Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kdyby radši hořelo

Kdyby radši hořelo

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trochu neši­kov­ný dob­ro­vol­ný hasič Standa (Michal Isteník) se při­pra­vu­je na pří­chod potom­ka a vše kon­zul­tu­je se svým vzo­rem, náčel­ní­kem Bróňou (Miroslav Krobot). Když pode­zře­lá auto­mo­bi­lo­vá neho­da na veli­ko­noč­ním jar­mar­ku způ­so­bí ve vsi ira­ci­o­nál­ní pani­ku ply­nou­cí ze stra­chu před domně­lým tero­ris­mem, Bróňa se sta­ne vůd­čím hla­sem nově usta­ve­né domobra­ny. Chránit své spo­lu­ob­ča­ny se roz­hod­ne za kaž­dou cenu – a Standa zůstá­vá roz­kro­čen mezi jeho čím dál fana­tič­těj­ším jed­ná­ním a sílí­cí pochyb­nos­tí o celé situ­a­ci...

Už stu­dent­ské fil­my Adama Kolomana Rybanského nazna­či­li, že jeho tvor­ba bude stát za pozor­nost. Absolventský film tvůr­ce napří­klad Přátelského setká­ní nad spor­tem je záro­veň jeho celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý se dočká­vá širo­ké­ho nasa­ze­ní v kinech. Počáteční zna­me­ní o čes­ké kome­dii ode­hrá­va­jí­cí se ve ves­nic­kém pro­stře­dí moh­li vyrov­nat varov­né sig­ná­ly, stál se ovšem zázrak a Kdyby rad­ši hoře­lo sku­teč­ně není čes­kou kome­dií pro idi­o­ty.

Rybanský svým celo­ve­čer­ním debu­tem doká­zal nezkla­mat a sku­teč­ně před­vést, že má před sebou oči­vid­ně čes­ká kine­ma­to­gra­fie naděj­né­ho fil­ma­ře, kte­rý prav­dě­po­dob­ně nato­čil kome­dii.... kte­rou mno­ho divá­ků nebu­de schop­na plně doce­nit. Rybanský totiž sku­teč­ně nena­to­čil vol­né pokra­čo­vá­ní Slunce, seno, i přes čás­teč­ně styč­né plo­chy se ani nevy­pla­tí oče­ká­vat dal­ší­ho Instalatéra z Tuchlovic Tomáše Vorla. Rybanský totiž nesá­zí na pou­hé kari­ka­tu­ry, ale dvě kom­plex­ní ústřed­ní posta­vy, na kte­ré jde kou­kat zce­la odliš­ný­mi pří­stu­py. A je pak na samot­ném divá­ko­vi, zda si k posta­vám vybu­du­je sym­pa­tie či je bude vylo­že­ně nená­vi­dět.

Rybanského celo­ve­čer­ní debut poté sta­ví na téma­tech spo­le­čen­ských obav o své bez­pe­čí, leh­ké xeno­fo­bie koke­tu­jí­cí s rasis­mem a též i sna­hy najít si náhrad­ní smy­sl živo­ta. V jis­tých momen­tech doká­že Rybanského debut při­po­me­nout i ty nej­lep­ší kome­die čes­ko­slo­ven­ské nové vlny, ze kte­ré dle vlast­ních slov Rybanský ve své tvor­bě čer­pá. U postav jde při­tom zpo­zo­ro­vat kla­sic­ké xeno­fob­ní oba­vy, buran­ské vyja­d­řo­vá­ní i naiv­ní víra v hoa­xy. Rybanský tak v jádru ser­ví­ru­je uvě­do­mě­lou sati­ru, kte­rá má sku­teč­ně dale­ko ke kome­di­ím Zdeňka Trošky.

Vývoj samot­né­ho děje je do jis­té míry před­ví­da­tel­ný, samot­ný úvod fil­mu v pod­sta­tě divá­ka nave­de k intu­i­ci, jak samot­ný film skon­čí. Díky kom­plex­nos­ti postav je ovšem zají­ma­vé sle­do­vat jejich postup, Miroslav Krobot i Michal Isteník jsou ve svých rolích napros­to vyni­ka­jí­cí, Anna Polívková zase po všech těch Špindlech a Po čem muži tou­ží mile pře­kva­pí v umír­ně­něj­ší roli. Klíčový je i fakt, že je vel­mi snad­né se v pří­ho­dách z ves­ni­ce poznat, kome­die roz­hod­ně nesá­zí pou­ze na rýpá­ní do ves­nic­kých oby­va­tel, pro­to­že se člo­věk vel­mi prav­dě­po­dob­ně v reak­cích veřej­nos­tí na hroz­bu tero­ris­tic­ké­ho úto­ku i rom­ských spo­lu­oby­va­tel snad­no pozná. Což nepo­krý­vá fakt, že jsou jis­té momen­ty až oka­tě vyhro­ce­né, jsou ovšem vyhro­ce­né tak solid­ním způ­so­bem a v závě­ru do sebe tak solid­ně vše zapad­ne, že se to Rybanskému vlast­ně odpouš­tí snad­no.

Odpouští se mu to snad­no pře­de­vším i pro­to, že jde o jed­nu z výtvar­ně nej­lé­pe vypa­da­jí­cích fil­mo­vých zále­ži­tos­tí posled­ní doby, kdy může v jis­tých momen­tech Kdyby rad­ši hoře­lo při­po­me­nout i fil­my Wese Andersona nebo Damiena Chazellea. Minimálně doká­že Kdybi rad­ši hoře­lo vyvo­lat dojem, že o obra­zo­vé kom­po­zi­ci někdo reál­ně vymys­lel, pale­ta barev spo­lu dohro­ma­dy prak­tic­ky vždy krás­ně ladí a jde sku­teč­ně o jeden z vizu­ál­ně nej­krás­něj­ších čes­kých fil­mů za hod­ně dlou­hou dobu. Velké cel­ky čas­to zob­ra­zu­jí posta­vy v kon­trast­ních pro­sto­rech a doka­zu­jí, že tu sku­teč­ně vzni­ká o pozná­ní ambi­ci­óz­něj­ší zále­ži­tost, než je v rám­ci čes­ké fil­mo­vé pro­duk­ce zvy­kem.

Kdyby rad­ši hoře­lo pře­de­vším doká­že vyko­nat tah na bran­ku. Přesně ví kam míří, co přes­ně chce vzká­zat a do čeho přes­ně se rýp­nout. Jisté momen­ty při­tom těží i z čer­né­ho humo­ru, kte­rý ovšem pocho­pi­tel­ně neza­bu­du­je u všech. Především je sku­teč­ně nevhod­né jít na Kdyby rad­ši hoře­lo s poci­tem, že se bude divák smát od ucha k uchu. Je to totiž pře­de­vším kome­di­ál­ní dra­ma s něko­li­ka sil­ný­mi momen­ty a pře­de­vším je sku­teč­ně nut­né u ní zapnout mozek a pocho­pit, že autor fil­mu ambi­ce­mi sku­teč­ně nešet­ří. Něco podob­né­ho se dá napří­klad říct o kome­di­ál­ních zále­ži­tos­tech Jana Prušinovského či Jiřího Havelky, s Kdyby rad­ši hoře­lo je to ovšem ješ­tě mož­ná o kapá­nek slo­ži­těj­ší a tato kome­die sku­teč­ně není pro jed­no­du­še­ji smýš­le­jí­cí obča­ny. Na dru­hou stra­nu ovšem po del­ší době nemu­sí mít divák u čes­ké kome­die v kinech pocit, že z něj tvůr­ci děla­jí napros­té­ho idi­o­ta.

Svým celo­ve­čer­ním debu­tem tak Rybanský sku­teč­ně doká­zal, že se jeho tvor­ba vypla­tí nadá­le sle­do­vat. Jeho fil­my prav­dě­po­dob­ně nebu­dou trhat rekor­dy v návštěv­nos­ti a čer­pá­ní z ran­ných fil­mů Miloše Formana či Ivana Passera oce­ní málo­kdo, Kdyby rad­ši hoře­lo ovšem doká­že napl­nit bla­hý pocit, že žánr čes­ké kome­die ješ­tě není úpl­ně v řiti. A to se bohu­žel v roce 2022 musí cenit hod­ně...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Podívejte se na hodnocení Kdyby radši hořelo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Metoda Markovič: Hojer19. března 2024 Metoda Markovič: Hojer Filmfanaticovi dosud chyběla zkušenost s nováckými sériemi z produkce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepodařilo se to Ivetě, uspěla až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned několik […] Posted in TV Recenze
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32457 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72117 KB. | 18.04.2024 - 07:30:25