Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1976 byl do kin uveden film „King Kong“

V tento den roku 1976 byl do kin uveden film „King Kong“

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existují dvě různá svě­dec­tví o tom, jak vzni­kl rema­ke pro „King Konga“. V pro­sin­ci 1974 se Michael Eisner, teh­dej­ší výkon­ný ředi­tel spo­leč­nos­ti ABC, podí­val na původ­ní film v tele­vi­zi a napa­dl ho nápad na rema­ke. Nápad před­ne­sl Barrymu Dillerovi, před­se­do­vi před­sta­ven­stva a gene­rál­ní­mu ředi­te­li spo­leč­nos­ti Paramount Pictures, kte­rý pak k prá­ci na pro­jek­tu při­zval zku­še­né­ho pro­du­cen­ta Dina De Laurentiise. De Laurentiis však tvr­dil, že nápad na rema­ke King Konga byl výhrad­ně jeho, když viděl pla­kát s Kongem v lož­ni­ci své dce­ry, když ji kaž­dé ráno budil. Když mu Diller navr­hl, aby s ním nato­čil film o pří­še­rách, De Laurentiis navr­hl rema­ke „King Konga“. Diller a De Laurentiis se před­běž­ně dohod­li, že Paramount zapla­tí polo­vi­nu z navr­ho­va­né­ho roz­počtu fil­mu ve výši 12 mili­o­nů dola­rů výmě­nou za dis­tri­buč­ní prá­va ve Spojených stá­tech a Kanadě, pokud se mu poda­ří kou­pit fil­mo­vá prá­va na původ­ní film.

Po pře­stě­ho­vá­ní své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti do Beverly Hills se De Laurentiis popr­vé setkal se sce­náris­tou Lorenzem Semplem mlad­ším, kte­rý v té době psal film „Tři dny Kondora“ (1975). Pod dojmem jeho prá­ce na tom­to fil­mu De Laurentiis kon­tak­to­val Sempla s nabíd­kou napsat „King Konga“, kte­ré­mu se Semple oka­mži­tě upsal. Během jejich spo­lu­prá­ce na pro­jek­tu měl De Laurentiis již v hla­vě dvě před­sta­vy - že se film bude ode­hrá­vat v sou­čas­nos­ti a vyvr­cho­le­ní se bude ode­hrá­vat na vrcho­lu nově posta­ve­né­ho Světového obchod­ní­ho cen­t­ra. Vzhledem k tomu, že od doby původ­ní­ho fil­mu se vkus divá­ků zvý­šil, sna­žil se Semple zacho­vat rea­lis­tic­ký tón, ale vdech­nout scé­ná­ři šibal­ský, iro­nic­ký smy­sl pro humor, kte­ré­mu by se divá­ci moh­li zasmát.

Poté, co se Semple doho­dl na nála­dě, zacho­val základ­ní dějo­vou linii a kuli­sy z původ­ní­ho fil­mu, ale aktu­a­li­zo­val a pře­pra­co­val dal­ší prv­ky pří­bě­hu. Inspirován teh­dej­ší ener­ge­tic­kou kri­zí a návrhem své­ho pří­te­le Jerryho Bricka změ­nil Semple děj expe­di­ce tak, že ji pořá­dá Petrox Corporation, obří rop­ný kon­glo­me­rát, kte­rý tušil, že na Kongově ost­ro­vě jsou záso­by nera­fi­no­va­né ropy. Pozoruhodným odklo­nem od původ­ní­ho fil­mu Semple upus­til od dino­sau­rů, kte­ří jsou s Kongem na ost­ro­vě pří­tomni. Důvodem vypuš­tě­ní pod­zá­plet­ky byla zvý­še­ná pozor­nost věno­va­ná milost­né­mu pří­bě­hu Konga a Dwan a finanč­ní důvo­dy, pro­to­že De Laurentiis nechtěl ve fil­mu pou­žít stop-motion ani­ma­ci. Přesto byl do fil­mu zakom­po­no­ván obří hroz­nýš.

Meryl Streepová vyprá­vě­la pří­běh o tom, jak se v před­sti­hu zúčast­ni­la kon­kur­zu na hlav­ní roli v King Kongovi. Když ji De Laurentiisův syn kou­pil otci, ten mu ital­sky odpo­vě­děl: „Proč mi při­vá­díš tuhle ošk­li­vou věc?“ Streep se na to podí­va­la a řek­la: „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Na to Streepová odpo­vě­dě­la, rov­něž ital­sky: „Je mi líto, že nejsem dost krás­ná na to, abych hrá­la v „King Kongovi“ “. Co se s ní vlast­ně sta­lo? 🙂 (Wikipedia/Buzzfeed)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95428 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71905 KB. | 17.07.2024 - 19:22:55