Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 3

Babovřesky 3

babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci, kte­rá s nad­hle­dem a kome­di­ál­ní nad­sáz­kou, tak tro­chu v duchu Slunce, seno, sle­du­je kupí­cí se nedo­ro­zu­mě­ní a sou­hry náhod, kte­ré pořád­ně zamo­ta­jí hla­vu její oby­va­te­lům. V pří­bě­hu nechy­bí lás­ka, žár­li­vost, závist, intri­ky a zejmé­na vtip­né oka­mži­ky, v nichž se někte­ří i najdou.

Příběh začí­ná tam, kde dru­hý díl skon­čil: Horáčková vybí­há z domu napro­ti mla­dé dámě, kte­rá při­je­la do Babovřesek. Místní drb­ny, kte­ré se sběh­ly na náves, v ní pozna­ly sest­ru Glorii. Ta se (po vzo­ru fará­ře Petra ) roz­hod­la vystou­pit z řádu a zůstat v Babovřeskách.

Zápletka se točí oko­lo pomsty sta­ros­ty Stehlíka a míst­ních chas­ní­ků Horáčkové..…. do ves­ni­ce se vra­cí kon­t­ro­lor Dodo. Není sám, při­jíž­dí s ním jeho man­žel­ka, kte­rá Stehlíkovi zajis­tí dota­ci, díky níž sta­ros­ta může poslat všech sedm míst­ních drben k moři …akce „likvi­da­ce bab“ začí­ná.

A nad tím vší bdí nový farář, kte­rý při­jel do ves­ni­ce nahra­dit páte­ra Petra….

Film v moder­ním podá­ní nava­zu­je na tra­di­ci hrdi­nů nej­lep­ších čes­kých kome­dií, jaké před­sta­vo­va­ly ve své době Vesničko má stře­dis­ko­vá nebo rázo­vi­tí ven­ko­va­né z kome­die Slunce seno….

Pro kome­dii si tvůr­ci fil­mu vybra­li turec­kou rivi­é­ru Side a opět jiho­čes­ké ves­nič­ky ve sty­lu sel­ské­ho baro­ka. Ty jsou ústřed­ním dějiš­těm pří­bě­hu, kde roz­hod­ně nechy­bí své­ráz­né ves­nic­ké posta­vič­ky v podá­ní zná­mých čes­kých her­ců.

O tom, že někte­ré věci ve fil­mu mají reál­ný základ, a že vlast­ně všech­no tak nějak vychá­zí ze živo­ta, pře­svěd­ču­je i Zdeněk Troška. …. „Jak jsem již řekl, někte­ří se v tom mož­ná i pozna­jí. Nechybí tře­ba ani míst­ní drb­na “Božena Němcová“ ale i dal­ší reál­ná jmé­na, kte­rá jsem tak tro­chu pře­ne­sl do samot­né­ho děje…“ říká reži­sér a autor scé­ná­ře Zdeněk Troška.

 

Ten jak zná­mo, rád sbí­rá útrž­ky ze živo­ta oby­čej­ných lidí a pře­ná­ší je bri­lant­ně na fil­mo­vé plát­no. Vždyť jeho asi nej­slav­něj­ší kome­die – tri­lo­gie Slunce, seno…. jsou toho jas­ným důka­zem a při kaž­dé tele­viz­ní reprí­ze trha­jí divác­ké rekor­dy!

Nová kome­die BABOVŘESKY 3…, je 24. fil­mo­vým poči­nem a desá­tou fil­mo­vou kome­dií reži­sé­ra Zdeňka Trošky.

Scénář k fil­mu napsa­li Zdeněk Troška a Marek Kališ.

Do hlav­ních rolí obsa­di­li tvůr­ci her­ce zvuč­ných jmen: Janu Synkovou, Veroniku Žilkovou, Lucii Vondráčkovou, Pavla Kikinčuka, Terezu Bebarovou, Bronislava Kotiše a Lukáše Langmajera,. Dále se ve fil­mu ve ved­lej­ších rolích obje­ví: Jiří Pecha, Tomáš Trapl, Jan Kuželka, Miriam Kantorková a mno­ho dal­ších. Fanoušci Lucie Bílé se opět dočka­jí, pro­to­že se ve tře­tím pokra­čo­vá­ní drži­tel­ka titu­lu Zlatá sla­vi­ce opět obje­ví, ten­to­krát s celou rom­skou dru­ži­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55441 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72858 KB. | 28.05.2024 - 03:18:02