Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp

Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp

Karlik
Karlik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podivín Willy Wonka je pro­slu­lý svou továr­nou na výro­bu čoko­lá­dy, kte­rou záso­bu­je celý svět. V továr­ně však již dlou­ho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlast­ně ode­hrá­vá.

Před lety totiž něko­lik lidí ukradlo jeho taj­né recep­ty, což Wonku namích­lo nato­lik, že vyho­dil všech­ny zaměst­nan­ce a továr­nu zavřel. Později jí opět spus­til, ale již bez zaměst­nan­ců. Tedy jen zdán­li­vě. Na své ces­tě do hlu­bin tro­pic­ké­ho pra­le­sa se setkal s domo­ro­dým kme­nem Umpa Lumpa, se kte­rým se doho­dl, že se všich­ni Umpa Lumpové odstě­hu­jí do jeho továr­ny a tam budou pra­co­vat i byd­let.

Když byla továr­na zase v plném pro­vo­zu, vyhlá­sil Wonka zvlášt­ní sou­těž pro děti. Pět šťast­ných moh­lo v čoko­lá­dě najít zla­tou vstu­pen­ku, kte­rá umož­ňo­va­la ztrá­vit celý den ve Wonkově továr­ně. Jedním z nich je i hlav­ní posta­va fil­mu - Karlík. Karlík je z chudé rodi­ny a čoko­lá­du si může dovo­lit jen vel­mi zříd­ka. Bydlí s rodi­či a pra­ro­di­či v polo­roz­pad­lém domeč­ku, kte­rý je ve fil­mu udě­lán napros­to úžas­ně. Řekl bych, že je to stě­žej­ní objekt prv­ní polo­vi­ny fil­mu.

Kromě Karlíka jsou ostat­ní děti, kte­ré vyhrá­ly, nevy­cho­va­ní sprat­ci. Wonka je za to také po záslu­ze odmě­ní. Nikdo z nich nedo­pad­ne dob­ře. Wonka má totiž vel­mi zvlášt­ní způ­so­by a smy­sl pro humor. Čokoládová pohád­ka se může snad­no změ­nit v čoko­lá­do­vé peklo.

I když se film může na prv­ní pohled zdát, jako jed­na vel­ká počí­ta­čo­vá ani­ma­ce, opak je prav­dou. Celá Wonkova továr­na byla vytvo­ře­na reál­ně bez počí­ta­čo­vých tri­ků a to včet­ně scén s vever­ka­ma, kte­ré prý byly pro ten účel spe­ci­ál­ně vycvi­če­ny. Johnyho Deppa jsem hle­dal celý film - mar­ně. S Wonkovou mas­kou pros­tě nebyl k pozná­ní. Co mě moc neba­vi­lo, byly tanečně-hudební scé­ny Umpa Lumpů. To ovšem sou­vi­sí s mojí nená­vis­tí k muzi­ká­lům, tak­že se vám tře­ba líbit budou. Jinak je to moc fajn film - zají­ma­vý, netra­dič­ní, dopo­ru­ču­ji.


Podívejte se na hodnocení Karlík a továrna na čokoládu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51249 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71998 KB. | 24.02.2024 - 23:13:45