Kritiky.cz > Ze života > Kasinové hry 2023

Kasinové hry 2023

game bank 1003151 1920
game bank 1003151 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od 20. sto­le­tí jsou stá­le popu­lár­něj­ší růz­né sítě a typy kasin, kte­ré jsou pro­slu­lé svou schop­nos­tí snad­no vydě­lat pení­ze a záro­veň poskyt­nout zába­vu milov­ní­kům hazard­ních her. Budeme hovo­řit o nej­ob­lí­be­něj­ších hrách, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci hrá­čům v růz­ných kasi­no­vých pro­jek­tech, včet­ně wazam­ba casi­no.

Přehled vývoje kasina

Hned na začát­ku je tře­ba zdů­raz­nit, že kaž­dý hráč si osob­ně vybe­re kasi­no, kte­ré nej­lé­pe vyho­vu­je všem pro něj důle­ži­tým kri­té­ri­ím. Mezi tyto vlast­nos­ti „nej­lep­ší­ho“ kasi­na pro hrá­če osob­ně pat­ří pří­tom­nost bonu­sů a dár­ko­vých vkla­dů, napří­klad casi­no czk no depo­sit bonus, kva­lit­ní zákaz­nic­ká pod­po­ra a nemé­ně důle­ži­tou roli hra­je i nabíd­ka her, kte­ré kon­krét­ní kasi­no nabí­zí.

Když hráč při­jde do kasi­na nebo se zare­gis­tru­je na webo­vé strán­ce vir­tu­ál­ní­ho kasi­na, chce mít pří­stup k hrám, kte­ré jsou pro něj sku­teč­ně zají­ma­vé a sro­zu­mi­tel­né. Nejstarší kasi­na v his­to­rii nemě­la vel­ký seznam her, nej­spí­še jen něko­lik titu­lů.

Byly mezi nimi hry o vir­tu­ál­ní pení­ze nebo hry pro zába­vu, ale zís­ká­ní sku­teč­ných peněz výhrou bylo popr­vé umož­ně­no v 90. letech 20. sto­le­tí v Americe.

Od té doby až do roku 2023 mají kasi­na v někte­rých zemích licen­ci na dodá­vá­ní her­ních auto­ma­tů, kte­ré byly nezá­vis­le tes­to­vá­ny a cer­ti­fi­ko­vá­ny, aby se zajis­ti­lo, že jsou legál­ně způ­so­bi­lé pro řád­né služ­by a pod­po­ru hrá­čů.

Mnohé strán­ky onli­ne kasin nabí­ze­jí nejen mož­nost vyhle­dat si práv­ní adre­su, dostup­né doku­men­ty a licen­ci k pro­vo­zo­vá­ní auto­ma­tů, ale také mož­nost zane­chat recen­zi nebo komen­tář k jejich zapo­je­ní. A to je vel­mi potě­šu­jí­cí, pro­to­že kaž­dý dal­ší nová­ček, kte­rý je poten­ci­ál­ním hrá­čem kasi­na, si může udě­lat závěr sám na zákla­dě pře­čte­ných recen­zí ostat­ních hrá­čů a mož­ná se i zachrá­nit před účas­tí v kasi­nu, kte­ré plní své povin­nos­ti nespráv­ně.

Hry, které jsou měřítkem pro éru kasin

Navzdory rych­le se roz­ví­je­jí­cí­mu a vzkvé­ta­jí­cí­mu kasi­no­vé­mu prů­mys­lu, kte­rý ve 20. a 21. sto­le­tí zazna­me­nal dra­ma­tic­ký nárůst pří­z­niv­ců kasin, zůstá­va­jí někte­ré hry posky­to­va­né hrá­čům v kamenných/internetových kasi­nech stej­né i v roce 2023. Jak někte­ří lidé říka­jí: „Nové je dob­ře zapo­me­nu­té sta­ré“. A to z dob­ré­ho důvo­du, pro­to­že je mno­hem snaz­ší zvyk­nout si na své akce jako začí­na­jí­cí hráč kasi­na, když jsou hry již zná­mé a časem pro­vě­ře­né.

Rádi bychom mezi nimi vyzdvih­li 4 nej­lep­ší hry, kte­ré budou v roce 2023 nepo­chyb­ně při­ta­ho­vat davy hrá­čů u sto­lů v kasi­nech po celém svě­tě:

  • Poker

Pravděpodobně nee­xis­tu­je člo­věk ve zra­lém věku, kte­rý by se osob­ně nebo ale­spoň na kogni­tiv­ní úrov­ni nese­zná­mil s hrou, jako je poker. Poker je smě­si­cí bla­fo­vá­ní, mate­ma­tic­kých doved­nos­tí a stra­te­gic­kých cílů. Hra má poměr­ně sro­zu­mi­tel­ná pra­vi­dla a ved­le hrá­čů u kasi­no­vé­ho sto­lu (nebo onli­ne ve vir­tu­ál­ním kasi­nu) je zde kru­pi­ér, oso­ba zod­po­věd­ná za roz­dá­vá­ní karet.

Cílem hry je sesta­vit co nej­vý­hod­něj­ší kom­bi­na­ci. Mezi kom­bi­na­ce pat­ří napří­klad full hou­se, postup­ka, dáma, pár, troj­ka a barva. Pokerové hry, kte­ré se vyzna­ču­jí svou roz­ma­ni­tos­tí a nepřed­ví­da­tel­nos­tí, kaž­do­roč­ně při­lá­ka­jí ke sto­lu mili­o­ny hrá­čů. Ve vybra­ných kasi­nech si také může­te vsa­dit na to, kdo vyhra­je poke­ro­vou hru. Dost zají­ma­vé, nemys­lí­te?

  • Sloty

Pravděpodobně „stě­žej­ním“ prv­kem kaž­dé­ho kasi­na a nezbyt­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho onli­ne kasi­na jsou hra­cí auto­ma­ty, jed­no­du­še řeče­no výher­ní auto­ma­ty. Stále fas­ci­nu­jí hrá­če v SNS, Evropě, Asii a Americe. Abyste se moh­li zúčast­nit, musí­te uzavřít „sáz­ku“ a zapla­tit urči­tou část­ku. Můžete tak uči­nit jak onli­ne, tak v reál­ném kasi­nu, a hra se točí na vál­cích. Vyhrát může­te pou­ze teh­dy, když bude­te mít štěs­tí: pokud se čís­la na vál­ci sho­du­jí.

Hrací auto­ma­ty jsou nezbyt­nou zába­vou pro fanouš­ky toho­to dru­hu hazard­ních her, ale konec­kon­ců, jaké by bylo potě­še­ní „urvat sous­to“ jako kula­tou část­ku peněz, a to bez jaké­ho­ko­li úsi­lí!

  • Ruleta

Ruleta je také tra­dič­ní kasi­no­vá hra, kte­rá je zalo­že­na na tom, že hrá­či spo­lé­ha­jí na své štěs­tí. Princip hry také nevy­ža­du­je žád­né zvlášt­ní schop­nos­ti: sta­čí odhad­nout a odhad­nout situ­a­ci a vsa­dit na jed­nu ze stran hřiš­tě. Pokud je koneč­ný výsle­dek stej­ný jako čís­lo, na kte­ré jste vsa­di­li, vyhrá­vá­te. Ruleta je také stá­lou hrou, na kte­rou se v prů­bě­hu let neza­po­mně­lo a kte­rá zůsta­ne v nabíd­ce kasi­na i v roce 2023.

  • Blackjack

Blackjack včet­ně je slav­ná hra s mno­ha fanouš­ky. Abyste vyhrá­li, musí­te mít na kar­tách cel­kem 21 bodů, při­čemž kar­ty jako Eso a Jack mají zvlášt­ní body. Do hry je zapo­jen také kru­pi­ér nebo­li roz­da­vač karet. Hráči se sna­ží nechat kru­pi­é­ra s kar­ta­mi nej­niž­ší hod­no­ty v blac­kjacku, ale bez karet s cel­ko­vou hod­no­tou niž­ší než jeho.

Hra se vyzna­ču­je schop­nos­tí pro­ká­zat se jako stra­tég a také tro­chou ner­vo­zi­ty, pro­to­že nebu­de­te vědět, kte­rá kar­ta je kte­rá. Blackjack má svůj pro­těj­šek ve vir­tu­ál­ním kasi­nu, kde také sází­te a pro­vo­zo­va­tel kasi­na vystu­pu­je jako kru­pi­ér.

Závěr

Ačkoli ne kaž­dá hra, kte­rou lze nalézt v onli­ne kasi­nech nebo hrát v reál­ném živo­tě v kasi­nech, byla popsá­na, stá­le při­ta­hu­je spous­tu hrá­čů. Někteří hrá­či dáva­jí před­nost jed­né hře, jiní jiné, ale pod­sta­ta je stej­ná: i přes vyso­ké rizi­ko ztrá­ty peněz si při hra­ní uži­je­te spous­tu adre­na­li­nu, pro­to­že vždy máte šan­ci zdvoj­ná­so­bit svůj ban­kroll nebo ho dokon­ce zvý­šit až na dvoj­ná­so­bek.
Fotka od Stefan SchweihoferPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77131 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72353 KB. | 20.05.2024 - 20:28:13