Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Prasátko Peppa: Oblíbený britský animovaný seriál pro děti

Prasátko Peppa: Oblíbený britský animovaný seriál pro děti

Photo © Entertainment One
Photo © Entertainment One
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prasátko Peppa je brit­ský ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál urče­ný pro před­škol­ní děti, vytvo­ře­ný Nevillem Astleym a Markem Bakerem. Vytvořena spo­leč­nos­tí Astley Baker Davies, seri­ál sle­du­je Prasátko Peppu, antro­po­morf­ní pra­sát­ko, a její rodi­nu, stej­ně jako její vrs­tev­ní­ky ztvár­ně­né jako jiná zví­řa­ta. Seriál byl popr­vé vysí­lán 31. květ­na 2004. Sedmá řada zača­la vysí­lá­ní 5. břez­na 2021. Prasátko Peppa bylo vysí­lá­no v více než 180 zemích.

Dne 31. pro­sin­ce 2019 spo­leč­nost Hasbro kou­pi­la Entertainment One včet­ně licen­ce na Prasátko Peppu za 3,8 mili­ar­dy dola­rů. Dne 16. břez­na 2021 bylo ozná­me­no, že byl seri­ál obno­ven do roku 2027, při­čemž původ­ní tvůr­ci a stu­dio (Astley Baker Davies) byli nahra­ze­ni ani­mač­ním stu­di­em Karrot Animation (tvůr­ci Sarah & Duck).

Dne 17. lis­to­pa­du 2022 Hasbro ozná­mil, že pro­dá maje­tek spo­leč­nos­ti Entertainment One, ale licen­ce na Prasátko Peppu zůsta­ne u Hasbra pro­střed­nic­tvím své divi­ze Entertainment. Tím pádem bude spo­leč­nost eOne ode­jmu­ta z pro­duk­ce, což před­sta­vu­je dal­ší změ­nu ve výro­bě seri­á­lu.

Pozadí:

Děj Prasátka Peppy se ode­hrá­vá ve svě­tě, kde téměř všich­ni posta­vy jsou zví­řa­ta. Seriál se točí kolem hlav­ní posta­vy Prasátka Peppy a její rodi­ny a přá­tel. Každá epi­zo­da trvá při­bliž­ně pět minut. Každý z jejích přá­tel je jiný druh zví­ře­te. Prasátkovy přá­te­lé jsou stej­né­ho věku jako ona a přá­te­lé její­ho mlad­ší­ho bra­t­ra Tomáše (Georgea) jsou stej­né­ho věku jako on. Epizody čas­to zob­ra­zu­jí kaž­do­den­ní akti­vi­ty, jako je návště­va škol­ky, pla­vá­ní, návštěvy u pra­ro­di­čů, bra­tran­ců a přá­tel, hra­ní na hřiš­ti nebo jízdu na kole.

Postavy nosí oble­če­ní, žijí v domech a jez­dí auty, ale stá­le pro­je­vu­jí někte­ré cha­rak­te­ris­ti­ky zví­řat, na kte­rých jsou zalo­že­ny. Prasátko Peppa a její rodi­na rádi ská­čou do blá­ti­vých kalu­ží a při kon­ver­za­cích pís­ka­jí jako pra­sa­ta. Ostatní zví­řa­ta vydá­va­jí své cha­rak­te­ris­tic­ké zvu­ky při mlu­ve­ní, někte­rá pro­je­vu­jí dal­ší cha­rak­te­ris­ti­ky, jako napří­klad zajíč­ci, kte­ří vydá­va­jí vrčí­cí zvu­ky a mají rádi mrkev. Rodiny krá­lí­ků a krtek jsou výjim­kou z pra­vi­dla lid­ské­ho obyd­lí, pro­to­že žijí v norách na kop­ci, i když mají okna a jsou zaří­ze­ny stej­ným způ­so­bem jako ostat­ní domy. Postavy se čer­ve­na­jí, když jsou trap­né, a jejich ústa vyja­dřu­jí jiné emo­ce, jako je smu­tek, radost, podráž­dě­ní, zma­te­ní a zma­te­ní. Ačkoli hlav­ní posta­vy - pře­váž­ně sav­ci - jsou antro­po­morf­ní, jiné zví­ře­cí posta­vy nejsou, jako napří­klad žel­va Tiddles, papou­šek Polly a kach­ny. Vypravěčem seri­á­lu je John Sparkes, kte­rý akci a humor umoc­ňu­je, říká napří­klad „Ach, to je zlé“ (když se sta­ne něco nešťast­né­ho, jako když Tomáš začne pla­kat) nebo „Pozor!“ (když posta­va dělá něco nebez­peč­né­ho, napří­klad Prasátko Peppa jez­dí na kole, aniž by se díva­la kam jede). Každá epi­zo­da kon­čí tím, že vidi­tel­né posta­vy pada­jí smí­chy.

Výroba a vysílání:

V Spojeném krá­lov­ství zača­la prv­ní řada 52 pěti­mi­nu­to­vých epi­zod na kaná­lu Channel 5 dne 31. květ­na 2004. Druhá řada 52 epi­zod zača­la vysí­lá­ní 4. září 2006 na kaná­lu Channel 5, při­čemž Cecily Bloom nahra­di­la

Lily Snowden-Fine v roli Prasátka Peppy a došlo k dal­ším změ­nám v obsa­ze­ní. Třetí řada zača­la vysí­lá­ní na blo­ku Milkshake! kaná­lu Channel 5 zamě­ře­ném na před­škol­ní děti dne 4. květ­na 2009, při­čemž Harley Bird nahra­di­la Cecily Bloom a Lily Snowden-Fine v roli Prasátka Peppy. V USA byl seri­ál popr­vé vysí­lán jako sou­část blo­ku Tickle-U na kaná­lu Cartoon Network od 22. srp­na 2005 do roku 2007. Pro tyto vysí­lá­ní byl seri­ál pře­da­bo­ván ame­ric­ký­mi her­ci. Nicméně nee­xis­to­va­ly žád­né dal­ší ofi­ci­ál­ní ver­ze toho­to dabin­gu a kaž­dé vysí­lá­ní v USA od roku 2008 pou­ží­vá původ­ní brit­ský zvuk. V roce 2008 se Prasátko Peppa pře­su­nu­lo na kanál Noggin v USA. Bylo vysí­lá­no jako sou­část blo­ku Noggin Presents, což byly krát­ké meze­ry mezi celý­mi pořa­dy. Od úno­ra 2011 se seri­ál vysí­lá jako půl­ho­di­no­vý pořad na kaná­lu Nick Jr. US a od lis­to­pa­du 2013 také na samo­stat­ném blo­ku Nick Jr. na kaná­lu Nickelodeon. Pro kaž­dou epi­zo­du jsou spo­je­ny 5 seg­men­tů (i když pro spe­ci­ál „Golden Boots“ a epi­zo­du „Around the World“ jsou pou­ži­ty pou­ze 3 seg­men­ty), aby byla dél­ka trvá­ní 25 minut. K červ­nu 2021 bylo v USA cel­kem 9 řad (a 1 samo­stat­ný spe­ci­ál) Prasátka Peppy. Prasátko Peppa je ani­mo­vá­no pomo­cí tech­no­lo­gie CelAction.


Zdroj: Čsfd.cz a Wikipedie


Podívejte se na hodnocení Prasátko Peppa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96234 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72035 KB. | 22.07.2024 - 15:58:32