Kritiky.cz > Recenze knih > POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

poznejte stromy
poznejte stromy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít novin­ku „Poznejte stro­my pod­le lis­tů“ od Meike Bosch, jež vyda­la Grada  Publishing, a.s..

Tato kni­ha vás vel­mi rych­le pře­svěd­čí o tom, že dře­vi­ny můžou být vel­mi roz­ma­ni­té, ostat­ně na jed­not­li­vých strán­kách je vyob­ra­ze­no cel­kem 64 dru­hů stro­mů, s kte­rý­mi se může­te setkat na svých pro­cház­kách lesem, par­kem či ve vel­kých zahra­dách nebo jen tak podél cest, navíc všech­ny stro­my uve­de­né v pub­li­ka­ci kve­tou.

Stromy mají svůj mimo­řád­ný půvab, neboť pod nimi lze skvě­le odpo­čí­vat, rela­xo­vat, pro­chá­zet se, ale mimo to si může­te i vyslech­nout vyprá­vě­ní o nich samot­ných ve for­mě nej­růz­něj­ších pohá­dek a bájích. V těch­to pří­bě­zích a mýtech míva­jí vět­ši­nou všech­ny tyto stro­my vel­mi důle­ži­tou roli, pro­to­že jim jsou při­su­zo­vá­ny a při­pi­so­vá­ny léči­vé schop­nos­ti nebo něja­ká jiná magic­ká síla.

Ale na co kon­krét­ní­ho se může­te v této pub­li­ka­ci těšit?

Obvykle se stro­my a keře urču­jí pod­le svých lis­tů, díky nímž se hned zjis­tí, ze kte­ré jsou čele­di, a ke kte­ré­mu rodu pat­ří. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než se pro­střed­nic­tvím této pub­li­ka­ce nau­čit stro­my roz­li­šo­vat pod­le toho, jak vypa­da­jí jejich lis­ty, okra­je a dle pomo­cí jejich při­bliž­né veli­kos­ti.

Stačí jen jedi­né - utrh­nout nebo sebrat list a pak jej při­lo­žit k měřít­ku na zálož­ce kni­hy a určit při­bliž­nou dél­ku. Uvnitř kni­hy jsou lis­ty seřa­ze­ny a roz­dě­le­ny dle veli­kos­ti do tří základ­ních sku­pin - men­ší než 10 cm, na 10 až 15 cm a vět­ší 15 cm.

Každému ze stro­mů je věno­va­ná dvou­stra­na, kte­rá je slo­že­ním iden­tic­ká s ostat­ní­mi. Nahoře je vyob­ra­zen čes­ký a vědec­ký název dru­hu a čes­ký název čele­di. Pokud však nee­xis­tu­je žád­ný čes­ký název, je tu uve­den pou­ze název vědec­ký. Následuje struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka kaž­dé­ho ze stro­mů tj. cha­rak­te­ris­tic­ké zna­ky stro­mu, a spous­ta zají­ma­vých, odbor­ných infor­ma­cích.

Dále se sou­stře­ďu­je na samot­ný list. Na kaž­dém z lis­tu jsou zná­zor­ně­ny nej­ty­pič­těj­ší zna­ky, kte­ré jsou důle­ži­té pro jeho správ­né urče­ní, jako je tvar a okraj lis­tu. Kreba uka­zu­je na strom jako celek, kde jeho vněj­ší obrys tzvk. habi­tus bývá pro daný druh cha­rak­te­ris­tic­ký.

Průvodce je dopl­něn o spous­tu foto­gra­fií a kre­seb s nej­růz­něj­ší­mi detai­ly jako jsou např. kvě­ty, plo­dy, kůra, pod­zim­ní zbar­ve­ní a podob­ně.

Obálku kni­hy lze pou­žít i jako zálož­ku, tj. k ote­vře­ní a zalo­že­ní na strán­ce, kde se momen­tál­ně sna­ží­me porov­nat něja­ký list. Když se nám kni­ha nedej bože omy­lem zaklap­ne, nemu­sí­me se bát, že onu strán­ku bude­me zdlou­ha­vě vyhle­dá­vat; sta­čí jen otevřít tam, kde jsme prv­ně zalo­ži­li.

Jinak vnitř­ní des­ky obál­ky mohou poslou­žit i jako drob­ný tahák na samot­ných toul­kách pří­ro­dou, neboť na vnitř­ních stra­nách nalez­ne­me nama­lo­vá­ny nej­růz­něj­ší plo­dy a kvě­ty někte­rých stro­mů. POZOR! Pokud vnitř­ní des­ky roz­lo­ží­te na troj­strán­ky, zís­ká­te nejen poža­do­va­né meřít­ko ale i pře­hled­ný sou­hr­ny vyob­ra­ze­ných lis­tů všech stro­mů.

Samozřejmě by začí­na­jí­cí bota­ni­ci měli znát i něco málo z odbor­ných ter­mí­nů, aby se jen tak v kni­ze neztra­ti­li. Botanickým ter­mí­nům je pro­to v kni­ze věno­va­ná dvou­stra­na týka­jí­cích se lis­tů, názor­ně před­kres­le­na a vysvět­le­na, tj. jak vypa­da­jí jeh­li­co­vi­té a šupi­no­vi­té lis­ty, lis­ty s rov­ným okra­jem, lis­ty se zubas­tým nebo pilo­vi­tým okra­jem, laloč­na­té lis­ty, slo­že­né lis­ty včet­ně jed­not­li­vých pod­ka­te­go­rií.

Nesmí chy­bět ani vysvět­le­ní toho, jak mohou být jed­not­li­vé lis­ty posta­ve­ny tj. stří­da­vé, vstříc­né, přes­le­ni­té a ve sva­zeč­cích. Kromě lis­tů, vás sezná­mí i se stro­mem jako cel­kem, popí­še jed­not­li­vé čás­ti od koru­ny, výš­ky až po kůru a bor­ku. Nezapomene se zmí­nit o jejich typic­kém sta­ve­niš­ti a oblas­ti půvo­du

Nebojte se! Stromy lze s tro­chou cvi­ku poznat již z dál­ky.... a i Vy se to s tou­to kni­hou nau­čí­te a sta­ne­te se mis­try v pozná­va­ní stro­mů.

Poznejte stro­my pod­le lis­tů
(64 list­na­ných a jeh­lič­na­tých stro­mů)
Napsal: Meike Bosch
Přeložilas: Kateřina Homutová
Vydala: Grada Publishing, a.s.
První vydá­ni
Praha 2018
Počet stran: 111


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie12. října 2023 SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie Nikdy jsem nečekala, že by někdo dokázal tak skvěle odvyprávět celé dějiny filozofie od jejich samotného prvopočátku až do dnešní doby, aniž by zahltil obrovským množstvím informací či […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70414 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71934 KB. | 18.07.2024 - 14:21:35