých nových fil­mů; jeho horor ze záku­li­sí Projekt Georgetown a aus­tral­ský akč­ňák Země padou­chů mají pre­mi­é­ru letos v létě.

Russell Crowe Indoor Garden Party je, jak sám Crowe popi­su­je, „udá­lost, kape­la, hap­pe­ning. Personální obsa­ze­ní se mění, ale vždyc­ky je to vel­ké, jako fes­ti­val, na kte­rém se sejdou lidé, kte­ré obdi­vu­ji, hudeb­ní­ci a vypra­vě­či, a udě­lá­me show.“ Součástí show prý budou jak hudeb­ní vystou­pe­ní, tak her­co­va vypra­věč­ská inter­mez­za.

Předtím, než se 30. červ­na obje­ví v Karlových Varech, při­ve­ze Crowe svou Indoor Garden Party 17. červ­na na Maltu a 20. červ­na do ital­ské­ho Catanzara, kde bude mít mož­nost dopřát míst­ním oby­va­te­lům aro­ma­tic­ký ital­ský pří­zvuk, kte­rý pou­žil ve fil­mu Vymítač ďáb­la.

Místo koná­ní, vstu­pen­ky a dal­ší podrob­nos­ti o akci Russell Crowe Indoor Garden Party v Karlových Varech 30. červ­na zatím neby­ly zve­řej­ně­ny.

Loni byl Crowe jme­no­ván řím­ským „vel­vy­slan­cem ve svě­tě“ sta­ros­tou měs­ta Roberto Gualtierim. Byl také jme­no­ván glo­bál­ní iko­nou roku časo­pi­su GQ, ale v úno­ru ho odmít­li obslou­žit v japon­ské restau­ra­ci v Melbourne pro to, že neměl správ­ný oděv.

Letošní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary se v čes­kém lázeň­ském měs­tě usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce. Podrobný pro­gram a dal­ší zahra­nič­ní hos­té letoš­ní­ho roč­ní­ku zatím neby­li zve­řej­ně­ni, ale orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu na začát­ku minu­lé­ho týd­ne odha­li­li prv­ní pohled na KVIFF 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33188 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71561 KB. | 24.06.2024 - 05:56:27