Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Premiéra poslední série Ivety: Emotivní závěr a nové tvůrčí výzvy

Premiéra poslední série Ivety: Emotivní závěr a nové tvůrčí výzvy

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Včera se v Lucerně usku­teč­ni­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra posled­ní série seri­á­lu Iveta, kte­rou před­sta­vi­lo Voyo. Tvůrci i her­ci sdí­le­jí své poci­ty z ukon­če­ní série a odha­lu­jí nové aspek­ty této emo­ci­o­nál­ní kapi­to­ly.

Včera se v praž­ské Lucerně kona­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra závě­reč­né série Ivety, kte­rou před­sta­vi­lo Voyo.

První epi­zo­da posled­ní série seri­á­lu Iveta se na Voyo obje­ví v pre­mi­é­ře v pátek 10. květ­na, násle­du­jí­cí dvě epi­zo­dy pak vždy v příš­tích pát­cích - 17. a 24. květ­na.

Scenárista a reži­sér Michal Samir, kte­rý strá­vil téměř deset let pra­cí na tom­to seri­á­lu s Ivetou Bartošovou, říká: „Jsme hrdí na to, co jsme doká­za­li. Zároveň však cítí­me, že je čas to ukon­čit.“ O tře­tí sérii dodá­vá: „Původně jsem si mys­lel, že bude o ní a o Josefu Rychtářovi, ale při psa­ní série jsem si uvě­do­mil, že klí­čo­vou posta­vou této fáze její­ho živo­ta je syn Artur. Mnoho věcí a afér, stej­ně jako lidí, bylo ve scé­ná­ři vyne­chá­no záměr­ně. Je důle­ži­té mít pro kaž­dou sérii stě­žej­ní posta­vu její­ho živo­ta. První série byla o Petrovi Sepešim, dru­há o Ladislavu Štaidlovi a tře­tí je prá­vě o Arturovi.“

Karel Šimek ztvár­nil roli Artura Štaidla v Ivě. Michal Samir říká: „To není jeho prv­ní vel­ká role, ale prv­ní role vůbec, až na pla­ce jsem si uvě­do­mil, jak těž­ký úkol jsem mu svě­řil.“ Anna Fialová, kte­rá hra­je Ivetu, dodá­vá: „Opravdu si zaslou­ží uzná­ní. I přes­to, že neměl před­tím žád­né zku­še­nos­ti s herec­tvím, doká­zal skvě­le zvlád­nout svou roli. Několikrát mě dojal a sku­teč­ně mě roz­pla­kal svým výko­nem.“

Producentka a cas­tingo­vá reži­sér­ka Maja Hamplová z Barletta Productions říká: „Bylo by snad­né v posled­ní sérii seri­o­vě mora­li­zo­vat, ale chtě­li jsme se tomu vyhnout. Pro mě je závěr Ivety o boji s závis­lost­mi - ať už na alko­ho­lu nebo toxic­kých vzta­zích. A také o stra­chu ze žádosti o pomoc. Věřím, že vidět něko­ho, kdo pomoc nedo­stal, může moti­vo­vat ostat­ní, aby si o pomoc řek­li.“

Anna Fialová, kte­rá hra­je Ivetu Bartošovou, říká: „Natáčení této série bylo emo­ci­o­nál­ně nároč­né. I po skon­če­ní natá­če­ní jsem se s tím potý­ka­la. Některé situ­a­ce z posled­ní série stá­le nechá­pu. Například jaké to musí být, trpět nato­lik, že člo­věk uva­žu­je o sebe­vraž­dě, i když má za sebou dítě, kte­ré­ho milu­je nad všech­no. Stále se sna­žím pocho­pit tu vnitř­ní bolest. Tato série byla pro mě o obje­vo­vá­ní nesmír­né lás­ky, kte­rou mat­ka cítí ke své­mu dítě­ti.“

David Prachař, kte­rý hra­je Josefa Rychtáře, říká: „Scénář byl dob­ře napsa­ný, nemu­sel jsem se v něm moc pře­má­hat. Moje scé­ny měly i humor, což jsem si vážil. Josef Rychtář byl dojem­ný svou sna­hou pomo­ci Ivě a léčit ji, i když to bylo nemož­né. Z scé­ná­ře bylo patr­né, že měl dob­ré úmys­ly a že nikdo není čer­no­bí­lý.“

V posled­ní sérii Ivety se obje­ví také Filip Rajmont jako Pavel Novotný, býva­lý král bul­vár­ních médií, se svou novi­nář­kou Gabi, kte­rou hra­je Zuzana Zlatohlávková. Jana Stryková ztvár­ní Gábinu kon­ku­rent­ku Simonu. Alena Mihulová se vrá­tí v roli Ivety mat­ky Svatavy Bartošové.


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39197 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71704 KB. | 21.06.2024 - 18:56:09