Kritiky.cz > Horory > Puppet Master X: Axis Rising (2012)

Puppet Master X: Axis Rising (2012)

rp PuppetMasterXAxisRisingposter.jpg
rp PuppetMasterXAxisRisingposter.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nacistům se poda­ři­lo koneč­ně zís­kat eli­xír živo­ta a při­ve­dou na svět čtve­ři­ci nových zabi­jác­kých lou­tek. Co na to ty původ­ní?

Vůdkyně japon­ských zabi­já­ků Ozu pře­ži­la řádě­ní lou­tek v továr­ně na zbra­ně, kte­rou chtě­la s pomo­cí svých nacis­tic­kých kum­pá­nů vyho­dit do vzdu­chu. Ba co víc, poda­ři­lo se jí uko­řistit lout­ku Tunnelera. Daleko se však nedo­sta­ne, pro­to­že se v jed­né z uli­ček čín­ské čtvr­ti střet­ne s nelí­tost­ným gene­rá­lem Moebiusem, kte­ré­ho neob­měk­čí ani „zaja­tá“ lout­ka. Ozu zastře­lí a Tunnelera zane­se do taj­né labo­ra­to­ře dok­to­ra Freuhoffera, kte­rý dosta­ne za úkol stvo­řit (oži­vit) mrt­vé a vybu­do­vat tak nepře­mo­ži­tel­nou armá­du za pomo­ci své­ho stro­je. Jenže prv­ní poku­sy se neda­ří a nacis­tic­ký gene­rál s ním ztrá­cí trpě­li­vost. Danny mezi­tím spo­leč­ně s Beth vysvět­lu­jí ostat­ním loutkám (Jester, Leech Woman, Blade a Pinhead), jak to že nedo­ká­zal zno­vu oži­vit Ninju a „obě­to­val“ Tunnelera. Kontaktuje je armá­da a spo­leč­ně se ser­žan­tem Stonem a lout­ka­mi se vydá­va­jí osvo­bo­dit zaja­té­ho „kama­rá­da“. Nikdo z nich však netu­ší, že se mezi­tím dok­to­ru Freuhofferovi poda­ři­lo díky eli­xí­ru živo­ta stvo­řit čty­ři nemi­lo­srd­né nacis­tic­ké ver­ze vra­žed­ných lou­tek. Rozhodující bitva může zažít…

Režie: Charles Band
Rok výro­by: 2012
Délka: 88. min
Země: USA
Hrají:
Kip Canyon ……………………(Danny)
Jean Louise O’Sullivan ………...(Beth)
Scott King………………………(Moebius)
Oto Brezina ……………………(Freuhoffer)
Brad Potts ……………………...(ser­žant Stone)
…a dal­ší

Uběhli dva roky od doby, co se Charles Band a jeho tým roz­hod­li po dlou­hé době vrá­tit lout­ky na scé­nu. Díky ote­vře­né­mu kon­ci tak dali šan­ci vznik­nout již jede­nác­té­mu pokra­čo­vá­ní (s pří­hod­nou řím­skou desít­kou v názvu), kte­ré tak jen pro­hlou­bi­lo upa­da­jí­cí úro­veň této neko­neč­né série. Minule se David DeCoteau moc nepochla­pil (zřej­mě i díky těm srač­kám, kte­ré posled­ní dobou točil) a tak se Charles Band roz­ho­dl, že ten­to­krát se režie ujme radě­ji sám. No a jak se uká­za­lo, nebyl to nej­lep­ší nápad. Popravdě to bylo ješ­tě hor­ší než minu­le a to je už co říct. Jak jsem se blá­ho­vě mýlil, když jsem dou­fal ve změ­nu k lep­ší­mu.
Očekával jsem ale­spoň, že svě­ží vítr při­ne­sou nové lout­ky, ale nacis­tic­ké ver­ze se moc nepo­ved­ly. Pásový „tank“ Blitzkrieg, vlkodlak Weremacht i japon­ský Kamikaze nevy­pa­da­li moc váb­ně (i když sem tam ale­spoň roze­smá­li), za to kulo­me­to­vá lady Bombshell stá­la za to. Tedy spí­še její (vla­so­vá bit­ka) s Leech Woman. Asi nej­víc mě však potě­šil návrat mého oblí­be­né­ho chech­ta­jí­cí­ho Six Shootera. Některé sou­bo­je vypa­da­ly vskut­ku zají­ma­vě, nicmé­ně hnus­né digi­tál­ní efek­ty cáka­jí­cí krve mi pro­ži­tek pěk­ně poka­zi­li. Jisté uspo­ko­je­ní při­nes­ly ale­spoň roz­klá­da­jí­cí se mrt­vo­ly.
Jinak to ovšem byla jed­na vel­ká tragé­die a to pře­de­vším co se herec­kých výko­nů týká. Nejvíce mne naštva­la obmě­na ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ce (postav Dannyho a Beth), pro kte­ré si oprav­du nemoh­li vybrat lep­ší párek demen­tů. Jejich herec­ký anti­ta­lent mě doslo­va „ští­pal“ do očí a to radě­ji ani nemlu­vím o nacis­tic­kých pro­tiv­ní­cích. Vlastně ani nevím, proč se tomu ješ­tě pořád divím, když se Charles Band v posled­ní době obklo­pu­je samý­mi odpad­lí­ky z herec­kých škol a ochot­nic­ké­ho diva­dla. 
Sérii Puppet Master jsem ješ­tě před něko­li­ka roky vychva­lo­val poma­lu do nebes, tedy pře­de­vším prv­ní tři díly. Ale jak se uká­za­lo, jen se postu­pem času při­da­la do řady mno­ha dal­ších sérií, kte­ré kaž­dý dal­ší díl táh­ne stá­le blí­že odpad­ním vodám. Místo toho aby se z nich sta­la kul­tov­ní série. Velká ško­da a já ačko­liv nejsem věří­cí, se začí­nám mod­lit, aby už nevznik­lo dal­ší pokra­čo­vá­ní. Nerad bych se dožil toho, abych tomu musel dát odpad. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54538 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71863 KB. | 18.07.2024 - 17:34:56