Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Králové videa - jak se u nás na začátku 90. let dabovalo

Králové videa - jak se u nás na začátku 90. let dabovalo

KRalove
KRalove
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z díl­ny pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí Artactive pro­ducti­on a Blackout pro­ducti­on při­chá­zí doku­ment, kte­rý vás jako pomy­sl­ný DeLorean vez­me zpět do časů, kdy našim videím vládly rych­lo­da­bin­gy, fil­my se naku­po­va­ly na čer­ných bur­zách a hro­mad­ně se pořá­da­ly domá­cí video­pro­jek­ce. Pojďte se podí­vat, jak na svo­ji dobu vzpo­mí­na­jí teh­dej­ší pirá­ti, dabé­ři, dis­tri­bu­to­ři a vůbec všich­ni ti, díky kte­rým jsme měli čím naše videa krmit.

Většina z mlad­ších gene­ra­cí už dnes vlast­ně dost mož­ná ani neví co to ter­mín rych­lo­da­bing zna­me­ná, přes­to ale éra rych­lo­da­bin­gu zůstá­vá zásad­ní kapi­to­lou fil­mo­vé­ho svě­ta naší země a pře­de­vším se stal rych­lo­da­bing pojmem, kte­rý prá­vě ve vět­ši­ně star­ších fil­mo­vých fan­dů pro­bu­dil to pra­vé fanouš­kov­ství a divác­ký fil­mo­vý zápal.

Česká kine­ma­to­gra­fie je sama o sobě plná výraz­ných titu­lů, pořád ale pla­tí, že ty zásad­něj­ší fil­mo­vé mil­ní­ky vět­ši­nou pochá­zí odji­nud (vět­ši­nou USA). Většina ame­ric­ké pro­duk­ce ale v obdo­bí Československa pod vlá­dou Komunistické stra­ny pros­tě nemě­la šan­ci a tak prá­vě při­šli do hry rych­lo­da­bin­gy. A tuhle éru se ve svém doku­men­tu poku­si­la při­blí­žit čtve­ři­ce Lukáš Bulava, Petr Svoboda, Peter Pavlík a Aleš Špidla a záro­veň je nut­no dodat, že vět­ši­na z této čtve­ři­ce nejsou zku­še­ný­mi fil­ma­ři. To ale vůbec neva­dí, pro­to­že má tahle čtyř­ka ráda fil­my. A to sak­ra hod­ně.

Králové videa mož­ná nejsou mis­trov­skou doku­men­tár­ní fil­ma­ři­nou spad­lou z nebes, jsou ale oso­bi­tí a pře­de­vším je oprav­du poznat, že jsou tvůr­ci fil­mo­ví fan­do­vé s vel­kým obdi­vem k feno­mé­nu rych­lo­da­bin­gu a vzdá­va­jí mu zde nesku­teč­nou poctu. Víceméně ama­tér­ský spo­lek fil­ma­řů tak stvo­řil něco nesku­teč­ný­ho.

Dramaturgicky jsou Králové videa napros­to parád­ně vysta­vě­ni. Začínají a kon­čí tam kde by téma feno­mé­nu rych­lo­da­bin­gu mělo, růz­né kapi­to­ly od kla­sic­kých fil­mů po por­no­fil­my ote­ví­ra­jí a zaví­ra­jí postup­ně a pře­de­vším za mně pla­tí, že by se tvůr­cům moh­lo dařit do pojmu rych­lo­da­bin­gu rych­le zapo­jit i lidi, kte­ří před­tím ani více­mé­ně nevě­dě­li o co jde.

Jak už to u těch­to fil­mo­vých poct bývá tak bude tábor roz­dě­len na dva tábory- 1) ten gee­kov­ský, kte­rý pros­tě jenom bude hoto­vý z napros­to bra­vur­ně zvo­le­ných fil­mo­vých kul­tov­ních momen­tů s při­spě­ním vel­mi bru­tál­ně vtip­ných hlá­šek z rych­lo­da­bin­gu a 2) ty, kte­ří jed­no­du­še oce­ní skvě­lou retro prá­ci, kte­rá mož­ná není doko­na­lá v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu, tvůr­ci si ale drob­né výtky za mně vyku­pu­jí vel­mi jas­ným srdíč­kem, kte­ré do výro­by fil­mu dali.

Neff

Králové videa jsou plní vtip­ných his­to­rek a pře­de­vším vel­mi zají­ma­vé­ho téma­tu, kte­ré se naštěs­tí pro­dá­vá skvě­le a pře­de­vším Králové videa oprav­du fun­gu­jí jako úžas­ná kome­die, kte­rá má ale s humor­nou strán­kou i strán­ku infor­ma­tiv­ní. Je to geni­ál­ní ukáz­ka toho jak člo­vě­ku tro­chu nabi­flo­vat hla­vu a záro­veň ho při­tom vel­mi solid­ně poba­vit.

Peter Pavlík jakož­to stři­hač do poza­dí občas vel­mi tref­ně zasa­zu­je stři­hy z kul­tov­ních kla­sik jako Uprchlík, Scorseseho Mys hrů­zy nebo Blade Runner a vždy to per­fekt­ně ladí s tím o čem se prá­vě vyprá­ví. Zároveň Králové videa vel­mi čas­to pře­ska­ku­jí a nepů­so­bí to cha­o­tic­ky ale nao­pak sviž­ně a pře­de­vším se vybra­li ty nej­lep­ší mož­né ukáz­ky rych­lo­da­bin­gu. Do toho vše­ho Králové videa obsa­hu­jí vel­mi dob­ře zpra­co­va­né ilu­strač­ní zábě­ry a už jen touhle oči­vid­nou výraz­nou pra­cí Králové videa uka­zu­jí, že mají sku­teč­ně dale­ko k prů­měr­né­mu ama­tér­ské­mu fil­mu něja­kých náhod­ných chla­pí­ků. Ať už dojde na komen­tá­ře Františka Fuky, Ondřeje Hejmy nebo Ondřeje Neffa (kte­rý na éru rych­lo­da­bin­gu ze všech krá­lů videa zane­vřel asi nej­víc až to vlast­ně zamr­zí) tak to sku­teč­ně sto­jí za to pře­de­vším pro­to, že krá­lo­vé videa mlu­ví s vel­kou ote­vře­nos­tí a tako­vý Hejma se zde vel­mi svě­řu­je o poci­tech teh­dej­ších a poci­tech aktu­ál­ních po letech.

Králové videa jsou pros­tě pro­jek­tem se srdíč­kem, kte­rý boha­tě vyna­hra­zu­je všech­ny men­ší nedo­stat­ky a ser­ví­ru­je tak vlast­ně jeden z vrcho­lů čes­ké doku­men­ta­ris­ti­ky posled­ních let. Myslím to zce­la upřím­ně a pře­de­vším oprav­du cením fakt, že tvůr­ci vytvo­ři­li ten­to film pro­to aby při­po­me­nu­li, že rych­lo­da­bing exis­tu­je a proč tak zásad­ní je. Už i pro­to si Králové videa zaslou­ží pod­po­ře­ní a obrov­ský úspěch, kte­rý by tvůr­ce pří­pad­ně mohl nakop­nout k podob­né­mu pro­jek­tu o něja­kém podob­ném zásad­ním důle­ži­tém fil­mo­vém domá­cím téma­tu. A pře­de­vším také pro­to, že jde neje­nom o nej­lep­ší film na kte­rém se kdy podí­lel Zdeněk Troška ale také pro­to, že jde o nej­lep­ší doku­ment o rych­lo­da­bin­gu všech dob. Že potře­bu­je spe­ci­ál­ní Director´s Cut Justice League? Svět spí­še potře­bu­je čtyř­ho­di­no­vý Director´s Cut Králů videa!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Horrorwatch


Podívejte se na hodnocení Králové videa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11386 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71628 KB. | 25.06.2024 - 17:44:21