Kritiky.cz > Ze života > Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Fotka od englishlikeanative z Pixabay
Fotka od englishlikeanative z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na vol­ná zato­če­ní nebo kre­di­ty zdar­ma pak nejsou poza­du ani por­tá­ly jako napří­klad gambling-code.cz. S tako­vou si člo­věk rád zahra­je, a málo­kdy zůsta­ne u jedi­né hry.

Zde je ale na mís­tě mít se na pozo­ru, neboť jak neu­stá­le a hlav­ně věc­ně upo­zor­ňu­je Ministerstvo finan­cí, na hazard­ní hře může snad­no vznik­nout závis­lost. Pojďme si tedy pro­jít základ­ní zása­dy zod­po­věd­né­ho hra­ní ve vašich oblí­be­ných onli­ne kasi­nech. Ať je váš her­ní záži­tek vždy pozi­tiv­ní!

O pomoc bychom se s kli­dem moh­li obrá­tit napří­klad na Admiral casi­no, kte­ré své služ­by zákaz­ní­kům nabí­zí již od roku 2004, tak­že urči­tě o tom­to téma­tu jis­tě ví více než dost. Dříve mož­ná bylo nut­né za jeho auto­ma­ty vyjít z domu, dnes už ale nabí­zí své služ­by i onli­ne. A do čím více domác­nos­tí pro­ni­ká, tím více se hrá­či muse­jí mít na pozo­ru. Stačí chvil­ka nepo­zor­nos­ti, a může být na prů­švih zadě­lá­no. Je dob­ré si pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat mini­mál­ně násle­du­jí­cí 3 aspek­ty, kte­ré mohou být snad­no rizi­ko­vé:

1.    Čas

Jednou ze zásad je vstu­po­vat do (nejen) onli­ne her­ny v čase, kte­rý zrov­na nemu­sí­te věno­vat jiným čin­nos­tem, v napros­té vět­ši­ně pří­pa­dů mno­hem důle­ži­těj­ším. Víte, že bys­te měli pohnout s pro­jek­tem, ale zrov­na se vám nechce. Otevřete webov­ku vaše­ho oblí­be­né­ho casi­na a než bys­te řek­li “švec”, 3 hodi­ny vaše­ho živo­ta jsou pryč.

V dneš­ní době již vět­ši­na onli­ne casin nabí­zí svým zákaz­ní­kům mož­nost hrát z mobil­ních zaří­ze­ní, tak­že si své hry může­te vzít s sebou tře­ba na ces­ty. Po ces­tě do prá­ce může­te pár­krát pro­to­čit vál­ce, pří­pad­ně si dát par­tič­ku poke­ru. Ne však na úkor vašich povin­nos­tí!

2.    Peníze

Někomu se to bude zdát napros­to logic­ké, ale jiné­ho to zkrát­ka netrk­ne. Pokud se roz­hod­ne­te vlo­žit si na her­ní účet něja­ké pení­ze, vždy počí­tej­te s tím, že o tyto finan­ce bys­te moh­li v rám­ci minut při­jít. Další ze zásad tedy je nevklá­dat finan­ce, kte­ré by vám do budouc­na moh­ly chy­bět jin­de. Máte zapla­ce­ny všech­ny účty za ten­to měsíc? Zásoby jíd­la? Vaše děti mají potře­by do ško­ly? A přes­to vám zby­lo 1 000 Kč? Pokud to tedy uzná­te za vhod­né, může­te poku­sit štěs­tí a zahrát si něja­kou onli­ne hru o sku­teč­né pení­ze.

3.    Zdravý rozum

Hazard je zkrát­ka hazard, a to zna­me­ná, že někdy vyhra­je­te, jin­dy pro­hra­je­te. Můžete dokon­ce pro­hrát tře­ba 30x za sebou, a nikdy to nebu­de vaše vina. Především pro­hry si nikdy neber­te moc k srd­ci, a pokud si všim­ne­te (vy nebo vaši zná­mí), že hra­ní v casi­nu nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vaše emo­ce a/nebo soci­ál­ní vzta­hy, pře­ruš­te na chví­li tuto akti­vi­tu, pří­pad­ně vyhle­dej­te odbor­nou pomoc, pokud cítí­te, že to sami nezvlád­ne­te.

Existuje mno­ho orga­ni­za­cí, kte­ré se zabý­va­jí pomo­cí s pro­blémy s hazar­dem, nevá­hej­te vyu­žít jejich slu­žeb, pokud bude nej­hůř. Při regis­tra­ci do kte­ré­ho­ko­liv onli­ne casi­na se seznam­te se zása­da­mi zod­po­věd­né­ho hra­ní a drž­te se jich. Pro vaše dob­ro.

 

Fotka od eng­lish­li­ke­a­na­ti­vePixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19559 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72105 KB. | 16.04.2024 - 15:59:16