Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo věří na zázraky - neobyčejný román o lásce a dalších obyčejných úskalích života

Kdo věří na zázraky - neobyčejný román o lásce a dalších obyčejných úskalích života

kdo
kdo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte román Mirky Skočílkové s názvem Violka? Máte rádi čes­ké auto­ry a autor­ky kní­žek? Vydavatelství Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia group, a.s. vyda­lo kni­hu s názvem Kdo věří na zázra­ky. 

Gábina je oby­čej­ná hol­ka, kte­rá stu­du­je vyso­kou ško­lu a žije na malém měs­tě. Má své sny a plá­ny do živo­ta. Vše si malu­je v těch nej­lep­ších bar­vách. Když ale zjis­tí, že má Tadeáš něko­ho jiné­ho, bor­tí se jí svět jako dome­ček z karet. Naštěstí je jí nablíz­ku Jakub, kte­rý jí hned zachrá­ní. Zpočátku se zdá, že on je ten pra­vý muž pro život. Svatba a dvě děti na sebe dlou­ho necha­jí čekat. Oba se ocit­nou ve víru všed­ních udá­los­tí. Jejich vztah tak tro­chu zevšed­ní nachá­zí se v něm prv­ní trh­li­ny. Ne všech­ny pro­blémy jsou snad­no řeši­tel­né. Gábina zaží­vá oprav­du těž­ké chví­le. Jaké? Zajímá vás, jak to všech­no dopad­ne? To už vám nepro­zra­dím. Pusťte se do čte­ní, urči­tě nebu­de­te lito­vat.

Neobyčejný román o lás­ce a dal­ších oby­čej­ných úska­lích živo­ta, kte­ré na nás číha­jí na kaž­dém kro­ku. Báječný román od čes­ké autor­ky jsem pře­čet­la jed­ním dechem a musím říci, že mě nadchl stej­ně jako prvo­ti­na Violka. Je roz­dě­len na 9 kapi­tol a má cel­kem 376 stran. Čte se veli­ce dob­ře, děj na sebe nava­zu­je a nemě­la jsem pro­blém se do kni­hy ihned začíst. Moc se mě líbí způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý autor­ka v kni­ze pou­ží­vá. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Velice jsem fan­di­la hlav­ní posta­vě Gábina a říka­la si, jak je mož­né vydr­žet tolik sta­ros­tí, pro­blé­mů i boles­ti, kte­ré muse­la během své­ho živo­ta pro­žít. Byla to oprav­du sil­ná žena, kte­ré si nesmír­ně vážím. Život jí nalo­žil mno­ho a ona se s tím doká­za­la por­vat s vel­kou ver­vou. Místy mě mra­zi­lo v zádech a měla jsem husí kůži z toho, jak se děj kni­hy vyví­jel. Román Kdo věří na zázra­ky ve mně bude dlou­ho dozní­vat.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. První román této autor­ky s názvem Violka byl úžas­ný. Proto jsem oče­ká­va­la, že i dal­ší román bude stát oprav­du za to. Děj kni­hy vás snad­no pohl­tí, ale jen tak nepus­tí.

Několik slov o autor­ce:

Mirka Skočílková (*1982) se naro­di­la v roce 1982 ve Vysokém Mýtě, ale vyrost­la v Luži. Vystudovala na Přírodovědecké fakul­tě Univerzity Palackého v Olomouci mate­ma­ti­ku a geo­gra­fii a v sou­čas­nos­ti učí na Střední peda­go­gic­ké ško­le v Litomyšli. Ráda čte, ces­tu­je, v zimě lyžu­je a v létě jez­dí na kole. Žije ve Skutči a má dvě děti. Během roku se věnu­je hlav­ně mate­ma­ti­ce a sou­vi­se­jí­cím akti­vi­tám, jako jsou semi­ná­ře, sou­tě­že či dou­čo­vá­ní. Psaní knih je pro ni nut­ný relax, kte­rým doko­na­le vyva­žu­je část své­ho čís­ly napl­ně­né­ho živo­ta. Do šuplí­ku psa­la již v mlá­dí, ale její prv­ní kni­hou, kte­rá jí vyšla, byla až Violka (2019). Vždycky, když se jí někdo zeptá, jest­li oprav­du píše kni­hy, poho­to­vě odpo­ví: „Ano, ale nejsou to sbír­ky úloh.“

Autor: Mirka Skočílková

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 376

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4061-8


Foto: Euromedia Group, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75874 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71554 KB. | 22.06.2024 - 17:09:46