Kritiky.cz > Recenze knih > Špionka v knihovně - příběh o naději a síle slov

Špionka v knihovně - příběh o naději a síle slov

137046 Kniha Spionka v knihovne Martinova Madeline Grada 350 0 fit
137046 Kniha Spionka v knihovne Martinova Madeline Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi váleč­né romá­ny? Milujete vůni i zažloutlou bar­vu knih? Hledáte napí­na­vé čte­ní pro let­ní dny? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Špionka v knihov­ně, jehož autor­kou je Madeline Martinová a vyda­la ji Grada pod znač­kou COSMOPOLIS. Nádherný román čeká prá­vě na vás, tak už se nenech­te pobí­zet. 

Ava pra­cu­je v knihov­ně Kongresu. Miluje vůni i zažloutlou bar­vu sta­rých knih. Přijde vál­ka a vše se změ­ní. Ava si až doteď nedo­ká­za­la před­sta­vit, že by tuto prá­ci i svou zem opus­ti­la. Dostává se do Portugalska, kde v Lisabonu pra­cu­je jako špi­on­ka v uta­je­ní a vydá­vá se za kni­hov­ni­ci. Na dru­hé stra­ně ve Francii pra­cu­je Elaine v tis­kař­ské díl­ně. Nacisté se ale začnou o díl­nu zají­mat. Elaine pomů­že mla­dé Židovce s dítě­tem. Pomocí zakó­do­va­né zprá­vy, kte­rou zadá do novin, se poku­sí mla­dou ženu zachrá­nit. Obě ženy, Avu i Elaine spo­ju­je jed­na věc, a to sna­ha ženě pomo­ci. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás napí­na­vý román od autor­ky Posledního knih­ku­pec­tví.

Kniha má cel­kem 382 stran, 27 kapi­tol, je zakon­če­na epi­lo­gem a autor­či­nou poznám­kou ke kni­ze. Námět romá­nu je více než zají­ma­vý. Dvě ženy se spo­ji­ly přes kódo­va­né zprá­vy, aby bojo­va­ly pro­ti zlu, na poza­dí vál­ky. Mé vel­mi milo­va­né kni­hy, jejich vůně ve mně vyvo­lá­va­jí pocit nos­tal­gie. Román se mně líbil a četl se mně vel­mi dob­ře. Doporučím ho všem milov­ní­kům his­to­rie, váleč­ných romá­nů a napí­na­vých pří­bě­hů. Válečný kon­text, poci­ty nebez­pe­čí, nadě­je i sna­ha zachrá­nit mla­dou židov­skou ženu s dítě­tem je námě­tem kni­hy.

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plny zvra­tů na poza­dí vál­ky. Román je vel­mi čti­vý a sro­zu­mi­tel­ně psa­ný. Kniha vyža­du­je více času, její myš­len­ky je nut­né vstře­bat. Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Jelikož jsem na ni čet­la vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy, roz­hod­la jsem se si ji pře­číst. Tak jsem zahléd­la autor­či­nu prv­ní kni­hu s názvem Poslední knih­ku­pec­tví, tu jsem pro­za­tím nečet­la, ale hod­lám to napra­vit, pro­to­že vypa­dá veli­ce dob­ře a věřím, že mě zaujme, tak jako Špionka v knihov­ně.

Román o nadě­ji, síle slov, o vál­ce i lás­ce, odpo­ru i odva­ze.

Ukázka z kni­hy:

Manon sedě­la na čalou­ně­ném sedát­ku u pia­na, štíh­lé prs­ty polo­že­né na klá­ve­sách, ale nehrá­la. Jako by nástroj už nevy­dá­val hud­bu. Nebo to mož­ná byla žena, kdo ztra­til melo­dii.

„Manon?“ Elaine tiše vešla dovnitř, nechtě­la ji pole­kat.

Manon zved­la ruce z klá­ves. „Nečekala jsem tě tak brzy.“

„Potřebuji s tebou mlu­vit.“

Manon se na sedát­ku oto­či­la, aby na ni vidě­la. Tmavé oči se zdá­ly vět­ší, pod vystouplý­mi líc­ní­mi kost­mi zely pro­pad­lé tvá­ře. Vždycky půso­bi­la kře­hce, ale teď už to byla sko­ro neduži­vost, zdá­lo se, že ji odva­ne sebe­men­ší nápor vět­ru.

Možná by s ní o tom pře­ce jen rad­ši nemě­la mlu­vit.

„O co jde?“ zepta­la se Manon.

Elanin jazyk zmrt­věl neroz­hod­nos­ti.

„Potřebuješ mou pomoc?“ Manon jí uká­za­la, aby se posa­di­la na mod­rou same­to­vou pohov­ku.

„Ať tě trá­pí coko­li a nevíš, jest­li mi to máš říct, chci to vědět.“ Přes sla­bý zevněj­šek byl její hlas sil­ný.

Elaine se posluš­ně posa­di­la, ale neo­pře­la se, a zača­la ze sebe páčit slo­va.

„Setkala jsem se s mat­kou a synem, kte­ří prá­vě teď nema­jí kam jít. Tvůj byt by pro ně byl mno­hem vhod­něj­ší než jiná bez­peč­ná mís­ta.“ Lítostivě se usmá­la. „Vím, že to zna­me­ná, že se musím vzdát byd­le­ní u tebe, ale budu ráda, když tady budou oni.

Několik slov o autor­ce:

Madeline Martinová je autor­kou mezi­ná­rod­ně úspěš­ných his­to­ric­kých romá­nů, kte­ré se umís­ťu­jí na před­ních příč­kách žeb­říč­ků best­selle­rů dení­ku USA Today. Píše i his­to­ric­ké roman­ce, kte­ré čte­nář­ky zave­dou do stře­do­vě­kých hra­dů i ple­so­vých sálů v době regen­ství. Její kni­hy byly pře­lo­že­ny do dva­ce­ti jazy­ků.

Žije na Floridě se svým úžas­ným man­že­lem, dvě­ma milý­mi dce­ra­mi a jed­nou vel­mi roz­maz­le­nou koč­kou.

Autorka: Madeline Martinová

Přeložila: Marcela Nejedlá

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou  COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 384

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-271-3704-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46970 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72134 KB. | 25.04.2024 - 16:55:01