Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MARVELS aneb „Marvelovka pro teenagery“

MARVELS aneb „Marvelovka pro teenagery“

Photo © Marvel Studios
Photo © Marvel Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marvels je vol­ným pokra­čo­vá­ním fil­mu Captain Marvel z roku 2019, ale milov­ní­ky „Marvelovek“ si asi zas až tolik moc nezís­ká a nepo­tě­ší. Tento film si spí­še uži­jí a oblí­bí mla­dí tea­nage­ři, kte­ří již před­tím shléd­li stej­no­jmen­ný seri­ál z roku 2022, ti budou nad­še­ní.

Celý pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se jed­na z hlav­ních hrdi­nek, nác­ti­le­tá dív­ka s indic­ký­mi koře­ny Kamala Khan záhad­ným a neče­ka­ným způ­so­bem tele­por­tu­je ze své­ho dět­ské­ho poko­je do nezná­mé­ho vesmí­ru. Mladá dív­ka s nově naby­tý­mi schop­nost­mi, nechy­bě­jí­cím sebe­vě­do­mím a odhod­lá­ním, je tak vrže­na do vel­ké hry o osud nejen celé­ho svě­ta, ale i celé gala­xie.

Po boku jí však bude stát Captain Marvel, jež mezi­tím zís­ka­la zpět svou identi­tu a stih­la se ješ­tě pomstít Nejvyšší inte­li­gen­ci, a dále kapi­tán­ka Monica Rambeau, z níž se mezi­tím sta­la ast­ro­naut­ka orga­ni­za­ce S.A.B.E.R.

Hlavní styč­nou linií této snad nej­krat­ší Marvelovky všech dob, je neotře­lý nápad v pro­ha­zo­vá­ní jed­not­li­vých schop­nos­tí mezi těmi­to tře­mi hrdin­ka­mi, a hle­dá­ní spo­leč­né ces­ty, jak se vzá­jem­ně zko­or­di­no­vat a spo­lu­pra­co­vat jako jeden team.

Je to pří­běh o hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a svých schop­nos­tí, o budo­vá­ní vzta­hů a nových přá­tel­ství, ale i o tom nau­čit se důvě­řo­vat dru­hé oso­bě - par­ťá­ko­vi, umět před­ví­dat, a tak nějak se vzá­jem­ně zko­or­di­no­vat tak, aby všech­ny spo­lu fun­go­va­ly jako jeden uce­le­ný celek.

Ve fil­mu není nou­ze o spous­tu akč­ních scén, ale i o humor­né ústřiž­ky, kte­rým se rádi od srd­ce zasmě­je­te. Mě a mé dce­ry doslo­va dosta­la „nena­žra­ná kočič­ka“, co zblajz­la vše, na co při­šla, jen aby to poz­dě­ji zas vyzvrá­ti­la. Naopak u koťá­tek jsme se pořád­ně roz­něž­ni­ly, abychom pak byly do děje drs­ně vrá­ce­ny lid­mi, jež se mezi s sebou doro­zu­mí­va­li zpě­vem.... (z rece­se to občas teď zkou­ší­me i doma....)

Marvelovka trva­jí­cí pou­hých 105 minut ute­če jako voda, a i když se nám sna­ži­la v krát­kos­ti před­sta­vit všech­ny tři hlav­ní hrdin­ky, v samot­ném závě­ru si však uvě­do­mí­me, že vlast­ně pořád­ně nezná­me ani jed­nu z nich. 

A pokud hle­dá­te v tom­to fil­mu něja­ké­ho „slič­né­ho“ hez­ké­ho muže, ať už v podo­bě klad­né­ho či zápor­né­ho hrdi­ny, asi vás zkla­mu. Tato Marvelovka je vylo­že­ně jen žen­ská zále­ži­tost a muži, kro­mě doko­na­lé­ho Furyho, tu nema­jí co dělat.

Film „Marvels“ bych zařa­di­la spí­še mezi fil­my, u nichž si může­te doko­na­le odpo­či­nout, aniž bys­te u nich muse­li nějak moc pře­mýš­let, neboť děj si poma­lu ply­ne svým vlast­ním tem­pem a v kon­če­ném zúčto­vá­ní se v něm zas až nic tak zásad­ní­ho nedě­je. 

Marvels je kra­tič­ká akč­ní odde­chov­ka, kte­rá potě­ší a roz­hod­ně niko­ho neu­ra­zí. 


MARVELS

USA, 2023, 105 minut

Režie: Nia DaCosta

Scénář: Megan McDonnell

Hrají: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Lashana Lynch, Randall Park, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, Seo-joon Park a dal­ší

Už nyní na Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25369 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72327 KB. | 28.05.2024 - 02:57:24