Kritiky.cz > Recenze knih > Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B

Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B

Knihratky obe
Knihratky obe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Máte rádi pohád­ky o námoř­ní­cích? Hledáte zají­ma­vé námě­ty pro svou prá­ci? Knihrátky s Námořnickou pohád­kou se vám roz­hod­ně budou líbit. 

Námořnická pohád­ka od Ljuby Štíplové nás pro­vá­zí obě­ma pub­li­ka­ce­mi, jak čás­tí A, tak i B.

Tato kni­ha obsa­hu­je 50 čin­nos­tí vyzkou­še­ných v pra­xi. Součástí je přes­ný popis čin­nos­tí, pomůc­ky, časo­vá nároč­nost, sou­čás­tí čin­nos­tí je sebe­re­flexe, kte­rá je nesmír­ně důle­ži­tá. Pracovní lis­ty i před­lo­hy ke kopí­ro­vá­ní může­te dětem namno­žit a dále s nimi pra­co­vat.

Celá kni­ha je posta­ve­na na roz­vo­ji všech dru­hů inte­li­gen­cí pod­le dr. Howarda Gardnera u kaž­dé­ho je roz­ví­je­no osm dru­hů inte­li­gen­cí. Projekt je zná­zor­něn v myš­len­ko­vé mapě, jed­not­li­vé inte­li­gen­ce, kte­ré kore­spon­du­jí s oblast­mi Rámcově vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.

Pomocí akti­vit u dětí roz­ví­jí­me předčte­nář­ské, komu­ni­kač­ní doved­nos­ti, schop­nost vyja­d­řo­vat se, spo­lu­prá­ci ve sku­pi­ně, koo­pe­ra­tiv­ní čin­nos­ti, logic­ké uva­žo­vá­ní, smys­lo­vé vní­má­ní, pozor­nost, paměť, fan­ta­zii a před­sta­vi­vost. Podílíme se na roz­vo­ji hrubé a jem­né moto­ri­ky, never­bál­ní komu­ni­ka­ci, vytvá­ře­ní a dodr­žo­vá­ní pra­vi­del spo­leč­né­ho sou­ži­tí, tole­ran­ci a respekt.

Mezi zají­ma­vé akti­vi­ty bych zařa­di­la logo­chvil­ky, Jak by ses zachoval/a – posi­lu­je schop­nost vyja­d­řo­vat svo­je poci­ty, svůj názor. Aktivita Moje babič­ka posi­lu­je pro­so­ci­ál­ní cho­vá­ní. Dále výro­ba ost­ro­va v Severním moři za pou­ži­tí pří­rod­nin a mno­ho dal­ších.

Publikace se mě moc líbi­la. Pracuji v mateř­ské ško­le. Proto je pro mě vel­kým pří­no­sem. Nápadů na růz­né čin­nos­ti není nikdy dost. Doporučila bych ji začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­ným, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi. Velice se mě líbi­la pohád­ka, kte­rá mě pro­vá­ze­la jak čás­tí A, tak i B. Všechny její akti­vi­ty se odví­je­ly od ní. Proto je dob­ré dětem pohád­ku nejen před­sta­vit, ale i něko­li­krát pře­číst, vysvět­lit nezná­má slo­va a spo­leč­ně se o pří­bě­hu popo­ví­dat. Jen tak doká­ží pohád­ku dob­ře pocho­pit.

Ať vás tato plav­ba poba­ví a obo­ha­tí tak jako mě.


Autor: Mgr. Lenka Špirochová, Mgr. Hana H. Vatalová

Více na Kritiky.cz
Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní Režisér Karel Janák začal natáčet romantickou komedii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Pr...
Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gret...
Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůl...
Carrie (1976) - Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. „Carrie“ je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat. Tak na začátek několik vyznání. To první je o tom, že jsem již recenzi na Necronomicon o Ca...
S verzemi Dying Light 2 pro Xbox One a PlayStation 4 se nadále počítá, potvrzuje Techland. S verzemi Dying Light 2 pro Xbox One a PlayStation 4 se nadále počítá, potvrzuje Techland. ...

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky mateř­ských škol

Vydáno: 2018 , nakla­da­tel­ství Dr. Josef Raabe, Praha

Počet stran: 82

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7496-379-7

Ediční řada Předčtenářská gra­mot­nost roz­ví­jí u dětí předčte­nář­ské doved­nos­ti, zna­los­ti a zku­še­nos­ti, kte­ré jsou pro děti zdro­jem dal­ší­ho pozná­vá­ní. Díky akti­vi­tám spo­je­ným se základ­ním pří­bě­hem se děti zdo­ko­na­lí v pamě­ťo­vých, řečo­vých i komu­ni­kač­ních doved­nos­tech, kte­ré jim poz­dě­ji pomo­hou při uče­ní čte­ní a psa­ní.

Lenka Špirochová, Hana H. Vatalová – jsou uči­tel­ky v mateř­ské ško­le. Obě rodač­ky z Děčína, vystu­do­va­ly magis­ter­ský obor Pedagogika před­škol­ní­ho věku se spe­ci­a­li­za­cí spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka na uni­ver­zi­tě Karlově v Praze. Nyní spo­leč­ně půso­bí v Mateřské ško­le Thunská, kde se vzdě­lá­va­jí také děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,06836 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69651 KB. | 04.12.2023 - 21:03:48