Kritiky.cz > Festivaly > Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

FFP ceny 14IV2016 0007
FFP ceny 14IV2016 0007
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošní 30. roč­ník plzeň­ské­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň má své fil­mo­vé vítě­ze.

Zlatého led­ňáč­ka za nej­lep­ší hra­ný film vyhrá­lo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Já, Olga Hepnarová, reži­sé­ra Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, kte­rý se roz­hod­li Olze při­blí­žit pomo­cí psy­chi­at­ric­kých a poli­cej­ních zázna­mů. Film inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem nevy­rov­na­ný Olgy, kte­rá se roz­hod­la při­pra­vit o život nevin­né lidi, za což byla v roce 1975 popra­ve­na oce­ni­la hlav­ní poro­ta, ve kte­ré zased­la mimo jiné make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka Labina Mitevska, u nás zná­má z fil­mu Samotáři, reži­sé­ra Davida Ondříčka, kde si zahrá­la bar­man­ku Vesnu. Film od své loň­ské pre­mi­é­ry, kte­rou měl na Berlinale zís­kal již něko­lik oce­ně­ní a také záro­veň roz­ví­řil deba­ty o její pohnut­ce k činu, kte­rý po činu zdů­vod­ni­la její fil­mo­vá před­sta­vi­tel­ka pol­ská hereč­ka Michalina Olszanska struč­ně : Udělala jsem to schvál­ně! Je tro­chu s podi­vem že její pří­běh, kte­rý pat­ří přes čty­ři­cet let do čes­ké his­to­rie se dočkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní až nyní.

Celovečerní poro­ta: Labina Mitevska, Andrzej Chyra, Christopher Goodwin, Edvinas Pukšta, Eve Gaberau
Hlavní cenu jsme se roz­hod­li udě­lit fil­mu Já, Olga Hepnarová, kte­rý odváž­ně zob­ra­zu­je neob­vyklou a psy­chic­ky naru­še­nou avšak fas­ci­nu­jí­cí posta­vu. Ačkoliv se děj ode­hrá­vá v 70. letech, tak zne­po­ko­ju­jí­cím způ­so­bem rezo­nu­je se sou­čas­ný­mi svě­to­vý­mi udá­lost­mi. Byli jsme vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pe­ni, že se tak­to ori­gi­nál­ní a spe­ci­fic­ká vize pro­mí­tá do režij­ní­ho debu­tu, a také nás nesmír­ně oča­ro­val inten­ziv­ní a sil­ný herec­ký výkon hlav­ní před­sta­vi­tel­ky, vel­mi slib­né mla­dé hereč­ky Michaliny Olszanské.

Snímek 5. Oktober, kte­rý popi­su­je pří­běh muže jenž má na tvá­ři dvou­ki­lo­vý nádor a před plá­no­va­nou ris­kant­ní ope­ra­cí nádo­ru se roz­hod­ne vydat na ces­tu, bilan­co­vat a pozná­vat svět, mož­ná i napo­sled. Smutná son­da do živo­ta muže, kte­rý se před zákro­kem roz­hod­ne opus­tit svo­je blíz­ké a vydá­vá se na ces­tu vyrov­nat se s tíži­vou situ­a­cí při­nes­la reži­sé­ro­vi Martinu Kollarovi cenu za nej­lep­ší doku­ment. Vedle zís­ka­né­ho Zlatého led­ňáč­ka obdr­že­li tyto dva fil­my nově i odmě­nu 50.000 pro pro­du­cen­ty.

Dokumentární poro­ta: Ida Grøn, Ina Rossow, Tristan Priimägi
Hlavní cenu jsme se roz­hod­li udě­lit fil­mu Já, Olga Hepnarová, kte­rý odváž­ně zob­ra­zu­je neob­vyklou a psy­chic­ky naru­še­nou avšak fas­ci­nu­jí­cí posta­vu. Ačkoliv se děj ode­hrá­vá v 70. letech, tak zne­po­ko­ju­jí­cím způ­so­bem rezo­nu­je se sou­čas­ný­mi svě­to­vý­mi udá­lost­mi. Byli jsme vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pe­ni, že se tak­to ori­gi­nál­ní a spe­ci­fic­ká vize pro­mí­tá do režij­ní­ho debu­tu, a také nás nesmír­ně oča­ro­val inten­ziv­ní a sil­ný herec­ký výkon hlav­ní před­sta­vi­tel­ky, vel­mi slib­né mla­dé hereč­ky Michaliny Olszanské.

„Letošní roč­ník byl vel­mi úspěš­ný a nemě­ří­me to jen návštěv­nos­tí, kte­rá se letos vyšpl­ha­la na více než 13, 5 tisí­ce návštěv­ní­ků. Úspěšný byl také množ­stvím dopro­vod­ných akcí, kte­ré se kona­ly nejen v Měšťanské bese­dě, ale i v DEPO2015, Techmanii, Papírně či v pro­sto­ru Plzeň Zastávka. S roz­hod­nu­tím mezi­ná­rod­ních porot jsem spo­ko­je­ná, zaslou­že­ně zví­tě­zi­ly sil­né autor­ské sním­ky,“ zhod­no­ti­la letoš­ní roč­ník ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová.

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2016:

Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta

Televizní poro­ta: Simone Baumann, Anna Katharina Brehm, Wiktor Piątkowski

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Kosmo - 2. díl Česká ško­la (r. Jan Bártek)

Kosmu jsme cenu udě­li­li za ilu­stro­vá­ní sou­čas­né poli­ti­ky a spo­le­čen­ské situ­a­ce v České repub­li­ce novým odváž­ným způ­so­bem. Seriál je vizu­ál­ně zají­ma­vý, posta­ve­ný na skvě­lém scé­ná­ři a roz­hod­ně nejen pro mla­dé divá­ky.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Případ pro lyža­ře (r. Lucie Bělohradská)

Cenu udě­lu­je­me kom­plex­ní­mu detek­tiv­ní­mu pří­bě­hu ve sty­lu Agathy Christie. Film má výraz­ný děj vyprá­vě­ný zají­ma­vým vizu­ál­ním sty­lem a sto­jí na auten­tic­kých herec­kých výko­nech.

Nestatutární ceny – stu­dent­ská poro­ta

Celovečerní poro­ta: Hana Hýsková, Kateřina Horynová, Martin Kelbl, Michaela Šišková, Mervin Tichý

Televizní poro­ta: František Hanousek, Dominika Kozlová, Markéta Tichá

Dokumentární poro­ta: Lucie Machartová, Anna Petrová, Michaela Vaňková

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film

Nikdy nejsme sami (r. Petr Václav)

Nejlepší doku­men­tár­ní film

Normální autis­tic­ký film (r. Miroslav Janek)

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Semestr - 3. díl Listopad (r. Adam Sedlák)

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Uspávačka (r. Martin Dolenský)

Cena Film Friendly Region

Filmová kan­ce­lář Libereckého kra­je

„Libereckou fil­mo­vou kan­ce­lář sle­du­je­me od její­ho vzni­ku a jsme s ní stej­ně jako s dal­ší­mi regi­o­nál­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi v neu­stá­lém kon­tak­tu. Oceňujeme zejmé­na vyvá­že­nost prá­ce libe­rec­ké kan­ce­lá­ře na dvou základ­ních fron­tách – jak smě­rem k fil­ma­řům, tak i vlast­ním rezi­den­tům a míst­ní samo­sprá­vě. Liberec Film Office ve svém měs­tě úspěš­ně popu­la­ri­zu­je pří­no­sy audi­o­vi­zu­ál­ní pro­duk­ce, rezi­den­tům komu­ni­ku­je pří­pad­ná ome­ze­ní, kte­rá ply­nou ze zábo­rů pro natá­če­ní, pro veřej­nost jed­nou do měsí­ce pořá­dá pro­hlíd­ku rad­ni­ce po sto­pách fil­ma­řů. Filmařům na dru­hé stra­ně umí zpro­střed­ko­vat potřeb­né kon­tak­ty, dopo­ru­čí jim loka­ce, pomů­že urych­lit pro­ces povo­le­ní k natá­če­ní,“ vysvět­lu­je důvo­dy vol­by Ludmila Claussová z Czech Film Commission.

Foto zdroj : Finále Plzeň

Další roč­ník Finále Plzeň se usku­teč­ní od 19 - 25.4 2018.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu zís­ká­te na webo­vé strán­ce www.festivalfinale.cz nebo Facebooku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34044 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71740 KB. | 16.06.2024 - 13:51:53