Kritiky.cz > Recenze knih > V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky

V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete si pře­číst román o lás­ce, rodin­ném pou­tu na poza­dí vál­ky? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem V ovoc­ném sadu, jehož autor­kou je Nikola Scott. 

Román má dvě časo­vé linie. A to rok 1940, obdo­bí vál­ky, bom­bar­do­vá­ní v Anglii a dále rok 2004, kdy Frankie pra­cu­je jako novi­nář­ka a dosta­ne neleh­ký úkol, udě­lat roz­ho­vor se svou babič­kou, vel­mi váže­nou osob­nos­tí. Obě ženy se ale více než 10 let nevi­dě­li. Její rodi­če zemře­li a babič­ka ji vycho­va­la. Frankie si při roz­ho­vo­ru s babič­kou uvě­do­mu­je, že Violeta pře­stá­vá být tou pra­vou dámou a potý­ká se s váž­nou nemo­cí a její mysl a paměť už není, to co býva­la. Zmítá se ve vzpo­mín­kách, Frankie se sna­ží roz­plést tajem­ství, pocit zra­dy, kte­rý ke své babič­ce cíti­la. To vše je vel­mi slo­ži­té a boles­ti­vé. Čím více se v tom Frankie pře­mí­tá, tím je osud její babič­ky stá­le tajem­něj­ší. Po letech se jejich ces­ty opět sejdou. Minulost mezi nimi ale visí jako těž­ký stín. Sedmnáctiletá Violeta zaži­je nálet v Londýně a ten změ­ní její život a pohled na něj. Přihlásí se do pozem­ní armá­dy. Pro tu dobu vel­mi nety­pic­ké. Frankie nalez­ne u své babič­ky v jed­né sta­ré kra­bi­ci foto­gra­fii, na níž je žena, kte­rá je vel­mi podob­ná její babič­ce. Je to foto­gra­fie jablo­ňo­vých sadů. Frankie chce své babič­ce pomo­ci s pro­je­vy stár­nu­tí a poru­cha­mi pamě­ti, být ji nápo­moc­na. Článek, kte­rý má pro redak­ci při­pra­vit je pro ni vel­mi těž­ký. Odhalí tajem­ství i dáv­né křiv­dy sta­ré více než šede­sát let? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Mám moc ráda his­to­ric­ké váleč­né romá­ny. Tento ve mně roz­hod­ně vyvo­lal poci­ty bez­na­dě­je, to jak se Frankie, hlav­ní hrdin­ka se sna­ži­la pomo­ci své babič­ce posti­že­né nemo­cí, sama se sna­ži­la roz­plést tajem­ství napříč gene­ra­ce­mi, pocho­pit, proč ji její babič­ka zra­di­la. To vše je román V ovoc­ném sadu. Čte se vel­mi dob­ře, hrů­zy vál­ky nejsou v popře­dí, spí­še rodin­né vzta­hy a tajem­ství. Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi his­to­rii, rádi čtou romá­ny z obdo­bí vál­ky, ale i těm, co se mož­ná tro­chu bojí číst váleč­né romá­ny pro její hrů­zostraš­né scé­ny. V tom­to romá­nu autor­ka více řeší vzta­hy na poza­dí vál­ky.

Historický román o lás­ce, přá­tel­ství i rodin­ném pou­tu i tajem­ství na poza­dí vál­ky vás chyt­ne za vaše srd­ce již od prv­ní stra­ny.

Ukázka z kni­hy:

Frankie neby­la schop­ná slo­va. „Ale tobě vůbec neva­di­lo, když jsi mě vál­co­va­la víc než dva­náct let?“ Vytrhla Violetě novi­ny z ruky. „Když jsi mi říka­la, co mám dělat, roz­ho­do­va­las za mě? Vědělas, jaké oble­če­ní potře­bu­ju, do jaké ško­ly bych měla cho­dit, kde byd­let. Nesnášelas tátův byt, táto­vu kape­lu, táto­vu hud­bu, tátu, můj život mimo tebe, tak ses na něj vrh­la a neda­la sis pokoj, dokud jsi to všech­no neroz­me­ta­la, dokud nebyl táta za mří­že­mi.“

„Do věze­ní se dostal sám. Nebyla jsem to já, kdo ten zlo­čin spáchal.“ Violeta se tvá­ři­la pře­zí­ra­vě. „Byl pros­tě neštěs­tí, bez­na­děj­ný pří­pad odve­dl mi moji Stellu. Moji nád­her­nou vysně­nou dce­ru, kte­rá nikdy neu­blí­ži­la živé duši, nutil trá­vit dny kum­pá­nům z kape­ly.“

„Byl muzi­kant.“ Frankie cíti­la v uších, jak kři­čí. „Šel za svo­ji váš­ní. To bys ty, kte­rá tak zdů­raz­ňu­ješ, že by měl být člo­věk upřím­ný sám k sobě a vydat se po vlast­ní ces­tě bez ohle­du na všech­no ostat­ní, měla chá­pat.“

„Byl upřím­ný sám sobě?“ ušklí­b­la se Violeta. „Nikdo z nás nemá ten pře­py­ch, aby násle­do­val svo­ji vášeň, někdo za to vždyc­ky musí zapla­tit.

Několik slov o autor­ce:

Nikola Scott pra­co­va­la dlou­há léta jako redak­tor­ka detek­ti­vek v Anglii i Americe. Jednoho dne se ovšem obrá­ti­la od všech těch krví vyzdo­be­ných obá­lek a těl nale­ze­ných v lese, aby napsa­la svůj prv­ní román-a už pro ni neby­lo ces­ty zpět.

Specializuje se na rodin­né his­to­rie a kon­flik­ty („Jak se asi cítí­te, když rodi­če dají rod­ný dům vaše­mu bra­t­ro­vi?“). Ve svých kni­hách ráda odha­lu­je tajem­ství a emo­ce. Její prv­ní dva romá­ny, My Mothers Shadow a Summer of Secrets, se oba sta­ly mezi­ná­rod­ní­mi best­selle­ry. V ovoc­ném sadu je její tře­tí kni­hou.

V sou­čas­nos­ti žije ve Frankfurtu se svým man­že­lem a dvě­ma syny (pře­de­vším u kuchyň­ské­ho sto­lu). Navštívit ji může­te na jejích strán­kách www.nikolascott.com.

Každý měsíc roze­sí­lá svým fanouškům news­let­ter o psa­ní, čte­ní, novin­kách ze svě­ta knih, ale i koníč­cích a tera­pe­u­tic­ké moci peče­ní.

Autorka: Nikola Scott

Přeložila: Ivana Nuhlíčková

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2022, Ikar,  Euromedia, Praha

Počet stran: 416

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4882-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39457 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71966 KB. | 20.07.2024 - 20:21:49