Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?

Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?

VR
VR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak ten­ká je hra­ni­ce mezi tím, co se sta­lo, a tím, co bychom chtě­li, aby se sta­lo? Jaký je roz­díl mezi sku­teč­nos­tí a sny, pokud je člo­věk nato­lik sebe­vě­do­mý a odváž­ný („Pravda je, že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Těch něko­lik otá­zek kla­du v har­mo­nii s posel­stvím, kte­ré jsem vycí­til ze sním­ku Velká ryba (Big Fish). Stejně tak by se ale daly pou­žít i k nedáv­né­mu poči­nu Tima Burtona. Muž, jenž se již dří­ve neza­le­kl rea­li­za­ce Beetlejuice, dvou Batmanů, Strřihorukého Edwarda, Mars úto­čí nebo nové pla­ne­ty opic, totiž nato­čil v roce 2003 prá­vě ten­to film, Velkou rybu. Ta nedáv­no obo­ha­ti­la čes­ké video­půj­čov­ny a kaž­dý, kdo ji ješ­tě neměl mož­nost shléd­nout, by měl ten­to nedo­sta­tek napra­vit.

Edward Bloom (jako by se to jmé­no podo­ba­lo Edu Woodovi, že?) byl vždyc­ky člo­vě­kem s jedi­neč­ným osob­ním kouz­lem. Po vzo­ru, k němuž je po celý pří­běh při­rov­ná­ván, tedy vel­ké rybě, pro­plou­vá svým ryb­ní­kem a zane­chá­vá za sebou zvl­ně­né hlu­bi­ny. Je to sní­lek, kte­rý své oko­lí ohro­mu­je neu­vě­ři­tel­ný­mi his­tor­ka­mi, doko­na­le mapu­jí­cí­mi jeho život. Co na tom, že jsou oči­vid­ně vymyš­le­né, zní (a ve fil­mu samo­zřej­mě i vypa­da­jí) totiž tak hez­ky, že by byla ško­da chtít znát sku­teč­nost.

Oproti tomu Will Bloom, Edův syn, rea­lis­tic­ky vní­ma­jí­cí svět, by se rád dozvě­děl prav­du o všem, co se v otco­vě živo­tě dělo. Jako zatvr­ze­lý prag­ma­tik odmí­tá při­jmout ver­ze, v nichž vystu­pu­jí obři, moř­ské pan­ny nebo čaro­děj­ni­ce. Léta s otcem nedo­ká­že pro­mlu­vit, a až když Edward umí­rá, vydá­vá se jeho syn za ním, aby koneč­ně našel prav­du.

Motiv nej­vět­ší ryby z ryb­ní­ka se ve sním­ků čas­to opa­ku­je. Symbolicky neu­stá­le při­po­mí­ná, že čím vět­ší ryb­ník obý­vá­me, tím vět­ších roz­mě­rů může­me dorůst. Přestože víme, že si Edward své his­tor­ky vymýš­lí, nemů­že­me mu to vyčí­tat, pro­to­že – jak říká mot­to fil­mu – pro něko­ho je kaž­dý ryb­ník pří­liš malý.

Příběh je veli­ce emo­tiv­ní a i když se pod­le popi­su zdá, že jde hlav­ně o vztah mezi otcem a synem, v poza­dí roz­hod­ně nezů­stá­va­jí city jako lás­ka (ať už reál­ná či pla­to­nic­ká) nebo přá­tel­ství, pro­po­je­ny prů­bě­hem času. Všechno se ode­hrá­vá v pohád­ko­vých kuli­sách tak pro­myš­le­ně, že divák, kte­rý Velké rybě pro­pad­ne, dlou­ho pře­mýš­lí, nako­lik vlast­ně byl celý Edwardův život neprav­di­vý.

Scénář, kte­rý roze­bí­rá vel­mi závaž­né otáz­ky a záro­veň vlast­ně doce­la nic, i když to řeší krás­ně, spl­ňu­je přes­ně svo­ji úlo­hu: ote­ví­rá mož­nost vyprá­vět zvlášt­ní pří­běh jedi­neč­né­ho muže, a to v pou­ta­vém pro­stře­dí ve vizu­ál­ně vel­mi slu­ši­vém kabát­ku. Oba před­sta­vi­te­lé Edwarda Blooma ho vykres­lu­jí přes­ně tak, jak má vypa­dat (Ewan McGregor jako své­ráz­ný mla­dík, udi­vo­va­ný svě­tem, a nao­pak boles­tí trpí­cí sta­rý muž Alberta Finneyho). Z ved­lej­ších rolí sto­jí za zmín­ku roz­hod­ně jako vždy per­fekt­ní Steve Buscemi.

V médi­ích byla Velká ryba čas­to při­rov­ná­vá­na k Forrestu Gumpovi. Styl pří­bě­hu je podob­ný, vyprá­vě­ní se nese ve stej­ném duchu a vese­lé oka­mži­ky vždy stří­dá smut­ná kom­pen­za­ce. Velká ryba má ale jinou atmo­sfé­ru. Edward Bloom je někým zce­la jiným, než byl Forrest. A i když oba hrdi­no­vé těch­to fil­mů jako­by náho­dou pochá­ze­jí z Alabamy, porov­ná­vat tyto dva oje­di­ně­lé fil­mař­ské poči­ny není na mís­tě.

Nestává se mi čas­to, že by mě film dojal k slzám. Tak pří­jem­né mra­ze­ní jsem zažil napo­sled na prv­ním dílu Pána Prstenů. Nepochybuji o tom, že i přes něko­lik drob­nos­tí, kte­ré snad nemá cenu řešit, doká­zal Tim Burton dosáh­nout třpy­tu star­ších kla­sik, i když jejich neza­po­me­nu­tel­nos­ti se ten­to sní­mek patr­ně nedo­čká. Přesto se Velká ryba bez­po­chy­by již sta­la vel­kou rybou i ve vodách toho­to žán­ru.


Podívejte se na hodnocení Velká ryba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37265 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71918 KB. | 20.07.2024 - 15:29:27