Kritiky.cz > Speciály > Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech

Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech

Photo © Bonton Home Video
Photo © Bonton Home Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tankový pra­por sle­du­je pří­běh vojá­ka Dannyho Smířického během jeho povin­né vojen­ské služ­by v tan­ko­vém pra­po­ru v Kobylci v 50. letech. Natáčení fil­mu čeli­lo růz­ným výzvám, včet­ně orga­ni­zač­ních pro­blé­mů a obav z poru­še­ní mono­po­lu Barrandova na fil­mo­vou pro­duk­ci.

Tankový prapor: Historie a Tvůrci

Film Tankový pra­por, reží­ro­va­ný Vítem Olmerem a nato­če­ný v roce 1991 ve fil­mo­vém stu­diu Barrandov spo­leč­nos­tí Bonton a.s., je adap­ta­cí stej­no­jmen­né lite­rár­ní před­lo­hy od Josefa Škvoreckého. Lukáš Vaculík ztvár­nil hlav­ní roli dok­to­ra filo­so­fie Dannyho Smířického. Film dosá­hl vel­ké popu­la­ri­ty, při­tá­hl více než dva mili­o­ny divá­ků a vyne­sl trž­by 55 mili­o­nů korun. Je to prv­ní čes­ko­slo­ven­ský film po revo­lu­ci, kte­rý byl finan­co­ván z sou­kro­mých zdro­jů.

Děj a Zpracování

Děj se ode­hrá­vá v pro­stře­dí tan­ko­vé­ho pra­po­ru v Kobylci během povin­né vojen­ské služ­by Dannyho Smířického. Přes jeho zážit­ky s tan­kem a vojen­ským pro­stře­dím 50. let, se sou­stře­ďu­je i na jeho osob­ní vzta­hy, včet­ně vzpo­mí­nek na Lizetku a jeho lás­ku k Janě Pinkasové. Natáčení pro­bí­ha­lo na růz­ných mís­tech v Česku, včet­ně býva­lé­ho vojen­ské­ho pro­sto­ru v Podbořanech a kasá­ren v Berouně.

Výzvy a Úspěch

Film byl nato­čen nele­gál­ně, což vyvo­la­lo oba­vy z poli­cej­ní­ho zása­hu kvů­li poru­še­ní mono­po­lu Barrandova na fil­mo­vou pro­duk­ci. Tankový pra­por je zná­mý také svou auten­tic­kou hud­bou a detai­ly z vojen­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré při­spí­va­jí k jeho atmo­sfé­ře.

Podle někte­rých zdro­jů byl Tankový pra­por nej­na­vště­vo­va­něj­ším čes­kým fil­mem po dobu dvou dese­ti­le­tí od uve­de­ní. Jeho úspěch byl tako­vý, že se v kině obje­vi­la dokon­ce vět­ší návštěv­nost než u dru­hé­ho nej­ú­spěš­něj­ší­ho fil­mu té doby, Černí baro­ni (1992). Tržby, kte­ré film vyne­sl, byly pova­žo­vá­ny za ast­ro­no­mic­ké v kon­tex­tu teh­dej­ší­ho fil­mo­vé­ho trhu.

Závěr a Odkaz

Tankový pra­por není pou­ze vojen­ským dra­ma­tem, ale také pohle­dem do minu­los­ti, kte­rý při­ná­ší refle­xi doby a lid­ských osu­dů. Jeho sil­ná atmo­sfé­ra a věro­hod­né zob­ra­ze­ní vojen­ské­ho živo­ta zane­chá­va­jí divá­ky s dojmem auten­ti­ci­ty a zaujmou jak milov­ní­ky váleč­ných fil­mů, tak ty, kte­ří hle­da­jí hlub­ší pohled na lid­ské zku­še­nos­ti.


Zdroj: Wikipedie a ČSFD.cz
Foto: Photo © Bonton Home Video


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59768 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71626 KB. | 21.06.2024 - 18:28:53