Kritiky.cz > Speciály > Krok za krokem (Step by Step): Kultovní seriál stále oslovuje diváky na stanici Nova Fun

Krok za krokem (Step by Step): Kultovní seriál stále oslovuje diváky na stanici Nova Fun

Photo © Warner Bros. Television
Photo © Warner Bros. Television
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne „Krok za kro­kem“ (v ang­lic­kém ori­gi­ná­le „Step by Step“), nos­tal­gic­ká vlna vzpo­mí­nek zapla­ví mno­ho fanouš­ků tele­viz­ní­ho zábav­ní­ho prů­mys­lu. Tento kul­tov­ní ame­ric­ký sit­com, kte­rý stá­le oslo­vu­je divá­ky na sta­ni­ci Nova Fun, si vytvo­řil pev­né mís­to v srd­cích divá­ků od své­ho pre­mi­é­ro­vé­ho vysí­lá­ní v roce 1991.

Příběh a posta­vy:

„Krok za kro­kem“ nás zave­dl do živo­tů dvou roz­díl­ných rodin, kte­ré se spo­jí sňat­kem hlav­ních postav, Franka Lamberty (Patrick Duffy) a Carol Fosterové (Suzanne Somers). Frank je vdo­vec a otec tří dětí, zatím­co Carol je mat­ka tří dětí. Jejich sňa­tek při­ná­ší dohro­ma­dy dospě­lé děti obou rodin a vytvá­ří zce­la novou dyna­mi­ku v jejich kaž­do­den­ním živo­tě. Seriál se ode­hrá­vá v pro­stře­dí dvou růz­ných domác­nos­tí, kde se potý­ka­jí s běž­ný­mi rodin­ný­mi pro­blémy, komic­ký­mi situ­a­ce­mi a nástra­ha­mi, kte­ré s sebou rodin­ný život při­ná­ší.

Úspěch a dědic­tví:

„Krok za kro­kem“ si brzy zís­kal pozor­nost divá­ků díky své­mu leh­ké­mu humo­ru, pou­ta­vým posta­vám a schop­nos­ti spo­jit téma­ta rodin­né­ho živo­ta s kome­di­ál­ním náde­chem. Seriál byl vysí­lán po cel­kem sedm sezón a zís­kal si loa­jál­ní fanouš­kov­skou základ­nu, kte­rá si ho stá­le ráda při­po­mí­ná.

Seriál se stal sym­bo­lem 90. let, kdy se tele­viz­ní for­má­ty mnoh­dy zamě­řo­va­ly na rodin­né zále­ži­tos­ti a mezi­lid­ské vzta­hy. „Krok za kro­kem“ byl sou­čás­tí této éry a posky­tl divá­kům pří­jem­ný únik do svě­ta, kde se i zdán­li­vě neře­ši­tel­né pro­blémy nako­nec vyře­ši­ly s nad­hle­dem a lás­kou.

Stále trva­jí­cí popu­la­ri­ta:

Je ohro­mu­jí­cí, že i po více než tři­ce­ti letech od své­ho pre­mi­é­ro­vé­ho vysí­lá­ní si „Krok za kro­kem“ stá­le zacho­vá­vá svou popu­la­ri­tu a při­taž­li­vost. Jeho reprí­zy na sta­ni­ci Nova Fun jsou stá­le oblí­be­né mezi divá­ky růz­né­ho věku. To svěd­čí o uni­ver­zál­ním při­taž­li­vém kouz­lu toho­to seri­á­lu, kte­rý doká­že oslo­vit pub­li­kum napříč gene­ra­ce­mi.

Závěr:

„Krok za kro­kem“ zůstá­vá kul­tov­ním seri­á­lem, kte­rý zane­chal neza­po­me­nu­tel­nou sto­pu v tele­viz­ní his­to­rii. Jeho schop­nost spo­jit zábav­né momen­ty s hlub­ší­mi téma­tic­ký­mi vrst­va­mi rodin­né­ho živo­ta ho uči­ni­la výji­meč­ným. I po letech od své­ho vzni­ku si stá­le udr­žu­je svou kou­zel­nou při­taž­li­vost, a díky vysí­lá­ní na sta­ni­ci Nova Fun může oslo­vo­vat nové gene­ra­ce divá­ků, kte­ří si mohou vychut­nat ten­to skvě­lý kou­sek tele­viz­ní­ho umě­ní.


Zdroj: Čsfd.cz


Podívejte se na hodnocení Krok za krokem (1991) [TV seriál] - Životní zkušenosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60167 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72308 KB. | 19.05.2024 - 19:57:23