Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

n200903191005 Corpse Bride
n200903191005 Corpse Bride
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Corpse Bride12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou vol­bu. Ale popo­řád­ku! 

Movitá, leč neu­ro­ze­ná rodi­na Van Dortů, zbo­hat­lá pro­de­jem ryb, již dáv­no sní o postu­pu na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku. Teď se jí k tomu naský­tá vhod­ná pří­le­ži­tost v podo­bě šlech­tic­ké rodi­ny Everglotů řeší­cích opač­ný pro­blém, a to nedo­sta­tek finanč­ních pro­střed­ků k zajiš­tě­ní les­ku rodin­né­ho jmé­na. Zasněný roman­tik Victor Van Dort si pro­to z vůle rodi­čů musí vzít jedi­nou dce­ru Everglotů.

Corpse Bride - svatbaZe začát­ku všech­no jde rela­tiv­ně dob­ře. Bohužel ner­vóz­ní Victor nedo­ká­že správ­ně dát do hro­ma­dy sva­teb­ní pro­slov a k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho zapá­lí nastá­va­jí­cí tchýni šaty. S han­bou a napros­to zma­ten utí­ká do lesa, kde urput­ně pilu­je tuto řeč. Nakonec se mu začí­ná dařit, nála­da se zlep­šu­je, v očích hrdi­ny se zra­čí nefal­šo­va­né nad­še­ní, s kaž­dou dal­ší ply­nu­le vyslo­ve­nou větou je víc a víc omá­me­ný, až nako­nec - v gra­do­va­ném finá­le, rov­něž cvič­ně, nasa­zu­je roz­já­sa­ný Victor sva­teb­ní prs­ten na jakousi vět­vič­ku.

Větvička ale není, čím se zdá­la být! Záhy se němu nata­hu­je a Victor s údě­sem zjiš­ťu­je, že jde o část zápěs­tí, jež ply­nu­le pokra­ču­je v ruku, rame­no a pře­chá­zí v tělo mrt­vé dív­ky ve zbyt­cích sva­teb­ních šatů, kte­rá mu s radost­ným pohle­dem v časem a smr­tí pozmě­ně­né tvá­ři říká nad­še­né: „Ano!“ O úder srd­ce poz­dě­ji je zko­pr­ně­lý ženich vle­čen do říše mrtvých. Teď si hlav­ní hrdi­na může vybrat, zda zůsta­ne s hezkou, avšak poně­kud mrt­vou nevěs­tou pod zemí, nebo se bude pokou­šet o návrat k o něco méně hez­ké, zato 100% živé nevěs­tě na povrchu.

Corpse Bride - zábavaJe zají­ma­vé, že Tim Burton před­vá­dí svět mrtvých plněj­ším živo­ta, než svět živých. Na zem­ském povrchu je stá­le noc a chmur­né stí­ny, při pohle­du na archi­tek­tu­ru i lidi se pod divá­ko­vu kůži vkrá­dá chlad. Jde o vel­ký kon­trast ve srov­ná­ní se živo­tem pod zemí. Zatímco se živí pozůsta­lí pohy­bu­jí v oko­vech ste­re­o­ty­pu, jejich mrt­ví pří­buz­ní si napl­no uží­va­jí záhrob­ní­ho živo­ta v hluč­ných a vese­lých krč­mách ve stej­ně roz­do­vá­dě­né spo­leč­nos­ti mrtvých i živých kre­a­tur za dopro­vo­du kape­ly kos­ter pod vede­ním míst­ní­ho Raye Charlese v typic­kých čer­ných brý­lích hra­jí­cí­ho na kla­vír.

Mrtví mají rov­něž smy­sl pro humor (čer­ný pocho­pi­tel­ně). Díky tomu může autor roze­hrá­vat bez­po­čet scé­nek s milý­mi a sym­paťác­ký­mi oby­va­te­li pod­ze­mí. Samostatnou kapi­to­lou je v tomhle smě­ru mrt­vá nevěs­ta, kte­rá co chví­li ztrá­cí oko a v jejíž hla­vě žije zele­ný čer­vík, s nímž hrdin­ka neu­stá­le roz­mlou­vá. Z jiných postav se rov­něž vyjí­má čer­ná vdo­va a inte­lek­tu­ál­ský „ske­le­ton“ kni­ho­mol, díky jehož zaklí­nadlu dosta­ne nesou­ro­dá dvo­ji­ce mož­nost vyjít na povrch, aby Victor mohl před­sta­vit nevěs­tu rodi­čům, což polo­ží základ poin­tě celé­ho fil­mu.

Corpse Bride - mrtvé děťátko (2ks), mrtvé štěňátko (1ks)Jako vždy se musí zmí­nit chytla­vá hud­ba Dannyho Elfmana dopl­ně­ná stej­ně chytla­vý­mi tex­ty, vtip­né dia­lo­gy, kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní – Burtonovi oblí­ben­ci Johnny Depp, Helena Bonham Carterová či tře­ba Christopher Lee jako výraz­ný pas­tor. To vše zasa­ze­né do, Burtonem oblí­be­né­ho, vik­to­ri­án­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré přes­to nepo­strá­dá roman­tic­ké vib­ra­ce. I tech­nic­ké zpra­co­vá­ní je svým způ­so­bem uni­kát­ní. Od dob Ukradených Vánoc uply­nu­lo přes deset let a tech­no­lo­gie výraz­ně pokro­či­ly, čehož bylo v Mrtvé nevěs­tě nále­ži­tě vyu­ži­to.

Nechtěl bych oba fil­my srov­ná­vat. Ukradené Vánoce byly ve své době men­ší revo­lu­cí a prá­vem si zaslou­ži­ly mís­to v his­to­rii. Z toho­to hle­dis­ka není Mrtvá nevěs­ta výraz­ným dílem. Zajímavé - jed­no­znač­ně ano, přes­to o kou­sek méně, než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět!

Teď!

Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)
Žánr: Animovaný / Muzikál
Délka: 78 minut
Rok: 2005
Země: Velká Británie / USA
Režie: Tim Burton, Mike Johnson
Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Joanna Lumley, Danny Elfman, Michael Gough, Tracey Ullman, Jane Horrocks, Deep Roy


Podívejte se na hodnocení Mrtvá nevěsta Tima Burtona na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23086 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71708 KB. | 17.06.2024 - 21:33:00