Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!

Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!

Dira
Dira
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajemné měs­teč­ko, záhad­né vraž­dy, ponu­rá atmo­sfé­ra, bez­hla­vý rytíř a to vše oko­ře­ně­no tro­chou horo­ru, humo­ru i roman­ti­ky - tak­to by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je to malé zapad­lé měs­teč­ko v horách, kte­ré žije svým vlast­ním živo­tem a kde bys­te stě­ží našli něko­ho, kdo není s ostat­ní­mi oby­va­te­li nějak pří­buz­ný. Přesto zde máte mož­nost pro­žít pří­běh, na kte­rý jen tak neza­po­me­ne­te.

Ospalá díra je ze své­ho kli­du vyru­še­na serií vražd, kte­ré má údaj­ně na svě­do­mí bez­hla­vý jez­dec (Christopher Walken). Všechny jeho obě­ti byly nale­ze­ny s uťa­tou hla­vou, kte­rá ovšem na mís­tě vraž­dy nikdy nezů­sta­la.

Konstabl Craine (Johnny Depp) je zásad­ní odpůr­ce stře­do­vě­kých výslechů s muče­ním, kte­rý se sna­ží pro­sa­dit moder­ní vědec­ké meto­dy vyšet­řo­vá­ní. Soudce však pro jeho pří­stup nemá pocho­pe­ní a mís­to toho mu dá šan­ci před­vést, co se svý­mi meto­da­mi doká­že, v Ospalé díře.

Na roz­díl od míst­ních oby­va­tel je kon­sta­bl Craine pře­svěd­čen, že se za celou záha­dou skrý­vá oby­čej­ný člo­věk z masa a kos­tí. Pochybovat o tom začne až v momen­tě, kdy má mož­nost se z bez­hla­vým jezd­cem osob­ně setkat. Přestože se bez­hla­vý jez­dec zdá být rea­li­tou, kon­sta­bl stá­le věří, že se za celou zále­ži­tos­tí skrý­vá něco jiné­ho, než pou­há pohád­ko­vá bytost. Začíná tak roz­plé­tat slo­ži­tou hru, do kte­ré je zaple­te­no i něko­lik výše posta­ve­ných lidí z Ospalé díry.

To je také důvod, proč mu vět­ši­na oby­va­tel při vyšet­řo­vá­ní pří­liš nevy­chá­zí vstříc a radě­ji ris­ku­jí setnu­tí hla­vy od bez­hla­vé­ho jezd­ce, než pro­zra­ze­ní svých neka­lých machi­na­cí. Pomoc nalez­ne pou­ze u Katriny (Christina Ricci), do kte­ré se brzy zami­lu­je (ano je zde i roman­ti­ka) a kte­rá je dce­rou nej­vliv­něj­ší­ho měšta­na v Ospalé díře Baltuse Van Tassela (Michael Gambon). Druhým pomoc­ní­kem je mla­dý Masbath (Marc Pickering), kte­rý díky bez­hla­vé­mu jezd­ci při­šel o rodi­nu.

Ospalá díra není ani tak horor, jako spíš detek­tiv­ní pohád­ka pro dospě­lé. Má výbor­nou ponu­rou atmo­sfé­ru, kte­rá je pod­tr­že­na tím, že se vše ode­hrá­vá v noci, za sou­mra­ku či za úsvi­tu. Zápletka mys­lím sto­jí za to a nekul­há ani v jed­né čás­ti fil­mu. Z počát­ku vás zaujme svo­jí taju­pl­nos­tí a napě­tím z nezná­mé­ho, poz­dě­ji zají­ma­vým detek­tiv­ním pří­bě­hem a na závěr rozuz­le­ním, ve kte­rém tomu celé­mu koneč­ně při­jde­te na kloub aniž bys­te byli z výsled­ku zkla­má­ni. Budete pří­jem­ně pře­kva­pe­ni i herec­ký­mi výko­ny, sce­nic­kou hud­bou a pro­ve­de­ním exte­rie­ro­vých scén. Zajímavý je i film o fil­mu, kte­rý je zamě­řen pře­de­vším na rea­li­za­ci bez­hla­vé­ho jezd­ce na koni.


Podívejte se na hodnocení Ospalá díra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83405 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72021 KB. | 25.02.2024 - 21:57:32