Kritiky.cz > Recenze knih > Kavárna U Anděla - Nová doba - 1.díl

Kavárna U Anděla - Nová doba - 1.díl

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy z váleč­né­ho a pová­leč­né­ho obdo­bí? Chcete pro­žít nád­her­ný pří­běh z obdo­bí vál­ky, o rodin­ném pou­tu a zaká­za­né lás­ce? Další román z pera Anne Jacobsové ali­as Marie Lamballe vás opět nadchne tak jako mně? Čeká vás str­hu­jí­cí pří­běh jed­né kavá­ren­ské dynastie na pře­lo­mu 20. sto­le­tí. 

Píše se rok 1945 ve měs­tě Wiesbadenu po vál­ce, kde mla­dá Hilda nevě­ří svým očím, že kavár­na U Anděla všech­ny váleč­né hrů­zy pře­ži­la. Jejich rodin­ný pod­nik, kde se před vál­kou setká­va­lo mno­ho význam­ných lidí pře­žil všech­ny pře­káž­ky. Jednoho dne se zde obje­ví mla­dá Luisa, kte­rá je údaj­ně její sestře­ni­cí, vyvo­lá­vá v Hildě zdě­še­ní. Obě tyto ženy mají něco spo­leč­né­ho? Chcete se dozvě­dět, co to vlast­ně je a jak vše nako­nec dopad­ne?

Na titul­ní strán­ce kni­hy je opět dív­ka, kte­rá jde dlou­hou uli­cí kolem kavár­ny. Působí na mně pří­jem­ný­mi poci­ty, cítím vůni kávy, útul­né ven­kov­ní pose­ze­ní před kavár­nou. Vypadá, jako by něko­ho hle­da­la, či za někým šla.

Kniha má 392 stran, je roz­dě­le­na do kapi­tol s urče­ním toho, kdo pří­běh vyprá­ví, mís­to a rok. Kniha má tedy něko­lik vypra­vě­čů. Zpočátku jsem se v tako­vém množ­ství dějo­vých linií ztrá­ce­la a měla jsem strach, že se do kni­hy úpl­ně dob­ře nezačtu. Po něko­li­ka kapi­to­lách začal pří­běh do sebe zapa­dat a já už nemě­la pro­blém se v ději zori­en­to­vat. Rodinné ságy této autor­ky jsou pří­mo typic­ké těmi­to stří­da­vý­mi vypra­vě­či, tak­že jsem na to byla již z pře­de­šlých romá­nů zvyk­lá a bavi­lo mě to. Romány z váleč­né doby se mně líbí čím dál více. Dříve jsem je moc nevy­hle­dá­va­la, ale asi jsem do nich jak se říká dospě­la. Autorka veli­ce auten­tic­ky popi­su­je jed­not­li­vé váleč­né pasá­že, ze kte­rých pří­mo mra­zí v zádech. Kontrastně půso­bí pří­jem­né kavá­ren­ské pro­stře­dí, nád­her­ná vůně kávy a výteč­ných zákus­ků s váleč­ným dějem.

Nebudu už více pro­zra­zo­vat a rov­nou se vrh­ně­te do čte­ní, kte­ré vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce.

Několik slov o autor­ce:

Anne Jacobsová – uchvá­ti­la čte­ná­ře už svou tří­díl­nou rodin­nou ságou Panský dům, v níž vyprá­ví pří­běh jed­né boha­té němec­ké rodi­ny před 1. svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 - 25, kte­rá se sta­la abso­lut­ním best­se­le­rem nejen u nás, ale i v mno­ha dal­ších zemích. Ve své nové tri­lo­gii Venkovské síd­lo autor­ka líčí osud jed­no­ho sta­ro­by­lé­ho pan­ské­ho síd­la a při­lehlé­ho stat­ku v seve­ro­vý­chod­ním Německu a při­bli­žu­je nám život­ní pří­běhy jeho oby­va­tel v těž­kých dobách 2. svě­to­vé vál­ky a po ní, až do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí.

Autor: Anne Jacobsová ali­as Marie Lamballe

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2020, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 392

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4079-3


Foto: Euromedia, Praha


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22766 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71557 KB. | 24.06.2024 - 01:53:21