Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Karlík a továrna na čokoládu

Karlík a továrna na čokoládu

Karlin
Karlin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Já, Willy Wonka, jsem se roz­ho­dl, že pěti dětem umož­ním návště­vu své čoko­lá­dov­ny. Těchto pět šťast­ných pro­ve­du osob­ně celou továr­nou a uká­ži jim všech­na tajem­ství a kouz­la výro­by. Nechal jsem vytisk­nout na zla­tý papír pět Zlatých kupó­nů a těch­to pět Zlatých kupó­nů jsem ukryl pod pět doce­la oby­čej­ných oba­lů pěti doce­la oby­čej­ných čoko­lád. Pět šťast­ných nález­ců těch­to pěti Zlatých kupó­nů bude jedi­ný­mi smr­tel­ní­ky, jimž bude dovo­le­no navští­vit moji továr­nu a pro­hléd­nout si, jak to nyní uvnitř vypa­dá!

Karlík Bucket je chlap­cem z chudé rodi­ny. Nikdy nedo­stá­val k naro­ze­ni­nám pří­liš dár­ků a stej­ně jako otec se vyrov­nal s fak­tem žití ve stí­nu čoko­lá­do­vé­ho impé­ria a boha­tých rodin jeho obklo­pu­jí­cích. Nedaleká továr­na na čoko­lá­du a lasko­mi­ny je jakým­si robo­tic­kým mon­strem, do něhož již přes 15 let nikdo nevešel a také z něj nikdo nevy­šel. Na běží­cích pásech pou­ze vyjíž­dě­jí bed­ny s lízát­ky, čoko­lá­do­vou zmrz­li­nou, čoko­lá­dou, tyčin­ka­mi, bonbó­ny, mar­šme­lá­ky a kdo ví čeho ješ­tě. Dítěti pozo­ru­jí­cí armá­du lízá­tek v podo­bě dud­lí­ků se jen zbí­ha­jí sli­ny, dospě­lý pře­mýš­lí má-li se nechat do měsí­ce objed­nat k zuba­ři a důchod­ci jsou v poku­še­ní zku­sit, jest­li jsou reklam­ní spo­ty o pev­nos­ti zub­ních pro­téz prav­di­vé.
A celé toto přesla­ze­né impé­ri­um je majet­kem Willyho Wonky, jehož vzhled si již nikdo nepa­ma­tu­je, pro­to­že svou rodi­nu opus­til a zabyd­lel se na dlou­há léta v továr­ně. Bez hra­nic vyrá­běl nové a nové slad­kos­ti dětem, kte­ré již neznal a kte­rých se dnes prak­tic­ky bojí či spí­še ští­tí. Avšak i jemu tika­jí léta, a tak se roz­hod­ne uspo­řá­dat sou­těž, jejímž úko­lem je nalézt dědi­ce Wonkova impé­ria. Natiskne pět výher­ních kupo­nů na pro­hlíd­ku továr­ny na čoko­lá­du a ty vlo­ží do pěti čoko­lád. Ten, kdo bude držet zla­tý kupon při vstu­pu do továr­ny, je čle­nem sou­tě­že.
Vraťme se ovšem k malé­mu chudé­mu Karlíkovi. Ten dostá­vá kvů­li finanč­ní situ­a­ci své rodi­ny čoko­lá­dy, i přes lás­ku k ní v podo­bě továr­ny za hum­ny, asi tak jed­nou do roka a to jen malý bonbón k naro­ze­ni­nám. Ovšem toho dne má koneč­ně pení­ze a kou­pí si celou čoko­lá­du Willyho Wonky. Byla jed­nou z posled­ních v regá­lech malé­ho obcho­du, pro­to­že šli čoko­lá­dy díky mož­nos­ti vyhrát na odbyt jako prv­ní. Bucket juni­or je ovšem šťast­li­vec. Hned v obcho­dě se na něj nava­lí něko­lik zákaz­ní­ků, kte­ří mu nabí­ze­jí celé jmě­ní za kou­sek třpy­tí­cí se hmo­ty. Bucket ví ale své - osud mu nahrál za všech­na minu­lá léta do ruky eso, jenž nesmí pus­tit, jinak pro­hra­je. Své jedi­né šan­ce se cho­pí a vydá­vá se do továr­ny na čoko­lá­du báj­né­ho Willyho Wonky.

Pokud jste milov­ní­ky čoko­lá­dy jako já (a věř­te mi, že já jsem v tom doslo­va straš­ný pra­sák a někte­rým sleč­nám nepo­cho­pi­tel­ně stá­le hube­ný), bude­te mít sak­ra vel­ký pro­blém pře­kous­nout pohled na nový nád­her­ně kýči pře­plá­ca­ný Burtonův výtvor. S dvo­ji­cí Burton - Depp se setká­vá­me již poně­ko­li­ká­té a ješ­tě se s nimi něko­li­krát sejde­me. V lis­to­pa­du se setká­me totiž s dal­ším sním­kem, ten­to­krát ovšem pro Burtona i Deppa netra­dič­ním. Jedná se totiž o Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona, což je film ani­mo­va­ný . S podi­vín­skou ztřeš­tě­nos­tí reži­sé­ra se potý­ká film již něja­kou dobu, a tak si krát­ce shrň­me jeho fil­mo­gra­fii. Roku 1988 jsme se moh­li setkat s Beetlejuice, jež už teh­dy nesl sty­li­zač­ní prv­ky a ruko­pis Burtonovi vro­ze­né. Roku 1989 nato­čil opět s Michaelem Keatonem (zápor­ná posta­va v Beetlejuicu, kdy­by jste ho pod tou vrst­vou líči­del nepo­zna­li) prv­ní (a do dnes - vlast­ně před nedáv­nem - snad posled­ní dob­ře nato­če­ný) díl Batmana. K Batmanovi se sice vrá­til o tři roky poz­dě­ji, ovšem bohu­žel odstar­to­val Schumacherovskou dobu „Zabijte legen­du neto­pý­ra“, čímž zni­čil veš­ke­rá jeho pokra­čo­vá­ní (je dosti spor­né, jest­li on nebo až Schumacher). Mezi dvě­ma díly Batmana si dal ovšem prá­ci na zvlášt­ním, mír­ně fan­tasma­go­ric­kém, sním­ku Střihoruký Edward. Zde se popr­vé setkal na jed­nom pla­ce s Johnny Deppem. Snímek byl divác­ky při­jat a líbil se i dětem, kte­rým depre­siv­ní myš­len­ky nahá­něl až v poz­děj­ším věku (což pla­tí i pohád­ce jako je tře­ba Alenka v říši divů od Disneye, že ano, mami?). Již teh­dy pod vrst­vou líči­del Deppa mno­ho lidí nepo­zna­lo.

Po dru­hém dílu Batmana se Burton vrhl opět na spo­lu­prá­ci s Deppem a nato­čil bio­gra­fic­ký sní­mek o reži­sé­ru Edu Woodovi. Ed Wood je jed­nou z legen­dár­ních postav Hollywoodu zná­mý tím, že točil níz­ko­roz­počto­vá „béč­ka“ za krát­kou dobu. Ed Wood byl plod­ným reži­sé­rem, kte­rý se i přes mini­mál­ní roz­po­čet sna­žil na scé­ně vytvo­řit dobrou atmo­sfé­ru pro her­ce. Film, ač je čer­no­bí­lý stej­ně jako Schindlerův seznam, nemá se Spielbergem pra­nic spo­leč­né. Ed Wood je film oce­ně­ný dvě­ma Oscary s prv­ky nad­sáz­ko­vé­ho humo­ru. Je fil­mem o nej­hor­ším a záro­veň režij­ním bohem Hollywoodu.
Po Edu Woodovi nato­čil zno­vu film bez Deppa - sci-fi kome­dii Mars úto­čí! Kdo nevi­děl, nepo­cho­pí. Ospalou dírou si ovšem Johnny Depp zís­kal mno­ho fany­nek. Burton ho obsa­dil do role geni­ál­ní­ho detek­ti­va pát­ra­jí­cím po vra­ho­vi utí­na­jí­cím obě­tem hla­vy. Burton nás opět zave­dl do svě­ta ověn­če­ném magií, stu­di­o­vou kýčo­vi­tos­tí podob­né Terry Gilliamovi a opět k mis­trov­sky zvlád­nu­tým rolím her­ců jako již zmi­ňo­va­ný Depp, Christina Ricci nebo mis­tr ved­lej­ších rolí Christopher Walken.
Remake Planety opic byl ovšem špat­ným kro­kem. Film se mi nelí­bil a nehod­lám Vás jím s pro­mi­nu­tím pro­vá­zet. Podívejte se na sta­rou ver­zi série fil­mů, ať vidí­te dob­ré sci-fi a na novou ver­zi úpl­ně zapo­meň­te. Hlavní role nové ver­ze Mark Wahlberg ovšem pod­le prv­ních pre­view zazá­ří v záři­jo­vém hitu Johna Singletona - Čtyři brat­ři. Velká ryba roku 2003 se sta­la ale oprav­do­vou kla­sou. Ewan McGregor v hlav­ní roli exce­lo­val a Velká ryba byl - se při­znám - jed­ním z mála sním­ků, u nichž jsem téměř uro­nil slzu. Atmosférický nabi­tý, dějo­vě zvlášt­ně poja­tý pří­běh vypra­vě­če, kte­rý na ces­tě za dob­ro­druž­stvím potká­val obry, vlkodla­ky či siam­ská dvoj­ča­ta.

Nyní se podí­vá­me krát­ce na Roalda Dahla, auto­ra kniž­ní před­lo­hy fil­mu. Škoda, že se autor toho­to fil­mu nedo­žil. Jeho popi­sy v kni­ze z roku 1964 byly do slo­va a do pís­me­ne pře­dě­lá­ny na fil­mo­vá stu­dia (ale se Sin City nemá nic spo­leč­né­ho:-). Podívejme se na popis hlav­ní síně, do kte­ré je zave­de­na pěti­ce výher­ců : Hleděli do kou­zel­né­ho údo­lí. Po obou jeho úbo­čích se táh­ly zele­né lou­ky a po jeho dně se vali­la mohut­ná hně­dá řeka. Navíc byl upro­střed řeky ohrom­ný vodo­pád - str­má ská­la, přes kte­rou se voda láma­la a pře­pa­da­la v jed­no­li­tém prou­du, aby se pak dole roz­tříš­ti­la v kypí­cím, kolo­ta­vém víru bub­lin a pěny. Podél říč­ních bře­hů rost­ly maleb­né stro­my a keře smu­teč­ní vrby a olše a vyso­ké chun­de­le rodo­de­nró­nů s růžo­vý­mi, čer­ve­ný­mi a ble­dě fia­lo­vý­mi kvě­ty. Na lou­kách kvet­ly tisí­ce bla­tou­chů. A všech­no v tom kou­zel­ném údo­lí je k jídlu - vyro­be­né z růz­ných cuk­ro­vi­nek. Porovnejte si ten­to popis s míst­nos­tí na obráz­cích z fil­mu (či v kině ve fil­mu samot­ném). Myslím, že myš­len­ky Roalda Dahla byly usku­teč­ně­ny vskut­ku ve vší úctě. Nutno při­po­me­nout, že pro­fil Dahla je na svě­to­vých data­bá­zích vyhle­dá­va­něj­ším spi­so­va­te­lem než sama J.K.Rowlingová (Harry Potter), a to o něko­lik set tisíc návštěv. Je tedy cel­kem jas­né, o jak veli­ké­ho auto­ra dět­ských pohá­dek se jed­ná.

Konečně se dostá­vá­me k ostat­ní­mu štá­bu fil­mu. Johnny Deppa Vám snad jis­tě nemu­sím před­sta­vo­vat. Tento herec růz­ných tvá­ří Vám zahra­je pros­tě coko­li kde­ko­li. Oblečením podob­né detek­ti­vy, avšak odliš­né cha­rak­te­ry ve Z Pekla a Ospalé díře, doká­že zahrát snad jenom on. Nebýt Jacka Sparrowa v Pirátech z Karibiku, kte­rou si kos­tý­mem a vystu­po­vá­ním vymys­lel sám, nemá film tako­vý úspěch. Nedávno exce­lo­val v osca­ro­vém sním­ku o J.M.Barriem - auto­ro­vi Petera Pana - Hledání země Nezemě. Co si ovšem bude­me poví­dat, po Střihorukém Edwardu je Willy Wonka zatím snad nej­bi­zard­něj­ší posta­vou v Deppově fil­mo­gra­fii. A snad se mi to nechce říkat, pro­to­že se nerad opa­ku­ji, ale Depp to zvlá­dl na jed­nič­ku - jako vždy. Nyní natá­čí s Jerry Bruckheimerem pokra­čo­vá­ní Pirátů z Karibiku.
Karlíka Bucketa si zahrál Freddie Highmore, kte­rý se již s Deppem setkal ve Hledání země Nezemě. Zde hrál syna Kate Winslet, díky kte­ré­mu J.M.Barrie a jeho sou­ro­zen­cům napsal Petera Pana. Freddie Highmore je dět­skou hvězdou s talen­tem, ovšem nemá pří­liš „American smi­le“ - pod­le mého. Nikdo neví, co se v dospě­los­ti z téhle dět­ské hvěz­dič­ky vyklu­be. „Budeme tě sle­do­vat, mla­dý Highmore...“
Pro ostat­ní dět­ské her­ce byl film vět­ši­nou prv­ní zku­še­nos­tí. Naštěstí ale před­ved­li dob­rý výkon a Burtonovi krát­ké ske­če tlu­mo­či­li s oprav­do­vou noble­sou.
Scény fil­my nebu­du komen­to­vat, doko­na­lost sama. Nevím, jak se jim poda­ři­lo vytvo­řit pří­jem­ný kýč, ale poved­lo se. Ale asi na hod­ně dlou­ho opus­tím slad­ké. Lidé postih­nu­tí cuk­rov­kou - na tenhle film nechoď­te - zabi­je Vás to!
Za jme­no­vá­ní sto­jí ješ­tě kame­ra Philippe Rousselota, kte­rý má na svém objek­ti­vu nálep­ku Constantinea, Planety Opic, Velké ryby, Lid vs. Larry Flynt (režie Forman), Mary Reilly a spous­ty dal­ších fil­mů saha­jí­cí až do 80.let. Jeho kame­ra je veli­ce decent­ní a při­tom efekt­ní. Dalšího budu jme­no­vat Dannyho Elfmana - dvor­ní­ho skla­da­te­le Tima Burtona. Elfman je šíle­nec k pohle­dá­ní a pří­sa­hal bych, že - ač má na kon­tě Chicago, Spider-many, Muže v čer­ném a všech­ny Burtonovi fil­my - takhle se ješ­tě nevy­blbl. Je to vidět již na trai­le­ru, kte­rý je hud­bou tak úžas­ně „uje­tej“, že jsem si ho po vypuš­tě­ní do éte­ru pře­hrá­val dob­ré tři hodi­ny.
Mimochodem - všim­ně­te si ve fil­mu Christophera Lee:-)

Karlík a továr­na na čoko­lá­du je pro­za­tím Burtonovým posled­ním kous­kem do sbír­ky. Možná se ptá­te, zda-li není po toli­ka zku­še­nos­tech s Burton - Depp jejich dal­ší sní­mek neza­jí­ma­vý. ROZHODNĚ NE! Od Umpa-Lumpů přes Miky Telekuka a Veruku Saltini po dědeč­ka Pepu je film maxi­mál­ní zába­vou navíc jiš­tě­nou třeš­ní v podo­bě Johnnyho Deppa, jehož Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku by jste těž­ko moh­li hle­dat ve Willy Wonkovi. Bohužel u nás v kinech film pře­da­bo­va­li, tudíž si radě­ji počkej­te na DVD. Johnny Depp je v ori­gi­ná­le nepře­ko­na­tel­ný (potvr­zu­ji).


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Karlík a továrna na čokoládu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83233 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72000 KB. | 24.07.2024 - 07:25:13