Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje

Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje

Mental
Mental
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Agentka FBI: „Aha. To jste vy, ten jas­no­vi­dec. Sorry Gandalfe, naší­ma meto­da­ma jsme to tady pro­če­sa­li dost dob­ře. Není tady.“
Lisbonová kýv­ne k Janeovi: „Není to agent, je to kon­zul­tant.“
Jane s ruka­ma v kapsách saka pokr­čí rame­ny: „Žádná zbraň, žád­nej odznak.“ naklo­ní se k agent­ce a šep­tem dodá: „Nedali mi ani zuba­ře.“

Mentalista je kri­mi­se­ri­ál. Krimiseriál pat­ří­cí do rodi­ny těch soci­ál­ně inže­nýr­ských, kdy poli­cii, FBI nebo jiné­mu rame­nu spra­ve­dl­nos­ti pomá­há řešit pří­pa­dy někdo výji­meč­ně talen­to­va­ný a čas­to tro­chu švih­lý. Trochu víc.

Patrick Jane se původ­ně živil jako jas­no­vi­dec. Respektive před­stí­ral, že je jas­no­vi­dec. Je to totiž člo­věk, kte­rý doko­na­le ovlá­dá hypnó­zu, suges­ci, čte­ní lidí (hlav­ně tzv. Cold rea­ding), umí běž­ně fun­go­vat jako lid­ský detek­tor lži a když se ho zeptá­te, co vlast­ně ovlá­dá a ví, odvě­tí s úsmě­vem: „Od vše­ho něco.“

Není pří­liš jas­né, s čím vším z toho­to rejstří­ku se Jane naro­dil, a co se nau­čil sám.

Jeho pra­xe jako ast­rál­ní­ho média by moh­la v kli­du pokra­čo­vat dál, kdy­by se v jed­nom ze svých čet­ných tele­viz­ních vystou­pe­ní nevy­smí­val séri­o­vé­mu vra­ho­vi zná­mé­mu pod pře­zdív­kou Red John.

Ten si to nene­chal líbit a ješ­tě ten večer nachá­zí Jane na dve­řích lož­ni­ce své­ho domu vzkaz od Red Johna:

Pane Jane. Nemám rád, když mě v tele­vi­zi někdo zesměšňu­je, zvláš­tě tako­vý pří­zem­ní červ, jako jste vy. Pokud bys­te měl oprav­du schop­nos­ti, o kte­rých tvr­dí­te, že je máte, nemu­sel bys­te otví­rat dve­ře, abys­te zjis­til, co jsem udě­lal vaší rozkoš­né ženě a dce­ři.

Red John

Jane nachá­zí svou rodi­nu mrt­vou a na zdi Red Johnův pod­pis, pla­čí­cí­ho smaj­lí­ka nama­lo­va­né­ho krví obě­tí. Následně se psy­chic­ky zhrou­tí, něja­kou dobu strá­ví v léčeb­ně (což se dozví­dá­me poz­dě­ji) a po něko­li­ka letech nabí­zí své služ­by CBI – Kalifornskému úřa­du pro vyšet­řo­vá­ní. Respektive nena­bíd­ne své služ­by auto­ma­tic­ky. Přijde se jen zeptat, zda jsou něja­ké nové infor­ma­ce o vra­ho­vi jeho rodi­ny. A pro­to­že jeho mysl pra­cu­je stá­le vel­mi ostře, udě­lá na vede­ní týmu a násled­ně i na tým samot­ný dojem, tak­že si ho necha­jí jako kon­zul­tan­ta.

Linie Red Johna nás pak pří­bě­hem pro­vá­zí po šest sérií a je to jeden z prv­ků, kte­rý časem začal tvůr­cům pře­růs­tat přes hla­vu. Jeho mysté­ri­um, abso­lut­ní nepo­la­pi­tel­nos­ti, kult násle­dov­ní­ků, napo­do­bi­te­lů a aura oso­by, kte­rá doká­že mani­pu­lo­vat koho­ko­li k čemu­ko­li a to, že je vždyc­ky napřed přes kým­ko­li včet­ně špič­ko­vé mys­li pana Janea, se zača­ly postup­ně roz­plý­vat do posta­vy, od kte­ré už chtě­jí mít divá­ci pokoj a posu­nout se někam dál.

TheMentalist709_0165Pokud divá­ko­vi sed­ne posta­va Patricka Janea, pak je to věc jiná. Jedinou nevý­ho­du v jeho navr­že­ní spat­řu­ji v tom, že jeho postu­py nejsou více osvět­le­né, tak­že člo­věk v pod­sta­tě vidí pou­ze výsled­ky a nevi­dí pod poklič­ku. Ovšem jeho styl humo­ru a způsob,jakým nata­hu­je pra­vi­dla a dělá či je ocho­ten udě­lat coko­li pro vyře­še­ní pří­pa­du, podob­ně jako Sherlock nebo Gregory House, jsou mnoh­dy vyni­ka­jí­cí.

Jane cho­dí zásad­ně v mod­rém tří­díl­ném oble­ku s ves­tou, hně­dých polo­bot­kách, pije lit­ry čaje a milu­je tri­ky s kar­ta­mi a lid­skou mys­lí. Polovinu času pak strá­ví tím, že si v dob­rém uta­hu­je ze své for­mál­ní nad­ří­ze­né, Theresy Lisbon, vedou­cí oddě­le­ní vražd. Přes to všech­no ale vždy rád vyjde vstříc komu­ko­li z týmu, pokud mají něja­ký pro­blém. Pak je na pořa­du dne Janeovo nekon­venč­ní myš­le­ní a ješ­tě nekon­venč­něj­ší jed­ná­ní.

still-mentalist-season-6-episode-11Pokud chce­te zjis­tit o jím pou­ži­tí psy­cho­lo­gii a schop­nos­tech více, respek­ti­ve chce­te si z podob­ně ladě­né­ho seri­á­lu i něco odnést, dopo­ru­ču­ji Anatomii lži. Je posta­ve­na podob­ně, ale řekl bych téměř doku­men­tár­ním sty­lem.

Základ: spe­ci­a­lis­ta – kon­zul­tant pomá­há poli­cii řešit pří­pa­dy vražd

Navíc:

 • jed­na z nej­lé­pe navr­že­ných hlav­ních postav
 • sym­pa­tic­ké posta­vy
 • humor
 • ač ústřed­ní záplet­ka časem spí­še obtě­žu­je, její prin­cip není roz­hod­ně zlý

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
 • Argo: Záchrana šesti životů ve stínu filmového klamu a politického napětí11. ledna 2024 Argo: Záchrana šesti životů ve stínu filmového klamu a politického napětí Koncem roku 1979 v Iránu proběhla revoluce, která s sebou přinesla únos 52 rukojmích z velvyslanectví v Teheránu. Šesti lidem se podařilo před rozbouřenými davy utéci a najít dočasný azyl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
 • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
 • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
 • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
 • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
 • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
 • Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %1. listopadu 2021 Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 % Historické drama režiséra Ridleyho Scotta se odehrává ve 14. století a pojednává na motivy skutečných událostí o posledním, francouzským dvorem oficiálně organizovaném souboji muže proti […] Posted in Filmové recenze
 • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95898 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71874 KB. | 29.02.2024 - 07:28:05