Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gambler - filmový debut P. T. Andersona

Gambler - filmový debut P. T. Andersona

Gambler2
Gambler2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sydney (Philip Baker Hall) umí počí­tat tak mož­ná do šes­ti, pro­to­že víc čísel na kost­kách není. Jeho ruce jsou jem­ně vycvi­če­né na všech­ny způ­so­by hazard­ní hry a v očích mu sví­tí dola­ry, sotva se ráno pro­bu­dí. Rád by pře­dal své zku­še­nos­ti něko­mu mlad­ší­mu, a tak začne v hráč­ském dou­pě­ti upro­střed Nevady pořád­ně ško­lit Johna (John C. Reilly). Mimo něj se ješ­tě sta­rá o Clementine (Gwyneth Paltrow), mla­dou a krás­nou pro­sti­tut­ku, kte­rá se sna­ží s jeho pomo­cí po...znat tu hez­čí strán­ku živo­ta. Jen sle­pý by pře­hlé­dl, že Clementine a John k sobě zača­li cítit něco víc, než jen přá­tel­skou náklon­nost. Jedna lás­ky­pl­ná noc se ale nešťast­ně zvrt­la v otřes­ný šok, ze kte­ré­ho bude těž­ké se pro­brat. Zvlášť teh­dy, když John začne tušit straš­né tajem­ství, kte­ré skrý­vá Sydney.

Každý reži­sér musí mít svůj debut a pře­de­vším u vyhlá­še­ných reži­sé­rů je vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat jejich posun od jejich prvo­ti­ny po nej­no­věj­ší sním­ky. Pro Paula Thomase Andersona byl jeho prv­ní sní­mek prá­vě Gambler nebo­li Hard Eight. Už u Gamblera je poté vidět výraz­ný Andersonův styl, přes­to je ale na Gamblerovi poznat, že to není v rám­ci jeho fil­mo­gra­fie vrchol a pře­de­vším, že má k doko­na­los­ti více­mé­ně oprav­du dale­ko.

Už u své­ho režij­ní­ho debu­tu PTA před­ve­dl svůj sil­ný reži­sér­ský ruko­pis a pře­de­vším doká­zal, že hlav­ní síla jeho fil­mů tkví v jeho scé­ná­řích a násled­ně v do rolí skvě­le pad­nou­cích her­ců. U Gamblera je to pře­de­vším per­fekt­ně zvo­le­ný Philip Baker Hall, kte­rý se stal tím her­cem, kte­rý nikdy nebu­de hvězdou ale fil­mo­vý divák u něj začne tušit pově­do­mý obli­čej. Je tu výbor­ný John C. Reilly, vel­mi dob­rá Gwyneth Paltrow, skvě­le pad­nou­cí Samuel L. Jackson a pře­de­vším Philip Seymour Hoffman. Sice jen ve for­mě camea, jeho scé­na je ale neje­nom nej­lep­ší scé­nou fil­mu ale záro­veň defi­ni­tiv­ně polo­ži­la zákla­dy pro­to aby se stal Hoffman Andersonovým dvor­ním her­cem, kte­ré­ho PTA obsa­dil do vět­ši­ně svých fil­mů do doby Hoffmanovy smr­ti.

Ohledně Gamblera mám pře­de­vším dra­ma­tur­gic­ké výtky a to pře­de­vším co se týče fak­tu, že i když film trvá pou­ze 100 minut tak je vlast­ně v něko­li­ka momen­tech vylo­že­ně tem­po­vě mrt­vý. Velký plus dodá­vá závěr fil­mu, kte­rý v sobě má sílu a fun­gu­je jako to správ­né emo­ci­o­nál­ní vyvr­cho­le­ní vše­ho toho co se dělo před­tím. Předtím je tu něko­lik vylo­že­ně pře­ta­že­ných sek­ven­cí a někdy film obsa­hu­je vylo­že­ně tako­vá mís­ta, kte­rá ani nepů­so­bí nějak výraz­ně poci­to­vě. Dost mož­ná je na vině fakt, že měl být film bru­tál­ně z původ­ní ver­ze zkrá­cen a mís­to del­ší a smys­lu­pl­něj­ší ver­ze dora­zi­la ver­ze tato, kte­rá má sice sil­ný emoč­ní závěr, všech­no před­tím je ale opro­ti tomu úpl­ně stu­de­né a bez­cit­né.

Už u Gamblera je poznat, že je PTA člo­věk co má talent. Silný schop­nos­ti u psa­cí­ho sto­lu, sil­nou režij­ní ruku a vel­mi ukáz­ko­vě umí pra­co­vat s herec­kým ztvár­ně­ním jed­not­li­vých rolí. To všech­no dělá z Gamblera dob­rý film, kte­rý ale záro­veň má spous­tu chyb a řadí se spo­leč­ně se Skrytou vadou k těm nej­slab­ším Andersonovým fil­mům. Ve finá­le ale vlast­ně ani ne tak pro­to, že by byl Gambler špat­ným fil­mem. Spíše pro­to, že PTA poté chy­til novou vlnu a začal (vět­ši­nou) točit fil­mař­ské pove­de­né až výbor­né pec­ky. Gambler tak slou­ží pře­de­vším jako sluš­ná ukáz­ka toho jak ten­to reži­sér začí­nal a roz­hod­ně to není film, kte­rý by se měl Anderson poku­sit sma­zat ze své bio­gra­fie. Zároveň ale roz­hod­ně ani zda­le­ka nejde o jeden z nej­lep­ších režij­ních debu­tů všech dob....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Gambler na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76616 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71865 KB. | 29.02.2024 - 23:14:52