Kritiky.cz > Recenze knih > Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé

Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé

9788026219989
9788026219989
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte inspi­ra­ce a hez­ké pří­běhy pro upev­ňo­vá­ní a auto­ma­ti­za­ci hlá­sek L, R, Ř? Chodíte s dět­mi na logo­pe­dii a stá­le se vám neda­ří tyto hlás­ky správ­ně vyslo­vo­vat? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Obrázkové logočte­ní, jehož autor­kou je Kateřina Sýkorová, vystu­do­va­ná logo­ped­ka, vydal ji Portál v Praze. 

Kniha je roz­dě­le­na do tří oblas­tí, v nichž se děti učí fixo­vat a auto­ma­ti­zo­vat nej­pr­ve hlás­ku L, pak R a nako­nec nej­ob­tíž­něj­ší Ř. Jednotlivé oblas­ti jsou od sebe pro jed­no­du­chou ori­en­ta­ci oddě­le­ny čer­ve­nou, mod­rou a zele­nou bar­vou, v názvech kapi­tol, ale také dějo­vý­mi obráz­ky. S těmi dějo­vý­mi obráz­ky může­te pra­co­vat spo­leč­ně, popsat, co je na obráz­ku, co se tam vlast­ně udá­lo, jaké bar­vy jsou na obráz­ku, dějo­vá posloup­nost, co by se moh­lo a tak dále. Jsou to cel­kem tři dvou­stra­ny.

Kniha má vel­mi milé ilu­stra­ce Evy Rémišové, kte­ré potě­ší nejen dět­ské, ale i dospě­lé oči a bude se jim líbit s pub­li­ka­cí pra­co­vat. Hláska L, R, Ř je čas­to vel­mi sví­zel­ná a dlou­ho trvá, než se u dětí upev­ní a auto­ma­ti­zu­je v řeči. Tato pub­li­ka­ce by vám s nimi měla pomo­ci. Příběhy jsou krát­ké, hez­ky se čtou a bude se vám s nimi dob­ře pra­co­vat.

Kniha mě vel­mi zau­ja­la. Jelikož vedu krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce v mateř­ské ško­le, tato kni­ha mně bude vel­kým pomoc­ní­kem. Líbí se mně její zamě­ře­ní na hlás­ky L, R, Ř, pro­to­že vady výslov­nos­ti u těch­to hlá­sek býva­jí vel­mi čas­té. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s krát­ký­mi pří­běhy, kte­ré budou děti bavit. Ilustrace Evy Rémišové se výbor­ně hodí k tex­tům Kateřiny Sýkorové.

Kniha je urče­na logo­pe­dům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, uči­tel­kám mateř­ských škol, dětem, rodi­čům i pra­ro­di­čům, kte­ří řeší vad­nou výslov­nost hlá­sek u dětí či vnou­čat. Čeká na vás cel­kem 20 pří­bě­hů. V kaž­dém z nich a nalez­ne­te danou hlás­ku L, R, Ř v růz­ných podo­bách tj. samo­stat­ně, v růz­ných pozi­cích i kombinacích- na začát­ku, na kon­ci, uvnitř slo­va atd. Na začát­ku kaž­dé hlás­ky nalez­ne­te obráz­ky s danou hláskou-slovní záso­bu a poté pří­běh v podo­bě malo­va­né­ho čte­ní. S dět­mi si může­te obráz­ky pojme­no­vat, vyt­les­ká­vat dél­ku slov, určo­vat počá­teč­ní hlás­ku, pra­co­vat s obráz­kem, tří­bit jazy­ko­vý cit, upev­ňo­vat fone­ma­tic­ký sluch, roz­ví­jet slov­ní záso­bu, pod­po­ro­vat samo­stat­ný slov­ní pro­jev, vymýš­let vlast­ní pří­běhy a roz­ví­jet fan­ta­zii dětí. S kni­hou lze pra­co­vat oprav­du neo­me­ze­ně, mož­nos­tí je hod­ně a je tře­ba je vyu­žít na maxi­mum. Děti to roz­hod­ně bude bavit.

Na titul­ní strán­ce autor­ka a ilu­strá­tor­ka vybra­la obra Broně, kte­rý jí hruš­ky a má v truhle poklad. Vyvolal u mě úsměv na tvá­ři.

Tímto děku­ji paní Romaně Bařtipánové z nakla­da­tel­ství Portál za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.

Ukázka z kni­hy:

Děda Jindřich dří­ve pra­co­val v lese jako dře­vo­ru­bec. Teď už však nebyl dře­vo­ru­bec, byl v důcho­du a byd­lel neda­le­ko Dřevíkova ve své dře­vě­né cha­lu­pě. U nás stál i veli­ký dřev­ník a v něm měl děda Jindřich dře­vo, kte­ré rád opra­co­vá­val jako dře­vo­ry­tec. Děda Jindřich měl vnouč­ka Ondřeje, kte­rý dře­vo a dědu Jindřicha milo­val, a prv­ní prázd­ni­ny chtěl strá­vit prá­vě v Dřevíkově u dědy Jindřicha.

Jakmile byl Ondřej v Dřevíkově na cha­lu­pě, hned chtěl s dědou Jindřichem do lesa. Děda si obul dře­vá­ky, Ondra san­dá­ly a vyra­zi­li mezi mod­ří­ny a smr­ky. Ondřej naslou­chal dědo­vu vyprá­vě­ní a kou­kal mu pod ruce, když ze dře­va děda kouz­lil nád­her­né dře­vo­ry­ty. Ondřej sám se sna­žil dře­vu poro­zu­mět. Jednou si z lesa done­sl dře­vě­nou plac­ku a z ní vykouz­lil dře­vo­ryt s dře­vě­nou loď­kou nebo ze dře­va udě­lal koní­ka.

Několik slov o autor­ce:

Kateřina Sýkorová je vystu­do­va­ná logo­ped­ka, pra­cu­je jako spe­ci­ál­ní peda­gog na prv­ním stup­ni ZŠ, dří­ve pra­co­va­la v běž­né MŠ, ve spe­ci­ál­ní MŠ i jako škol­ní logo­ped.

Několik slov ilu­strá­tor­ce:

Eva Rémišová je zná­má ilu­strá­tor­ka pro děti. Spolupracuje s časo­pi­sem Sluníčko. V Portále vyšly s její­mi ilu­stra­ce­mi např. kni­hy Já mám v kra­bi­ci, cukr a kru­pi­ci, Říkadla a hry nebo Hádám, hádáš, hádá­me.

Autorka: Kateřina Sýkorová

Ilustrace: Eva Rémišová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, dět­ská lite­ra­tu­ra

Vydáno: 2023, Vydalo Nakladatelství Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1998-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08188 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72322 KB. | 22.05.2024 - 14:01:26