Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska pod kapotou

Láska pod kapotou

Laska
Laska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaroslav chce bojo­vat se živo­tem jako závod­ník na auto­mo­bi­lo­vé tra­ti. Dlouhé pří­pra­vy ani sebe­vět­ší pra­cov­ní zau­je­tí mu však úspěch neza­ru­čí. Je to otrav­né, sto­jí to hod­ně sil, jizvy na duši i na těle se špat­ně hojí. Neodbytný pocit, že přes veš­ke­rou sna­hu se v živo­tě nic pořád­ně neda­ří, se nedá ode­hnat máv­nu­tím ruky. Jediným světýl­kem ve tmě je pří­tel­ky­ně Jitka, kte­rá už má své odži­to a začal jí bavit auto­mo­bi­lo­vý sport. Asi jí schá­zí pořád dost adre­na­li­nu a život po boku tem­pe­ra­ment­ní­ho Jaroslava jí nevy­vá­dí nijak z míry. Oba spo­lu tvo­ří dvo­ji­ci, kte­rou si doku­men­tár­ní reži­sér Miro Remo vybral jako hlav­ní hrdi­ny do své­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu. Prostředí ama­tér­ských auto­kro­so­vých závo­dů je kuli­sou pro „jízdu živo­tem“, kde pár pat­řil mezi favo­ri­ty. Frustrace a dez­i­lu­ze minu­los­ti tak však mohou nabrat pře­kva­pi­vý směr.

Ústředními posta­va­mi fil­mu jsou Slovenka Jitka Prokipčáková a Moravan Jaroslav Vávra, tře­tí zásad­ní posta­vou je Jaroslavova mamin­ka Jiřina. Padesátnice Jitka je dnes jedi­nou stá­lou auto­kro­so­vou jezd­ky­ní na tom­to poli v ČR. Její býva­lý spo­lu­žák ze základ­ní ško­ly Jaroslav, zakla­da­tel moto­ris­tic­ké stá­je DRAKKAR, se jí sta­rá o auto a pomá­há jí s pří­pra­vou na závo­dy. Film v jed­né ze svých vrs­tev sle­du­je jejich pokus o obhá­je­ní titu­lu Karpatského auto­kro­so­vé­ho pohá­ru. Filmová kame­ra však nej­čas­tě­ji zachy­cu­je Jaroslava, kte­rý komen­tu­je růz­né situ­a­ce, lopo­tí se s pří­pra­vou auta na závo­dy a jeho nála­dy jsou jak pod­zim­ní poča­sí, kdy depre­siv­ní mlhy zaha­lu­jí kra­ji­nu a slu­níč­ko se uká­že jen spo­ra­dic­ky. Stejně tak doká­že dlou­ho vytr­vat ve své roz­trp­če­nos­ti i Jaroslav. Chvíle kli­du jsou vzác­né. Ústřední dvo­ji­ci dokres­lu­je posta­va Jiřiny Vávrové, mamin­ky hlav­ní­ho hrdi­ny. I ona doká­že své­ráz­ným způ­so­bem komen­to­vat život a osu­do­vé chví­le se svým synem spo­lu­pro­ží­vá. Pro Jaroslava je sama prá­ce mecha­ni­ka závod­ní­ho vozu, jehož mno­há vylep­še­ní sám i vytvo­řil, ces­tou k hle­dá­ní smys­lu a samo­zřej­mé důstoj­nos­ti, kte­ré pozbyl, když po lis­to­pa­du 1989 ztra­til prá­ci hor­ní­ka.

Režisér Miro Remo měl šťast­nou ruku, když se mu poda­ři­lo nalézt lidi s oso­bi­tým pří­stu­pem k živo­tu, kte­ří jsou schop­ni o svých poci­tech hovo­řit a sou­čas­ně půso­bí uvol­ně­ně a věro­hod­ně. Právě posta­va Jaroslava, i když se cítí una­ve­ný a nemoc­ný, doká­že v sobě nalézt ener­gie a vůli zno­va začí­nat. Turbulentní polis­to­pa­do­vé obdo­bí zásad­ně zasáh­lo nejen do jeho živo­ta, ale také do podob soci­ál­ních vzta­hů mno­ha lidí v České i Slovenské repub­li­ce. Remo se sna­žil zachy­tit osob­ní zápas o nale­ze­ní nové­ho smys­lu živo­ta i zahla­ze­ní násled­ků před­cho­zích prů­švi­hů, a to se mu se poved­lo. Hlavní hrdi­na je sice ve svých názo­rech hod­ně radi­kál­ní, ale fil­mo­vá kame­ra se více sou­stře­ďu­je na detail a reak­ce hrdi­nů v běž­ných situ­a­cích, kdy jsou vidět emo­ce i zau­je­tí malič­kost­mi. Za kame­rou stá­li Miro Remo a Martin Chlpík. Líbilo se mi, že ve fil­mu stří­da­lo tem­po díky vyu­ži­tí rodin­ných zábě­rů a zábě­rům ze závo­dů v kom­bi­na­ci s hud­bou, kte­rá dokres­lo­va­la nos­tal­gic­ké vzpo­mí­ná­ní. Osobně bych ože­le­la zábě­ry, kte­ré dokres­lu­jí opa­ko­va­ně pova­ho­vé rysy sní­ma­né oso­by. Jedná se o Jaroslavovu jízdu autem, kdy za volan­tem komen­tu­je dění na sil­ni­ci kolem, nebo Jaroslavovu mamin­ku, kte­rá komen­tu­je jed­ná­ní své­ho syna.

Lidí s pohnu­tý­mi osu­dy je mno­ho a kaž­dý se s nimi musel vypo­řá­dat s ohle­dem na své mož­nos­ti a schop­nos­ti. Film zachy­til osu­dy jed­né dvo­ji­ce hrdi­nů, kte­rým hle­dá­ní zdra­vé­ho sebe­vě­do­mí a dob­ré­ho poci­tu ze živo­ta vyjde ješ­tě na něja­ké roky. Takový je život, tako­vý je doku­ment.

Photo © D1film


Podívejte se na hodnocení Láska pod kapotou na Kinoboxu.

60 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21742 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71886 KB. | 22.07.2024 - 15:45:25