Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Sherlock a Holmes aneb Dva britské skvosty

Sherlock a Holmes aneb Dva britské skvosty

Holmes
Holmes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Fresh prints, not sin­ce Watson and Mr. Holmes
Have two minds so fine loo­ked under eve­ry sto­ne
When you need some help to save the day
They’re never far away …“

(Chip and Dale Rescue Rangers Original Extended Theme lyrics)

91qt73QkZqL._SL1500_Jeremy-Brett-Sherlock-Holmes-sherlock-holmes-6544310-550-784

Sherlock Holmes a jeho věč­ný pří­tel dok­tor John Watson pat­ří mož­ná mezi nej­čas­tě­ji zpra­co­va­ná téma­ta kniž­ní, fil­mo­vá, seri­á­lo­vá a her­ní. Kromě toho pat­ří tato dvo­ji­ce jakož­to arche­typ také k posta­vám, o kte­rých snad sku­teč­ně sly­šel kaž­dý.

Chci se tu zmí­nit o dvou ver­zích, kte­ré pova­žu­ji za napros­to špič­ko­vá zpra­co­vá­ní posta­vy geni­ál­ní­ho detek­ti­va a jeho pří­bě­hů.

Obě vychá­ze­jí z původ­ní před­lo­hy Sira Arthura Conana Doyla.

Obě mají napros­to vyni­ka­jí­cí hlav­ní před­sta­vi­te­le, kte­ří posta­vy nehra­jí, ale žijí.

Obě si zís­ka­ly obrov­skou popu­la­ri­tu.

Každá je z jiné doby, vyu­ží­vá ji na maxi­mum a pře­ce sklá­dá hold nad­ča­so­vé kla­si­ce z pera brit­ské­ho spi­so­va­te­le.

Viktoriánský Jeremy Brett…klasika s ost­rým pohle­dem a orlím nosem

The Priory School (12)

Seriál z pro­duk­ce TV Granada zpra­co­vá­vá všech­ny kla­sic­ké povíd­ky před­lo­hy – Strakatý pás, Skandál v Čechách, Spolek Ryšavců a dal­ší. Skončil v roce 1994 smr­tí samot­né­ho Jeremyho Bretta. Detektiva zde popr­vé zastih­ne­me oble­če­né­ho v župa­nu, zíra­jí­cí­ho do pla­me­nů v hoří­cím krbu a ztě­žu­jí­cím si při­chá­ze­jí­cí­mu Watsonovi, že se nudí.

„Watsone, moje mysl reza­ví, když nemá co na práci…dejte mi pro­blémy. Dejte mi deduk­ce, dej­te mi sto­py. Dejte mi nej­slo­ži­těj­ší šif­ru a nebo nej­ne­mož­něj­ší zlo­čin.“ tak zní slo­va frustra­ce od Holmese nata­že­né­ho na lenoš­ce.

Jeremy sám trpěl mani­o­de­pre­siv­ní psy­chó­zou, což se pro­je­vi­lo i na roli samot­né. Byl scho­pen oži­vit posta­vu se vše­mi její­mi vrto­chy, s oce­lo­vým pohle­dem, prud­kým smí­chem i boxem a sou­bo­ji v podá­ní doko­na­le oble­če­né­ho ang­lic­ké­ho gentle­ma­na.

Sherlock-Holmes-jeremy-brett-27868056-720-540

Vnesl do adap­ta­ce ty klí­čo­vé drob­nos­ti jako str­há­vá­ní ubru­su ze sto­lu nebo klid­nou a důstoj­nou chůzi v čer­ném cylin­dru po pří­jez­do­vé ces­tě k ven­kov­ské­mu sídlu, jen aby v příští vte­ři­ně padl na prsa s prs­ty zkou­mal jed­not­li­vé kame­ny a hle­dal v nich sto­py.

Vysoce funkč­ní sociopat…opět Britský

Pokud sle­du­je­te seri­á­lo­vou scé­nu posled­ních pár let, tuto lahůd­ku jste asi nemoh­li minout.

mast-sherlock-s3-e01-trivia-hires

Benedict Cumberbatch se v posled­ní době pro­je­vu­je za prvé jako herec neo­by­čej­ně schop­ný a sym­pa­tic­ký, za dru­hé vel­mi, vel­mi vari­a­bil­ní. Ztvárnil Sherlocka Holmese, ozvu­čil Draha Šmaka v Hobitovi, zahrál si Stephena Hawkinga a urči­tě ješ­tě hod­ně dal­ších postav, se kte­rý­mi jsem zatím neměl tu čest.

Sherlocka pře­su­nul do rovi­ny napros­té sty­lo­vé vybrou­še­nos­ti a nedba­lé ele­gan­ce, ke kte­ré tvůr­ci při­da­li pár jed­no­du­chých, ale o to více tref­ných vizu­ál­ních prv­ků.

sherlock_s02e03_1080p_kissthemgoodbye_net_0571Speciální efek­ty vytvo­ří­te dneska snad­no. Ale mys­lím, že vklá­dat do pro­stře­dí popi­sy Holmesových deduk­cí a dovo­lit tak divá­ko­vi dívat se na okol­ní svět a lidi zra­kem a úsud­kem detek­ti­va, to před tím­to seri­á­lo­vým zpra­co­vá­ním nena­padlo snad ješ­tě niko­ho.

Sherlock nekou­ří, nedro­gu­je, spo­ko­jil se zatím s niko­ti­no­vý­mi náplast­mi. Jeho spo­leč­ní­ky jsou Google, inter­net a samo­zřej­mě on sám je cho­dí­cí, vel­mi živou a ješ­tě více sar­kas­tic­kou ency­klo­pe­dií Britannicou. Nebo Wikipedií, pokud nechce­me nadr­žo­vat žád­né národ­nos­ti.

sherlock-season-2

Vrcholem toho­to pří­stu­pu je (aspoň zatím) Pes basker­vill­ský, kde Sherlock vstu­pu­je do své­ho palá­ce mys­li a s popis­ky a myš­len­ka­mi pří­mo pra­cu­je jako s holo­gra­my kolem sebe. Tuhle scé­nu jsem si opa­ko­val jeden čas do zbláz­ně­ní.

Britská série vza­la opět to nej­lep­ší z kla­sic­ké kniž­ní před­lo­hy a pře­vlék­la do moder­ní­ho hávu se vším všu­dy, aniž by při­tom jádro jak­ko­li utr­pě­lo. Narážky na původ­ní povíd­ky jsou podá­ny zře­tel­ně a při­tom s úctou. Stejně tak jsou tu momen­ty sebe­pa­ro­die a všu­dypří­tom­né ten­den­ce nebrat se pří­liš váž­ně. Seriál je dra­ma­tic­ký, ale vždyc­ky tam přes okraj naku­ku­je jas­ná zprá­va my si pros­tě hroz­ně rádi hra­je­me a baví­me se.

Základ: dvě adap­ta­ce pří­bě­hů Sherlocka Holmese

Navíc:

 • obě špič­ko­vě obsa­ze­né
 • obě špič­ko­vě zpra­co­va­né
 • kaž­dá z jiné doby
 • obě se sta­ly kul­tem

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rio 2 [30%]11. dubna 2014 Rio 2 [30%] Nepříliš často se tady na ploše mého blogu objevují články, týkající se aktuálních animovaných hitovek v kinech. Není to způsobeno jejich nedostatkem, spíše jejich kvalitou. V poslední […] Posted in Filmové recenze
 • Hádka mezi Ivou a Chili? | Survivor CZ&SK26. ledna 2022 Hádka mezi Ivou a Chili? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • Tenkrát na západě S.E.15. srpna 2003 Tenkrát na západě S.E. 6.10.2003 vychází na 2 DVD slavný film Sergia Leoneho. Datum distribuce:  6.10.2003 […] Posted in DVD a Video Tipy
 • ...29. června 2020 ... DRB: Evil Dead Rise by se mělo odehrávat v mrakodrapu Posted in Krátké aktuality
 • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
 • Basket Case 3 The Progeny (1992)1. března 2015 Basket Case 3 The Progeny (1992) Unesli mu jeho potomstvo a tak Belial musí šáhnout ke krvavé odplatě. Po předchozích událostech a šílenému chování je Ruth nucena Duana zavřít do svěrací kazajky a zamknout […] Posted in Horory
 • The Amazing Spider-man [80%]24. října 2012 The Amazing Spider-man [80%] The Amazing Spider-Man http://www.csfd.cz/film/230573-the-amazing-spider-man/ http://www.imdb.com/title/tt0948470/ Mládeži přístupný V kinech ČR od: 12.07.2012 Falcon V kinech SR […] Posted in Filmové recenze
 • Mondo cannibale (2003)15. dubna 2012 Mondo cannibale (2003) Netušil jsem, že se už točí i parodie na kanibalské filmy... Ambiciózní reportérka Grace se musí smířit s faktem, že se televizní společnost, pro kterou pracuje, rozhodla zrušit její […] Posted in Horory
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […] Posted in Recenze knih
 • Demian Bichir 1. část - Zlín Film Festival 20113. května 2018 Demian Bichir 1. část - Zlín Film Festival 2011 Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19711 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72195 KB. | 25.04.2024 - 10:18:09